Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA II - NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA II

NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 9

Základní ustanovení

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělila Česká národní banka.

§ 10

Podmínky udělení oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, pokud

a) je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným,

b) má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

c) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,

d) je odborně způsobilý,

e) má zřízenu dozorčí radu s takovými pravomocemi, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, je-li společností s ručením omezeným,

f) má počáteční kapitál alespoň ve výši stanovené tímto zákonem,

g) splňuje požadavky na výkon činnosti podle § 15,

h) je jeho plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů podložený reálnými ekonomickými propočty,

i) návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru splňuje požadavky stanovené tímto zákonem,

j) má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele a

k) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(2) Odstavec 1 písm. b) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli poskytovat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

§ 11

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 4 měsíců ode dne zahájení řízení.

(3) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle tohoto zákona (dále jen „registr“). Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru. O zápisu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(4) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nevyhoví, žádost zamítne.

(5) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 12

Trvání oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru trvá do konce pátého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zapsán do registru.

(2) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru se prodlužuje vždy o dalších 60 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí nebankovnímu poskytovateli spotřebitelského úvěru zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zaniká

a) zánikem právnické osoby,

b) oznámením o ukončení činnosti,

c) uplynutím doby trvání oprávnění, nebo

d) odnětím (§ 146).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. b) se podává elektronicky.

(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitostí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 14

Kapitál

(1) Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit alespoň 20000000 Kč. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru průběžně udržuje kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku podle odstavce 2. Kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zároveň nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu.

(2) Nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů je povinen ve lhůtě do 31. března každého roku předkládat České národní bance výkaz činnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla, formu a způsob předkládání ročního výkazu činnosti podle odstavce 2.

§ 15

Některé požadavky na výkon činnosti

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a pravidla musí být přiměřená povaze, rozsahu a složitosti činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování spotřebitelského úvěru.

(2) Postupy a pravidla podle odstavce 1 zahrnují

a) řádné administrativní a účetní postupy,

b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž odměňování osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí o spotřebitelský úvěr a odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle,

c) pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d) pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,

e) pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

f) průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů,

g) pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,

h) pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,

i) pravidla pro vymáhání pohledávek,

j) pravidla vnitřní a vnější komunikace,

k) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,

l) pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem těmito osobami a řádný výkon jejich činnosti.

(3) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost zavedených postupů a pravidel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).