Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA III - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA III

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ

§ 140

Spolupráce příslušných orgánů dohledu

(1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce poskytovatele.

(2) Česká národní banka na základě žádosti příslušného orgánu dohledu o spolupráci při výkonu dohledu poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu.

§ 141

Kontaktní místo

(1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů dohledu a výměny informací mezi nimi je v České republice Česká národní banka.

(2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o tom, který orgán jiného členského státu je příslušným orgánem dohledu a který orgán jiného členského státu je kontaktním místem. Za tímto účelem takové údaje shromažďuje a pravidelně aktualizuje.

§ 142

Výměna informací

(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o zahraničním zprostředkovateli od kontaktního místa jiného členského státu.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost kontaktního místa jiného členského státu tomuto kontaktnímu místu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad zprostředkovateli spotřebitelského úvěru na bydlení. Česká národní banka může podmínit poskytnutí této informace tím, že poskytnutá informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího předchozího souhlasu.

(3) Poskytne-li kontaktní místo jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto informaci předat jinému příslušnému orgánu výhradně pro účely, k nimž byla informace poskytnuta. Jiným orgánům nebo osobám předá Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným souhlasem kontaktního místa, jež informaci poskytlo, a výhradně za účelem stanoveným tímto kontaktním místem.

§ 143

Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací

(1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 140 odst. 2 nebo poskytnutí informace podle § 142 odst. 2, pokud

a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice, nebo

b) se žádost týká stejné věci a stejné osoby, ohledně nichž bylo v České republice zahájeno soudní řízení nebo nabylo právní moci rozhodnutí.

(2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající příslušný orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

§ 144

Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států

Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví v případě, že byla žádost o poskytnutí spolupráce podle § 140 odst. 1 nebo o výměnu informací podle § 142 odst. 1 odmítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě, a požádat jej o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010. V takovém případě jsou dotčené příslušné orgány dohledu vázány jakýmkoli jeho závazným rozhodnutím přijatým v souladu s uvedeným článkem bez ohledu na to, zda jsou jeho členy.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).