Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. - ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Předpis č. 586/1992 Sb.

Vyhlášené znění

586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

ČÁST DRUHÁ

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

§ 17

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

(1) Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, s výjimkou právnických osob uvedených v odstavci 2 (dále jen "poplatníci").

(2) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále jen "daň") nejsou veřejné obchodní společnosti.

(3) Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky.

(4) Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

(5) Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

§ 18

Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.

(2) U investiční společnosti vytvářející podílové fondy16) jsou předmětem daně veškeré příjmy investiční společnosti a příjmy pro podílové fondy; do příjmů se nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36).

(3) Předmětem daně nejsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, popřípadě majetková práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů.

(4) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,17) jsou předmětem daně pouze příjmy z podnikání, včetně příjmů z výnosů z cenných papírů.

(5) Za poplatníky podle odstavce 4 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, státem uznané církve a náboženské společnosti, nadace, rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy, fondy zdravotnictví, fondy sociální a fond zaměstnanosti.

(6) U fondu národního majetku18) a u obcí jsou předmětem daně pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.

§ 19

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny

a) členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími,

b) příjmy poplatníků uvedených v § 18 odst. 4 plynoucí z činnosti, která je jejich posláním a nemůže být předmětem soutěže s jinými osobami, jsou-li úměrné vynaloženým nákladům,

c) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a pravidelné příspěvky členů státem uznaných církví a náboženských společností,

d) příjmy družstev z nájemného a úhrad spojených s užíváním družstevních bytů a družstevních garáží,

e) příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu bioplynu, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek, které stanoví obecně závazný právní předpis, zařízení na využití geotermální energie, a to v kalendářním roce, v němž byly uvedeny do provozu, a v následujících pěti letech,

f) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19)

g) výtěžek provozovatelů loterií a jiných podobných her povolovaných podle zvláštních předpisů,12) který je určen ve výši alespoň 90 % na veřejně prospěšné účely.

§ 20

Základ daně

(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 34.

(2) U poplatníků, u nichž dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně po ukončení likvidace likvidační zůstatek.

(3) Likvidačním zůstatkem se pro účely tohoto zákona rozumí rozdíl, o který příjmy z likvidace jmění poplatníka převýší výdaje (náklady) spojené s likvidací.

(4) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro státem uznané církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kčs. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně.

(5) Základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kčs dolů.

§ 21

Sazba daně

Sazba daně činí 45 % ze základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 4 a podle § 34 a z likvidačního zůstatku (§ 20 odst. 2).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).