Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - Díl 1 - Obecná ustanovení

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 90

Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem spotřebiteli bezplatně.

(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, informace poskytované spotřebiteli podle tohoto zákona se poskytují v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

§ 91

Povinné informace uváděné v reklamě

(1) Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat

a) v případě spotřebitelského úvěru na bydlení jméno poskytovatele nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele,

b) v případě požadavku na zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení informaci o tomto požadavku,

c) roční procentní sazbu nákladů, která musí být uvedena alespoň stejně zřetelně jako jakákoli informace o zápůjční úrokové sazbě,

d) zápůjční úrokovou sazbu s rozlišením, zda jde o pevnou nebo pohyblivou zápůjční úrokovou sazbu nebo kombinaci obou, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru,

e) celkovou výši spotřebitelského úvěru,

f) výši jednotlivých splátek, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení i jejich počet,

g) celkovou částku splatnou spotřebitelem,

h) dobu trvání spotřebitelského úvěru,

i) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,

j) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem, a

k) v případě, že je nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit výši splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až j) se uvádějí formou reprezentativního příkladu.

(3) V případě spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru musí reklama obsahovat pouze informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d), e) a k).

§ 92

Informace trvale přístupné spotřebiteli

(1) Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách

a) své kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti,

c) údaje o interním mechanismu vyřizování stížností,

d) údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

e) údaje o orgánu dohledu,

f) obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti,

g) informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1,

h) účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen,

i) formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno,

j) příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru,

k) typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele,

l) je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně,

m) reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů,

n) případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit,

o) možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek,

p) je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru,

q) podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru,

r) případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel,

s) informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele, a

t) upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

(2) Informace podle odstavce 1 se týkají produktů spotřebitelského úvěru v aktuální nabídce poskytovatele.

§ 93

Informace týkající se zprostředkovatele

(1) Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o

a) tom, zda je samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

b) kontaktních údajích zprostředkovatele a zastoupeného, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty; uvede přitom, zda zastupuje poskytovatele nebo zprostředkovatele,

c) registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, registrační číslo a postup ověření registrace zprostředkovatele v registru,

d) poskytování rady podle § 85 odst. 1 a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází,

e) zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou,

f) výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení; není-li tato výše dosud známa, informuje zprostředkovatel spotřebitele o tom, že bude skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle § 94,

g) výši odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, není-li to možné, způsob jejího výpočtu; zprostředkovatel sdělí spotřebiteli, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby,

h) oprávnění spotřebitele vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává,

i) interním mechanismu vyřizování stížností,

j) možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a

k) orgánu dohledu.

(2) Výši odměny podle odstavce 1 písm. g) je zprostředkovatel pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr povinen sdělit také poskytovateli.

(3) Při prvním navázání kontaktu se spotřebitelem sdělí zprostředkovatel spotřebiteli alespoň informaci podle odstavce 1 písm. a), a je-li vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru, též informaci o tom, kterého zastoupeného zastupuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).