Hlavní navigace

Občanský soudní řád | Zákon č. 99/1963 Sb. - Podání odvolání

Předpis č. 99/1963 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Podání odvolání

§ 201

Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

§ 202

(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž

a) se upravuje vedení řízení;

a) se upravuje vedení řízení,

b) byl k řízení přibrán další účastník (§ 94 odst. 3);

b) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1),

c) bylo zahájeno řízení bez návrhu;

c) bylo prominuto zmeškání lhůty,

d) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1);

d) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu,

e) bylo prominuto zmeškání lhůty;

e) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3,

f) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu;

f) byl schválen smír,

g) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3;

g) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110,

h) byl schválen smír;

h) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b),

i) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110;

i) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí,

j) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b, 193d);

j) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d),

k) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí;

k) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu,

l) bylo rozhodnuto o opatřeních k zajištění podmínek pro navrácení dítěte (§ 193c);

l) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu,

m) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d);

m) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2,

n) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu;

n) byl zrušen platební rozkaz podle § 173 odst. 2.

o) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu,

p) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3,

q) byl zrušen platební rozkaz podle § 173 odst. 2.

(2) Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

(3) Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

§ 203

(1) Vedlejší účastník může podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil nejpozději do patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje. Odvolání vedlejšího účastníka není přípustné, jestliže se jím podporovaný účastník odvolání vzdal nebo jestliže s odvoláním vedlejšího účastníka nesouhlasí.

(2) Státní zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.

(2) Státní zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení, a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.

(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může podat odvolání jen v případech a za podmínek uvedených v § 35a a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.

§ 204

(1) Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

(2) Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení.

(3) O prominutí zmeškání lhůty k odvolání rozhoduje soud prvního stupně. Prominutí zmeškání lhůty k odvolání není přípustné, jde-li o odvolání proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že není, anebo kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství; v těchto případech také neplatí ustanovení odstavce 2 věty druhé.

(3) O prominutí zmeškání lhůty k odvolání rozhoduje soud prvního stupně.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).