Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA I - SPRÁVNÍ DELIKTY

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA I

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 147

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 148

Správní delikty nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,

b) nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo

c) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1, nebo k oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c),

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

§ 149

Správní delikty samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b) v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

c) v rozporu s § 23 odst. 3 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,

d) upraví pravidla odměňování osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, v rozporu s § 23 odst. 4,

e) v rozporu s § 24 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů,

f) nesplní některou z povinností týkajících se systému vyřizování stížností podle § 25,

g) jako zastoupený

1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

5. neuchovává dokumenty podle § 31,

h) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

i) sjedná pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností samostatného zprostředkovatele v rozporu s § 21.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), písm. g) bodů 3 až 5 a písm. h),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) a písm. g) bodů 1 a 2,

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), i).

§ 150

Správní delikty vázaného zástupce

(1) Vázaný zástupce se dopustí správního deliktu tím, že

a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5000000 Kč.

§ 151

Správní delikty zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 44 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5000000 Kč.

§ 152

Správní delikty zahraničního zprostředkovatele

(1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance,

b) v rozporu s § 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji činnost v České republice prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti, nebo

c) v rozporu s § 48 odst. 3 zprostředkovává v České republice spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které nejsou na území České republice tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

§ 153

Správní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správní deliktu tím, že

a) v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,

b) v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná čestně, transparentně nebo nezohledňuje práva a zájmy spotřebitele,

c) v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nebo v případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá osoba zastoupeného,

d) komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,

e) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,

f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,

g) používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do jiného jazyka v rozporu s § 81,

h) v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,

i) v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,

j) v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo, před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

k) nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,

l) v rozporu s § 84 odst. 1

1. nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí, nebo

2. žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,

m) v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr neposkytne, pokud mu spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,

n) poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,

o) v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které jsou předmětem výběru,

p) neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,

q) v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,

r) v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

s) nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo

t) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních informací podle § 94 až 100.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).

§ 154

Správní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b) v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti,

c) pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3

1. nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, nebo

2. nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d) jako zastoupený

1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

5. neuchovává dokumenty podle § 31,

6. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,

7. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 3,

8. v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

9. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

10. neuchovává dokumenty podle § 41, nebo

11. neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

e) poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,

f) použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,

g) neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,

h) neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,

i) nezpřístupní informace podle § 92,

j) nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,

k) uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,

l) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

m) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

n) nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,

o) neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,

p) v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru,

q) zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli směnku podle § 112 odst. 2,

r) zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,

s) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,

t) váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,

u) neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,

v) neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,

w) požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117 odst. 3 až 5, nebo

x) neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6.

(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,

b) požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,

c) neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 118 odst. 5,

d) uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v rozporu s § 119 odst. 1,

e) neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle § 120 odst. 1,

f) vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,

g) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,

h) vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo

i) zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11, písm. h) a odstavce 2 písm. c),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1, písm. f), g), i), j), m), u),

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm. e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).

§ 155

Správní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a) přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80,

b) neposkytne spotřebiteli některou z informací podle § 93 odst. 1 nebo 3,

c) nesdělí poskytovateli výši své odměny podle § 93 odst. 2,

d) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

e) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

f) uzavře smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru v rozporu s § 125,

g) v rozporu s § 126 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

h) požaduje po spotřebiteli zaplacení odměny před datem její splatnosti, které je uvedeno ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

i) nezajistí, aby smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru obsahovala informace podle § 127,

j) v rozporu s § 128 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

k) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 129,

l) v rozporu s § 130 podmiňuje zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřením jiné smlouvy,

m) neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy podle § 131,

n) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 132, nebo

o) přijme splátku dluhu nebo zprostředkuje výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru v rozporu s § 162.

(2) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

§ 156

Správní delikty akreditované osoby

(1) Akreditovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

b) uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo k ní přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

c) neinformuje Českou národní banku o změně údajů podle § 66,

d) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 69 odst. 1 až 3,

e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 69 odst. 4,

f) nevydá osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 70, nebo

g) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek podle § 71.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), f),

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g),

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).

§ 157

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

b) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

c) jako žadatel o akreditaci uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

d) v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr,

e) v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo

f) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 145 odst. 1, 2, 3.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a odstavce 2,

b) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),

c) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).