Hlavní navigace

Zákon o doplňkovém penzijním spoření | Zákon 427/2011 Sb. - HLAVA II - PŘÍSPĚVKY

Předpis č. 427/2011 Sb.

Znění od 1. 4. 2020

427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření

HLAVA II

PŘÍSPĚVKY

§ 9

Příspěvek účastníka

(1) Účastník nemůže platit příspěvek účastníka současně na doplňkové penzijní spoření u více penzijních společností. Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc a nesmí být nižší než 100 Kč.

(2) Příspěvek účastníka je splatný do konce kalendářního měsíce, za který se platí; bylo-li sjednáno placení příspěvku na období delší než jeden měsíc, je takto stanovená výše příspěvku splatná do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.

(3) Účastník je oprávněn změnit výši příspěvku účastníka. Změna výše příspěvku účastníka není možná zpětně. Pokud smlouva o doplňkovém penzijním spoření stanoví lhůtu pro nabytí účinnosti změny výše příspěvku účastníka, nesmí tato lhůta přesáhnout 3 kalendářní měsíce ode dne doručení oznámení o změně výše příspěvku účastníka.

§ 10

Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka

(1) Za účastníka může platit příspěvek účastníka nebo jeho část zaměstnavatel, pokud s tím účastník souhlasí (dále jen „příspěvek zaměstnavatele“). Účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijní společnosti. V rozporu se zásadou rovného zacházení není poskytování rozdílné výše příspěvku zaměstnavatele v závislosti na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané práce, pokud je to ujednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise zaměstnavatele.

(2) K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek.

(3) Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti, nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním příspěvku zaměstnavatele.

§ 11

Odklad a přerušení placení příspěvku účastníka

(1) Účastník je oprávněn odložit placení příspěvku účastníka za podmínek stanovených v odstavci 2 a ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, která musí stanovit maximální možnou dobu odkladu placení příspěvku účastníka.

(2) Odklad placení příspěvku účastníka musí účastník penzijní společnosti oznámit a uvést délku doby odkladu, která započne běžet dnem uvedeným účastníkem v oznámení, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení tohoto oznámení penzijní společnosti. Doba odkladu placení příspěvku účastníka, za kterou účastník doplatil příspěvky účastníka, se započítává do spořící doby.

(3) Účastník je oprávněn placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření přerušit.

(4) Placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření se přerušuje dnem, který uvedl účastník v písemném oznámení o přerušení placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení tohoto oznámení penzijní společnosti. Doba přerušení placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření se nezapočítává do spořící doby.

§ 12

Státní příspěvek

(1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) poskytuje ze státního rozpočtu ve prospěch účastníka, k jím zaplaceným příspěvkům účastníka státní příspěvek.

(2) Penzijní společnost je povinna evidovat státní příspěvky poskytnuté ve prospěch jednotlivých účastníků.

§ 13

Nárok na státní příspěvek

(1) Nárok na státní příspěvek má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu, a je

a) účasten důchodového pojištění podle tuzemských právních předpisů3),

b) poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo

c) účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice4).

(2) K prokázání splnění podmínek podle odstavce 1 je účastník povinen sdělit penzijní společnosti rodné číslo přidělené příslušným orgánem České republiky5), nebylo-li mu rodné číslo přiděleno, pak číslo pojištěnce vedeného v registru pojištěnců podle zákona upravujícího pojistné na všeobecné zdravotní pojištění6).

(3) Účastník je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit penzijní společnosti všechny změny ve skutečnostech uvedených v odstavcích 1 a 2.

§ 14

Nárok na státní příspěvek

(1) Na každý kalendářní měsíc náleží účastníkovi, který splňuje podmínky stanovené v § 13 odst. 1 a který ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 2 zaplatil příspěvek ve výši alespoň 300 Kč, státní příspěvek. Pokud účastník v kalendářním měsíci, v jehož průběhu doplňkové penzijní spoření vzniká nebo zaniká, splňoval alespoň jednu z podmínek stanovených v § 13 odst. 1 po dobu trvání doplňkového penzijního spoření a zaplatil ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 2 příspěvek ve výši alespoň 300 Kč, náleží mu státní příspěvek.

(2) Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka

a) 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč,

b) 1000 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč.

(3) Pokud účastník platí příspěvek za delší období než za kalendářní měsíc, stanoví se výše měsíčního státního příspěvku podle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc, za který se poskytuje státní příspěvek.

(4) Pro účely stanovení výše státního příspěvku se výše příspěvku účastníka zaokrouhluje na celé koruny dolů.

§ 15

Informační systém doplňkového penzijního spoření

(1) Ministerstvo spravuje a provozuje informační systém doplňkového penzijního spoření jako informační systém veřejné správy, a to pro účely

a) výkonu státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku,

b) zpracování žádosti o poskytnutí státního příspěvku a případné opravy této žádosti,

c) zpracování zprávy o vracení státního příspěvku penzijní společností ministerstvu,

d) vedení údajů o účastnících.

(2) V informačním systému doplňkového penzijního spoření se vedou tyto údaje o účastníkovi:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) rodné číslo nebo číslo pojištěnce a datum narození účastníka,

c) poštovní směrovací číslo místa trvalého pobytu účastníka na území České republiky,

d) název členského státu, na jehož území má účastník bydliště,

e) obchodní firma penzijní společnosti, se kterou účastník uzavřel smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, identifikační číslo penzijní společnosti,

f) číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, datum jejího uzavření a účinnosti,

g) datum a způsob zániku doplňkového penzijního spoření,

h) datum úmrtí účastníka,

i) datum ukončení trvalého pobytu účastníka,

j) druh pobytu účastníka, je-li cizinec,

k) datum zániku účasti na veřejném zdravotním pojištění v České republice,

l) datum přiznání starobního důchodu,

m) sjednaná spořící doba a doba jejího trvání,

n) doba odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka,

o) informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele,

p) výše příspěvku účastníka za kalendářní měsíc,

q) výše státního příspěvku za kalendářní měsíc.

(3) Ministerstvo zapisuje do informačního systému doplňkového penzijního spoření údaje stanovené v odstavci 2, které obdrží od penzijních společností, Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a České správy sociálního zabezpečení.

(4) Ministerstvo poskytuje penzijní společnosti na žádost údaje uvedené v odstavci 2 vedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření o účastníkovi, který s penzijní společností uzavřel smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, v listinné nebo v elektronické podobě. Bez žádosti poskytuje ministerstvo penzijní společnosti tyto údaje pouze v souvislosti se zpracováním žádosti o poskytnutí státního příspěvku nebo zpracováním zprávy o vracení státního příspěvku. Penzijní společnost, která takto získala údaje z informačního systému doplňkového penzijního spoření, je nesmí shromažďovat, předávat jiným osobám nebo je využívat nad rámec stanovený jiným právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů.

(5) Účastníkovi na žádost poskytuje ministerstvo údaje uvedené v odstavci 2 vedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření k jeho osobě.

(6) Ministerstvo poskytuje soudům a soudním exekutorům způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z informačního systému doplňkového penzijního spoření v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

(7) V žádosti podle odstavce 5 účastník uvede nad rámec náležitostí podle správního řádu

a) rodné číslo nebo číslo pojištěnce,

b) číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, datum jejího uzavření, obchodní firmu penzijní společnosti.

(8) Údaje vedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření se uchovávají po dobu trvání doplňkového penzijního spoření účastníka a 10 let po jeho zániku k zajištění úkolů podle tohoto zákona, pro které jsou údaje shromažďovány a dále zpracovávány.

§ 16

(1) Penzijní společnost podává ministerstvu žádost o poskytnutí státního příspěvku souhrnně za všechny účastníky, kterým vznikl nárok na poskytnutí státního příspěvku, a to elektronicky dálkovým přístupem.

(2) Žádost podle odstavce 1 podává penzijní společnost v kalendářním měsíci bezprostředně následujícím po skončení každého kalendářního čtvrtletí a zpracovává ji za použití údajů z informačního systému doplňkového penzijního spoření.

(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje

a) obchodní firmu penzijní společnosti, její identifikační číslo,

b) kalendářní rok a čtvrtletí, za které se žádost podává,

c) seznam účastníků, kterým vznikl nárok na poskytnutí státního příspěvku, který obsahuje tyto údaje o účastníkovi:

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. rodné číslo nebo číslo pojištěnce a datum narození účastníka,

3. poštovní směrovací číslo místa trvalého pobytu účastníka,

4. název členského státu, na jehož území má účastník bydliště podle § 13,

5. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, které se nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu, datum jejího uzavření a účinnosti,

6. datum a způsob zániku doplňkového penzijního spoření,

7. sjednanou spořící dobu,

8. informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele,

9. výši příspěvku účastníka za kalendářní měsíc,

10. výši požadovaného státního příspěvku za kalendářní měsíc,

11. dobu odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka,

12. údaje o převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (§ 27).

(4) Je-li podaná žádost neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, provede penzijní společnost její opravu. Opravu žádosti provede penzijní společnost také na základě výzvy ministerstva. Opravenou žádost podává penzijní společnost ministerstvu zároveň se žádostí podle odstavce 1 za kterékoliv kalendářní čtvrtletí následující po zjištění, že podaná žádost je neúplná nebo že obsahuje nesprávné údaje.

§ 17

(1) Ministerstvu jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytovány pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku

a) ze základního registru obyvatel o subjektech údajů referenční údaje, kterými jsou

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. datum úmrtí,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. rodné číslo,

5. datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

6. datum úmrtí,

c) z informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. rodné číslo,

5. druh pobytu,

6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,

7. datum úmrtí.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů podle odstavce 1 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(3) Ministerstvu poskytuje Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku z registru pojištěnců vedeného podle zvláštního právního předpisu, tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) číslo pojištěnce,

d) datum počátku účasti a datum ukončení účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění v České republice.

(4) Ministerstvu poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup pro výkon státní správy na úseku státního dozoru nad penzijními společnostmi při prověřování nároku na poskytování státního příspěvku údaje o datu přiznání starobního důchodu účastníkovi a údaje prokazující, že účastník je poživatelem důchodu z důchodového pojištění.

(5) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 18

(1) Ministerstvo poukáže státní příspěvek za kalendářní čtvrtletí na účet penzijní společnosti vedený u depozitáře účastnických fondů pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku do konce 2. měsíce bezprostředně následujícího po skončení čtvrtletí, za které o poskytnutí státního příspěvku žádá. Do doby doplnění nebo opravy žádosti tato lhůta neběží ve vztahu k účastníkům, jichž se oprava žádosti týká.

(2) Částky státního příspěvku poukázané penzijní společnosti neoprávněně je penzijní společnost povinna vrátit ministerstvu, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 1 měsíc ode dne, kdy penzijní společnost zjistila, že částky státního příspěvku byly poukázány neoprávněně, nejpozději do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva o povinnosti vrátit tyto částky. Právo vymáhat neprávem poukázané částky se promlčuje za 10 let ode dne jejich poukázání.

(3) Státní příspěvek poukázaný penzijní společnosti nepoužitý ve prospěch účastníků je penzijní společnost povinna ministerstvu vrátit, a to

a) do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 6 měsíců ode dne zániku doplňkového penzijního spoření v případě vzniku nároku na odbytné (§ 25),

b) do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 6 měsíců ode dne zániku doplňkového penzijního spoření v případě, kdy účastníkovi nevznikl nárok na odbytné (§ 25) a nepožádal o převedení prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (§ 27),

nejpozději do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva o povinnosti vrátit tyto částky; právo vymáhat nevrácené státní příspěvky podle písmene a) nebo b) se promlčuje za 10 let ode dne vzniku povinnosti je vrátit.

(4) Penzijní společnost podává ministerstvu do desátého dne každého kalendářního měsíce v elektronické podobě zprávu o vracení státního příspěvku. Zpráva se zpracovává za použití informačního systému doplňkového penzijního spoření.

(5) Zpráva o vracení státního příspěvku obsahuje

a) obchodní firmu penzijní společnosti, její identifikační číslo a pořadové číslo přidělené penzijní společnosti ministerstvem,

b) kalendářní rok a měsíc, za který se zpráva podává,

c) seznam účastníků, který obsahuje

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. rodné číslo nebo číslo pojištěnce a datum narození účastníka,

3. poštovní směrovací číslo místa trvalého pobytu účastníka,

4. název členského státu, na jehož území má účastník bydliště podle § 13 odst. 1 písm. b),

5. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, které se nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu, datum jejího uzavření a účinnosti,

6. datum a způsob zániku doplňkového penzijního spoření účastníka,

7. sjednanou spořící dobu,

8. informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele,

9. výši příspěvku účastníka za kalendářní měsíc,

10. výši vraceného státního příspěvku za kalendářní měsíc,

11. údaje o převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (§ 27).

(6) Ministerstvo je povinno zpracovat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory a předat výsledek zpracování penzijní společnosti v elektronické podobě do dvacátého dne kalendářního měsíce, ve kterém penzijní společnost tuto zprávu podala.

(7) Penzijní společnost je povinna vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu ve výši podle výsledku zpracování zprávy o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory do konce kalendářního měsíce, ve kterém jí ministerstvo předalo výsledek zpracovaní zprávy. Penzijní společnost je povinna podat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory tak, aby vrátila státní příspěvek a převedenou státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).