Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA III - INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA III

INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 90

Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem spotřebiteli bezplatně.

(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, informace poskytované spotřebiteli podle tohoto zákona se poskytují v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

§ 91

Povinné informace uváděné v reklamě

(1) Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat

a) v případě spotřebitelského úvěru na bydlení jméno poskytovatele nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele,

b) v případě požadavku na zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení informaci o tomto požadavku,

c) roční procentní sazbu nákladů, která musí být uvedena alespoň stejně zřetelně jako jakákoli informace o zápůjční úrokové sazbě,

d) zápůjční úrokovou sazbu s rozlišením, zda jde o pevnou nebo pohyblivou zápůjční úrokovou sazbu nebo kombinaci obou, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru,

e) celkovou výši spotřebitelského úvěru,

f) výši jednotlivých splátek, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení i jejich počet,

g) celkovou částku splatnou spotřebitelem,

h) dobu trvání spotřebitelského úvěru,

i) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,

j) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem, a

k) v případě, že je nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit výši splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až j) se uvádějí formou reprezentativního příkladu.

(3) V případě spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru musí reklama obsahovat pouze informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d), e) a k).

§ 92

Informace trvale přístupné spotřebiteli

(1) Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách

a) své kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti,

c) údaje o interním mechanismu vyřizování stížností,

d) údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

e) údaje o orgánu dohledu,

f) obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti,

g) informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1,

h) účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen,

i) formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno,

j) příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru,

k) typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele,

l) je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně,

m) reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů,

n) případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit,

o) možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek,

p) je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru,

q) podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru,

r) případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel,

s) informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele, a

t) upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

(2) Informace podle odstavce 1 se týkají produktů spotřebitelského úvěru v aktuální nabídce poskytovatele.

§ 93

Informace týkající se zprostředkovatele

(1) Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o

a) tom, zda je samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

b) kontaktních údajích zprostředkovatele a zastoupeného, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty; uvede přitom, zda zastupuje poskytovatele nebo zprostředkovatele,

c) registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, registrační číslo a postup ověření registrace zprostředkovatele v registru,

d) poskytování rady podle § 85 odst. 1 a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází,

e) zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou,

f) výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení; není-li tato výše dosud známa, informuje zprostředkovatel spotřebitele o tom, že bude skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle § 94,

g) výši odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, není-li to možné, způsob jejího výpočtu; zprostředkovatel sdělí spotřebiteli, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby,

h) oprávnění spotřebitele vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává,

i) interním mechanismu vyřizování stížností,

j) možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a

k) orgánu dohledu.

(2) Výši odměny podle odstavce 1 písm. g) je zprostředkovatel pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr povinen sdělit také poskytovateli.

(3) Při prvním navázání kontaktu se spotřebitelem sdělí zprostředkovatel spotřebiteli alespoň informaci podle odstavce 1 písm. a), a je-li vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru, též informaci o tom, kterého zastoupeného zastupuje.

Díl 2

Předsmluvní informace

§ 94

Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací

(1) Informace podle § 95 až 98 poskytuje spotřebiteli poskytovatel.

(2) Poskytovatel poskytnuté informace spotřebiteli náležitě vysvětlí, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých podle odstavce 1, včetně důsledků prodlení s plněním povinností spotřebitele z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele, v případě doplňkových služeb s nimi svázaných též vysvětlení následků pro spotřebitele spojených se samostatným ukončením jejich čerpání.

(3) Je-li spotřebitelský úvěr zprostředkováván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen poskytovatel. Tím nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele.

(4) Splní-li povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnil i poskytovatel. Splní-li povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení poskytovatel, platí, že tuto povinnost splnil i zprostředkovatel.

(5) Povinnost poskytnout informace a vysvětlení podle odstavce 3 se nevztahuje na zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Tím není dotčena povinnost poskytovatele tyto informace a toto vysvětlení poskytnout.

§ 95

Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru

(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, musí být spotřebiteli poskytnuty informace o

a) druhu spotřebitelského úvěru,

b) kontaktních údajích poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele, zejména poštovní adrese pro doručování, telefonním čísle, popřípadě adrese pro doručování elektronické pošty,

c) celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání,

d) době trvání spotřebitelského úvěru,

e) zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru,

f) zápůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a popřípadě o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,

g) celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být dále vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet, u které je poskytovatel povinen zohlednit požadavky na spotřebitelský úvěr, které mu spotřebitel sdělil; stanoví-li smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami a použije-li poskytovatel předpoklad uvedený v části 2 bodě 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr,

h) výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení,

i) platbách za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné, dále o platbách za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a o veškerých ostatních platbách vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a o podmínkách, za nichž lze tyto platby změnit,

j) případné povinnosti spotřebitele hradit notáři náklady spojené s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

k) případné povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek,

l) stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele a o veškerých dalších důsledcích vyplývajících z prodlení spotřebitele,

m) případném požadovaném zajištění,

n) právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru,

o) právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,

p) právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi,

q) právu spotřebitele na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru,

r) době, po kterou je poskytovatel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo návrhem na uzavření této smlouvy, a

s) skutečnosti, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 96

Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání

V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. a) až d), f), l), p) a r) a dále informace o

a) podmínkách a postupu směřujícím k ukončení spotřebitelského úvěru,

b) povinnosti spotřebitele zaplatit spotřebitelský úvěr na žádost poskytovatele v plné výši, je-li taková povinnost vyžadována, a

c) dalších nákladech spjatých se spotřebitelským úvěrem od okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínkách, za nichž lze tyto náklady změnit.

§ 97

Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele

Sjednává-li se dohoda podle § 5 odst. 4, musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 96 a dále informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. g), h) a o).

§ 98

Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace

(1) Probíhá-li předtím, než spotřebitel obdrží návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 105 odst. 2, jednání o smlouvě o spotřebitelském úvěru výlučně formou hlasové telefonní komunikace, musí být spotřebiteli poskytnuty alespoň informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. c) až f). Dále musí být spotřebiteli poskytnuty informace o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr a výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru podle § 96 a 97 a spotřebitelského úvěru na bydlení. V případě spotřebitelského úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v části A oddílech 3 až 6 přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Žádá-li spotřebitel prostřednictvím hlasové telefonní komunikace o okamžité zpřístupnění možnosti přečerpání, musí mu být poskytnuty

a) v případě spotřebitelského úvěru podle § 96 informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. c), f) a g) a § 96 písm. b),

b) v případě spotřebitelského úvěru podle § 97 informace podle písmene a) a informace podle § 95 odst. 1 písm. d),

c) v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného do 1 měsíce ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru informace podle písmene a).

§ 99

Forma poskytnutí informací

(1) Informace podle § 95 odst. 1 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Informace podle § 95 odst. 2 se poskytují prostřednictvím formuláře Evropský standardizovaný informační přehled, uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(3) Informace podle § 96 a 97 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v případě

a) spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

b) spotřebitelského úvěru na bydlení v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(4) Nestanoví-li zákon jinak, všechny informace musí být stejně výrazné. Jiné informace než uvedené v § 93 odst. 1 a § 95 až 97 se poskytují v samostatném dokumentu.

(5) Informace podle § 98 se poskytují prostřednictvím hlasové telefonní komunikace.

(6) Poskytnutím informací způsobem uvedeným v odstavcích 1 až 4 poskytovatel splní informační povinnosti podle občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných se spotřebitelem.

§ 100

Doba pro poskytnutí předsmluvních informací

(1) Povinnost podle § 94 týkající se informací podle § 95 až 98 musí být splněna

a) bez zbytečného odkladu poté, co poskytovatel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě informací poskytnutých spotřebitelem podle § 84, a

b) s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předtím, než spotřebitel učiní závazný návrh na uzavření takové smlouvy.

(2) Povinnost podle § 94 musí být dále splněna vždy, když poskytovatel předkládá spotřebiteli návrh na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a informace podle § 95 až 98 dosud nebyly poskytnuty, nebo se takový návrh od dříve poskytnutých informací liší.

(3) Je-li spotřebitelský úvěr sjednáván na žádost spotřebitele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí předsmluvních informací v souladu s odstavcem 1, musí být informace podle § 95 až 97 poskytnuty v souladu s § 99 při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a není-li to možné, bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

(4) Je-li spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení v podobě dohody podle § 5 odst. 4 sjednáván mimo prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, musí být informace o roční procentní sazbě nákladů poskytnuta spotřebiteli v souladu s § 99 bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody.

Díl 3

Informace poskytované během trvání závazku

§ 101

Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru

(1) Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis obsahující informace o

a) období, ke kterému se informace podle písmen b) až h) vztahují,

b) částce a datu čerpání spotřebitelského úvěru,

c) zůstatku z předchozího období a jeho datu,

d) novém zůstatku,

e) datu a výši úhrad provedených spotřebitelem,

f) použité zápůjční úrokové sazbě,

g) veškerých platbách se spotřebitelským úvěrem souvisejících, zaplacených v daném období a

h) minimální částce, která má být spotřebitelem zaplacena.

(2) Vyplývá-li ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou trvání umoření jistiny spotřebitelského úvěru, poskytne poskytovatel spotřebiteli na požádání kdykoliv za trvání tohoto smluvního vztahu tabulku umoření uvedenou v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

§ 102

Informace o změně zápůjční úrokové sazby

(1) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob změny zápůjční úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat spotřebitele o každé změně zápůjční úrokové sazby v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují

a) novou výši zápůjční úrokové sazby,

b) novou výši splátek po úpravě zápůjční úrokové sazby a

c) je-li to relevantní, nový počet a četnost splátek podle písmene b).

(2) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, poskytovatel informuje po dobu trvání spotřebitelského úvěru o každém zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jejich účinnosti, jinak není toto zvýšení vůči spotřebiteli účinné.

(3) V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, poskytne poskytovatel spotřebiteli informace podle odstavce 1 nejpozději 3 měsíce před koncem období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou.

(4) Smluvní strany se mohou dohodnout, že informace o změně zápůjční úrokové sazby uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v odstavci 2 mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.

(5) Je-li změna zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru závislá na změně referenční sazby nebo indexu, informace o použité referenční sazbě nebo indexu musí být jasné, dostupné, objektivní a ověřitelné.

(6) Nemůže-li poskytovatel informovat spotřebitele o změně zápůjční úrokové sazby předem, protože změna zápůjční úrokové sazby je stanovena prostřednictvím obchodu s investičním nástrojem podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytovatel informuje spotřebitele o tomto obchodu v dostatečném předstihu před jeho konáním a o tom, jaký dopad na zápůjční úrokovou sazbu poskytovatel očekává.

§ 103

Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně

V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně informuje poskytovatel spotřebitele bez zbytečného odkladu poté, co výše zbývající celkové částky, kterou má spotřebitel zaplatit, nebo výše jednotlivých splátek dosáhne hodnot navýšených o 20 % oproti hodnotám vypočteným v korunách českých za použití směnného kurzu platného k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a poté pravidelně, nejméně však jednou ročně, o

a) zbývající celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,

b) výši jednotlivých splátek,

c) podmínkách uplatnění případného práva na změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, a

d) dalších opatřeních na omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu, která poskytovatel přijal v souladu s § 116 odst. 2.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).