Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST ČTVRTÁ - REGISTR

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST ČTVRTÁ

REGISTR

§ 53

Vedení registru

Registr spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr je veden v elektronické podobě.

§ 54

Osoby zapisované do registru

Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem do registru zapisuje

a) nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,

b) samostatného zprostředkovatele,

c) vázaného zástupce,

d) zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a

e) zahraničního zprostředkovatele.

§ 55

Údaje zapisované do registru

(1) Do registru se u nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a) identifikační údaje,

b) předmět činnosti podle tohoto zákona v rozsahu podle skupin odbornosti,

c) osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pro kterou je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru činný,

d) datum vzniku oprávnění k činnosti a doba trvání oprávnění,

e) člen statutárního orgánu, ředitel, prokurista nebo jiná osoba, kteří jsou odpovědni za zprostředkování nebo zprostředkování skutečně řídí,

f) u zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení se sídlem na území České republiky

1. územní rozsah jeho činnosti,

2. údaj o tom, zda je jeho činnost provozována v hostitelském členském státě; pokud ano, údaj o tom, zda je provozována prostřednictvím pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky, a

3. adresa pobočky, je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky,

g) datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,

h) přehled o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a

j) datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(2) U zahraničního zprostředkovatele se do registru zapisují následující údaje včetně jejich změn

a) identifikační údaje,

b) údaje o charakteru provozované činnosti a osoby, pro které je činný,

c) údaje o tom, zda je jeho činnost provozována prostřednictvím pobočky nebo jiným způsobem; je-li jeho činnost provozována prostřednictvím pobočky, zapisuje se adresa umístění pobočky v České republice,

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku,

e) datum vstupu do likvidace a

f) údaje o ukončení činnosti.

(3) Zápis údajů podle odstavce 2 do registru provede Česká národní banka na základě informací předaných jí příslušným orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele. Do registru mohou být zapsány i jiné údaje, pokud byly příslušným orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele poskytnuty.

§ 56

Veřejnost registru a přístup k němu

Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 55 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě změn zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.

§ 57

Presumpce správnosti údajů uvedených v registru

Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 55 odst. 1 písm. h) a i) a v § 55 odst. 2.

§ 58

Výpis z registru

(1) Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je v tomto výpise uveden.

(2) Výpis z registru obsahuje alespoň

a) označení registru,

b) identifikační údaje registrované osoby,

c) předmět činnosti registrované osoby,

d) uvedení internetové adresy, kde lze ověřit její zápis do registru,

e) u zahraničního zprostředkovatele též údaj o registru, ve kterém je zapsán ve svém domovském členském státě, a

f) datum vystavení výpisu.

§ 59

Změna údajů zapsaných v registru

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru, a dále změnu údajů o

a) splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost,

b) rozhodnutí o úpadku, nebo

c) vstupu do likvidace.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky s výjimkou oznámení změny údajů podle § 55 odst. 1 písm. c), které se podává prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(4) Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.

(5) Další náležitosti oznámení, včetně příloh obsahujících doklady prokazující skutečnosti v oznámení obsažené, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).