Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST OSMÁ - SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 4. 1. 2019

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST OSMÁ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

HLAVA I

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 125

Forma smlouvy

Vyplývá-li ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru pro spotřebitele určitá povinnost, vyžaduje taková smlouva písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v § 127 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem, jinak je neplatná.

§ 126

Poskytnutí smlouvy spotřebiteli

Zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.

§ 127

Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:

a) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b) informaci o výši odměny placené spotřebitelem; pokud není výše odměny zprostředkovateli v okamžiku uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru známa, uvede zprostředkovatel způsob výpočtu své odměny,

c) informaci o splatnosti odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli,

d) informace o úvěru, o jehož uzavření prostřednictvím zprostředkovatele má spotřebitel zájem, zejména

1. druh spotřebitelského úvěru,

2. dobu trvání spotřebitelského úvěru,

3. celkovou výši spotřebitelského úvěru,

4. podmínky čerpání spotřebitelského úvěru,

5. počet, četnost a nejvyšší výši měsíčních splátek,

6. nejvyšší celkové náklady spotřebitelského úvěru, které je spotřebitel ochoten nést s uvedením nejvyšší zápůjční úrokové sazby, údaje, o kolik procent je spotřebitel ochoten přeplatit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru za dobu jeho trvání a následně vypočtenou roční procentní sazbou nákladů,

e) informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 131 a

f) veškeré důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele při plnění závazku ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

HLAVA II

NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

§ 128

Vyloučení použití směnky nebo šeku

(1) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

(2) Zprostředkovatel nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením zákazu stanoveného v odstavci 1.

§ 129

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla a telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady4).

§ 130

Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze vázat na uzavření jiné smlouvy.

HLAVA III

NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 131

Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru neobsahuje informace podle § 127, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy zprostředkovatel poskytl spotřebiteli chybějící informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(2) Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.

(3) Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy od počátku ruší.

(4) Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle tohoto zákona, nepoužijí se ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

HLAVA IV

POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

§ 132

Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Zprostředkovatel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru sjednat

a) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení,

b) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, nebo

c) smluvní pokutu.

(2) Souhrn výše všech smluvních pokut uplatněných podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout

a) 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, a

b) výši provize, kterou měl zprostředkovatel za zprostředkování spotřebitelského úvěru od spotřebitele nebo poskytovatele obdržet.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn