Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST SEDMÁ - SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST SEDMÁ

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

HLAVA I

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

§ 104

Forma smlouvy

Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace podle § 106 až 108 a § 109 odst. 1 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této povinnosti nebo písemné formy nemá za následek neuzavření nebo neplatnost smlouvy.

§ 105

Poskytnutí smlouvy spotřebiteli

(1) Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.

(2) V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předloží poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy.

§ 106

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

(1) Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:

a) druh spotřebitelského úvěru,

b) kontaktní údaje smluvních stran, a je-li spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní údaje zprostředkovatele, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

c) celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,

d) dobu trvání spotřebitelského úvěru, není-li to možné, způsob jejího určení,

e) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, jde-li o spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr,

f) zápůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a popřípadě údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé zápůjční úrokové sazby, uvádějí se tyto informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,

g) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celkovou částku, kterou má spotřebitel zaplatit, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku předpokládaného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,

h) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a popřípadě způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení; pokud u spotřebitelského úvěru na bydlení není možné k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení určit výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, uvede poskytovatel podmínky, na nichž výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, závisí,

i) vyplývá-li ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou jeho trvání umoření jistiny spotřebitelského úvěru, informaci o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření uvedené v příloze č. 5 k tomuto zákonu kdykoliv během trvání závazku z takové smlouvy,

j) soupis uvádějící doby a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové platby, mají-li být tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny,

k) případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, jejich výši, je-li poskytovateli známa, a podmínky, za nichž lze tyto platby změnit, ledaže je otevření účtu nepovinné, povinnost spotřebitele hradit platby za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání, jejich výši, je-li poskytovateli známa, a veškeré další platby vyplývající ze smlouvy o spotřebitelském úvěru,

l) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

m) informaci o případných nákladech na služby notáře či jiných obdobných nákladech a jejich výši, je-li poskytovateli známa,

n) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,

o) informaci o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení a lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 118 odst. 4, jakož i o částce úroku splatné za den,

p) informaci o právech vyplývajících z § 119 odst. 1 a 3 a podmínkách jejich uplatnění,

q) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení informaci o způsobu jejich stanovení,

r) informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu,

s) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

t) označení příslušného orgánu dohledu a

u) informaci o tom, zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně obsahuje též informaci o opatření, které poskytovatel přijal v souladu s § 116 odst. 1. Neomezuje-li toto opatření kurzové riziko, jemuž je spotřebitel vystaven, na změnu směnného kurzu nižší než 20 %, obsahuje smlouva též ilustrativní příklad, jaký vliv bude mít 20% změna směnného kurzu na závazek spotřebitele ze smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně.

§ 107

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání

V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru, musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat tyto informace:

a) informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až d), f) a o),

b) upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost ze smlouvy,

c) informace o platbách platných od okamžiku uzavření smlouvy a o podmínkách, za nichž lze tyto platby změnit, a

d) celkové náklady spotřebitelského úvěru, vypočtené k okamžiku předpokládaného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

§ 108

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení

(1) Je-li ve smlouvě o platebních službách spotřebiteli umožněno překročení, musí tato smlouva obsahovat informace o

a) zápůjční úrokové sazbě a podmínkách použití této sazby,

b) referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu a

c) možných sankcích, úrocích z prodlení za toto překročení a jiných platbách.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 je poskytovatel zároveň povinen poskytovat spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(3) Jestliže dojde k výraznému překročení, které trvá déle než 1 měsíc, poskytovatel bezodkladně spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat informuje o

a) tomto překročení,

b) jeho výši,

c) zápůjční úrokové sazbě a

d) možných sankcích, úrocích z prodlení za toto překročení a jiných platbách.

§ 109

Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele

(1) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až i), l) a q). Tato dohoda, pokud je uzavírána mimo prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, nemusí obsahovat informaci o roční procentní sazbě nákladů, je-li tato informace poskytnuta spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

(2) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. b) až f), h), i), l) a q).

§ 110

Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru

(1) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, nebyla-li ohledně některé z těchto informací dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebylo-li písemné vyhotovení smlouvy obsahující tyto informace poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží.

(2) Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, která je nižší, než odpovídá informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, snižuje se celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídala zápůjční úrokové sazbě uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, která je nižší, než odpovídá informaci o zápůjční úrokové sazbě, snižuje se zápůjční úroková sazba tak, aby odpovídala celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

(3) Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů, která je nižší, než odpovídá skutečnosti, snižuje se zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídaly roční procentní sazbě nákladů uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

(4) Bylo-li sjednáno, že spotřebitel bude plnit ve splátkách, zohlední se změny vyplývající z odstavců 1 až 3 poměrně v jednotlivých splátkách. Věřitel na žádost spotřebitele vypočte novou výši splátek a sdělí ji spotřebiteli.

(5) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem písemnou informaci o

a) některém právu věřitele vůči spotřebiteli nebo o podmínkách, za kterých může věřitel toto právo uplatnit, platí, že věřitel toto právo nemá,

b) některé povinnosti spotřebitele vůči věřiteli nebo o podmínkách, za kterých je spotřebitel povinen tuto povinnost splnit, platí, že spotřebitel tuto povinnost nemá,

c) podmínkách, za kterých může spotřebitel uplatnit některé právo vůči věřiteli, platí, že spotřebitel může toto právo vykonat, i když tyto podmínky nejsou splněny.

(6) Odstavec 5 se použije obdobně, jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem obsahuje informaci o právu nebo povinnosti nebo o podmínkách jejich uplatnění nebo splnění, která neodpovídá donucujícímu ustanovení zákona.

§ 111

Doba na rozmyšlenou

Předkládá-li poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí poskytovatel tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat, ledaže během této doby vyšly najevo okolnosti týkající se úvěruschopnosti spotřebitele, na jejichž základě je poskytovatel povinen úvěr v souladu s § 86 odst. 1 za nabídnutých podmínek neposkytnout. Sdělí-li spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli do 14 dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského zákoníku se použije obdobně.

HLAVA II

NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

§ 112

Vyloučení použití směnky nebo šeku

(1) Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b), který po přechodnou dobu nelze dostatečně zajistit zástavním právem podle § 113 odst. 2. Takový spotřebitelský úvěr na bydlení je možné zajistit směnkou nikoli na řad, kterou je věřitel povinen vrátit spotřebiteli neprodleně po zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení zástavním právem podle § 113 odst. 2.

(3) Poskytovatel a zprostředkovatel společně a nerozdílně nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením zákazu stanoveného v odstavci 1.

§ 113

Zajištění spotřebitelského úvěru

(1) Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo c) a v případě, že koupě nebo zachování vlastnictví předmětu zajištění je financováno spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení zajištěným tímto předmětem.

(2) Je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité věci, může mít toto zajištění pouze formu zástavního práva; k jiným ujednáním, jejichž účelem je zajištění spotřebitelského úvěru, se nepřihlíží.

(3) Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou obvyklou podle zákona upravujícího oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění musí být nestranné a objektivní a musí být zaznamenáno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Osoby provádějící ocenění předmětu zajištění musí být důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně nezávislé na procesu poskytování spotřebitelského úvěru.

§ 114

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Při poskytování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla nebo telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady podle jiného právního předpisu4).

§ 115

Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru

(1) Zakazuje se vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, pokud není možno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

(2) Je-li uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru podmíněno uzavřením pojistné smlouvy, nesmí poskytovatel spotřebitele omezovat při výběru pojistitele.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na

a) bezplatný platební nebo spořicí účet, jehož účelem je shromažďovat peněžní prostředky pro splácení nebo obsluhu spotřebitelského úvěru,

b) stavební spoření podle zákona upravujícího stavební spoření, nebo

c) pojištění vozidla, které je spotřebitelským úvěrem financováno.

§ 116

Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měně

(1) Je-li uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, poskytovatel umožní spotřebiteli za podmínek, které určí smlouva o spotřebitelském úvěru, změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, na měnu

a) ve které měl spotřebitel hlavní příjem v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení jeho úvěruschopnosti ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,

b) ve které spotřebitel držel aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen, v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení jeho úvěruschopnosti ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,

c) členského státu, v němž měl spotřebitel bydliště v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo

d) členského státu, v němž má spotřebitel bydliště v okamžiku, kdy žádá o změnu měny, v níž je vyjádřen spotřebitelský úvěr.

(2) Neumožní-li poskytovatel spotřebiteli změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, zajistí jiné mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu mezi měnou, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen a korunou českou; je-li spotřebitelský úvěr v cizí měně vyjádřen v korunách českých, mezi korunou českou a měnou podle odstavce 1 odlišnou od koruny české.

(3) Ke změně měny, v níž je vyjádřen spotřebitelský úvěr, podle odstavce 1, se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, kdy spotřebitel o změnu měny požádal, není-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru na bydlení stanoveno jinak.

HLAVA III

NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

§ 117

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

(3) Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2, pokud předčasné splacení bylo provedeno

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,

b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,

c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,

d) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3,

e) u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo

f) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50000 Kč.

(5) Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

(6) Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení

a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,

b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a

c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 3.

§ 118

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení

(1) Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co poskytovatel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(2) Od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

(3) Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení se spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení od počátku ruší. Poskytovatel nemá právo požadovat po spotřebiteli žádné plnění s výjimkou plnění uvedeného v odstavci 4.

(4) Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit

a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,

b) úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a

c) případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

(5) Pokud poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a poskytovatelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, odstoupením od této smlouvy zaniká i závazek ze smlouvy o doplňkové službě. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.

(6) Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle tohoto zákona, ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.

§ 119

Zánik vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena vázaným spotřebitelským úvěrem, vázaný spotřebitelský úvěr zaniká. O této skutečnosti je spotřebitel povinen poskytovatele informovat. Zánik vázaného spotřebitelského úvěru nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí ze strany poskytovatele nebo třetí osoby.

(2) Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.

(3) Poskytovatel ručí za peněžitý dluh prodávajícího nebo poskytovatele služby vůči spotřebiteli, jestliže prodávající nebo poskytovatel služby tento dluh uznal v písemné formě co do důvodu a výše, nebo jestliže pohledávka odpovídající tomuto dluhu byla přiznána rozhodnutím orgánu veřejné moci.

§ 120

Výpověď spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní doba běží pouze tehdy, byla-li sjednána, a nesmí být delší než 1 měsíc. Za podání výpovědi nesmí být poskytovatelem požadována úplata.

(2) Poskytovatel je oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, vypovědět v písemné formě spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Výpovědní doba nesmí být kratší než 2 měsíce.

§ 121

Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru

Je-li to dohodnuto ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené na dobu neurčitou, může poskytovatel spotřebiteli z objektivních důvodů ukončit oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr. O této skutečnosti a důvodech, které ho k tomu vedou, musí poskytovatel spotřebitele informovat předem; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti. Informaci poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Ustanovení věty druhé se nepoužije v případě, brání-li poskytnutí takové informace jiný právní předpis.

HLAVA IV

POSTUP VĚŘITELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

§ 122

Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze

a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; pokud byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,

b) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, nebo

c) smluvní pokutu.

(2) Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč.

(3) Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200000 Kč.

§ 123

Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení

(1) Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil. Ustanovení § 1364 občanského zákoníku se nepoužije. Zástavní věřitel v této době nemůže zástavnímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem splacení dluhu.

(2) Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží doba 6 měsíců až ode dne zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav.

(3) Byla-li před oznámením ujednána doba kratší, nepřihlíží se k tomu.

§ 124

Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení

Stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení spotřebitele splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené jistiny spotřebitelského úvěru, nikoli i budoucích nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel spotřebitele před tím, než se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, vyzve k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).