Hlavní navigace

Zpráva likvidátora o průběhu a dalším vývoji likvidace Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

Sdílet

Vážení akcionáři,

Touto formou bych Vám chtěl předložit zprávu likvidátora o průběhu likvidace AGBL. Jedná se o první zprávu likvidátora, za téměř 10leté období likvidace, která je předkládána akcionářům na mimořádné valné hromadě.

Jako likvidátor jsem do banky nastoupil v prosinci 2005, po více než 8 měsíční prodlevě od svého jmenování. Důvodem tohoto zdržení bylo odvolání se k soudu předcházejícího likvidátora společnost HZ Praha, spol. s r.o. proti mému jmenování likvidátorem AGBL. První týdny po mém nástupu, na přelomu roku 2005/2006 jsem byl plně zaměstnán řešením problémů, které předcházející likvidátor způsobil bance na poslední chvíli.

Po základní analýze stavu AGBL jsem mohl na počátku roku 2006 konstatovat následující:

1. Aktiva banky představovala hodnotu cca 350 mil. Kč, z většinové části tvořené zbytkovým portfoliem

2. Účetní ztráta banky z let minulých přesahovala 21 mld. Kč

3. Pasiva banky tvořily v podstatě dva závazky za ČNB:

– 9 mld. Kč, závazek z neúspěšně navýšeného základního jmění z roku 1998. Tento AGBL nikdy neuznala, soudila se o jeho platnost s ČNB a v současné době se jedná o závazek promlčený a právně nevymahatelný.

– Závazek ve výši cca 8,2 mld. Kč z úvěru poskytnutého ČNB AGB v roce 1998 v celkové výši 13,310 mld. Kč.

K tomuto závazku byl uzavřen předcházejícím likvidátorem splátkový kalendář s ČNB, který byl v minulosti pravidelně prodlužován. Touto formou bylo ČNB z výnosu likvidace zaplaceno v minulých letech více než 5,1 mld. Kč.

4. Dále je AGBL žalována v několika sporech, týkajících se neplatnosti Kupní smlouvy z 22.6.1998, kterou nucený správce prodal tzv. zdravou část banky GEMB. Současně k tomu rejstříkový soud opakovaně odmítl zapsat do obchodního rejstříku tento prodej, naposledy aktuálně k 21.3.2007 – tedy zatím nepravomocně.

Na základě těchto skutečností jsem dospěl k těmto závěrům:

1. Zpeněžení aktiv banky lze provést v průběhu roku 2006, což se v zásadě také stalo
2. Banka je předlužena a dříve či později jí hrozí konkurz.
3. Ukončení likvidace vyčkáním na pravomocné zamítnutí žalob proti platnosti Kupní smlouvy z roku 1998 není reálné, zejména s ohledem na nový insolventní zákon.
4. Ukončení likvidace je možné jedině dohodou hlavních zainteresovaných stran a to mezi akcionáři (zastoupenými DR), GEMB, ČNB a likvidátorem.

Tato, zdánlivě jednoduchá konstatování jsou podpořena celou řadou právně-ekonomických analýz a podkladů, která jsem jednak v průběhu roku 2006 nechal vypracovat a těch, která mi poskytla DR či nepřímo i ČNB.

V rámci řešení dalšího postupu likvidace a zejména pro zajištění jejího ukončení nekonkurzní cestou jsem v průběhu roku prováděl a případně inicioval tyto kroky a jednání:

a) žádost příslušným soudům o urychlené rozhodnutí ve věci platnosti/neplat­nosti Kupní smlouvy
b) výzva k GEMB k jednání ve věci Kupní smlouvy
c) návrh variant řešení ukončení likvidace na ČNB (květen 2006)
d) komunikace s auditory AGBL, GEMB, právními zástupci GEMB
e) předžalobní výzva na GEMB ve věci sanace nároků z plnění vzniklého z Kupní smlouvy ve výši 4,5 mld. Kč
f) komunikace a výměna stanovisek a doporučení s DR AGBL.
g) pravidelná komunikace s ČNB.

Výsledkem této činnosti bylo, že DR podpořila mé návrhy na řešení a již v první polovině roku 2006 byla zahájena přímá jednání s GEMB. Komunikace byla od druhé poloviny roku rozšířena na přímá jednání mezi zástupci DR a GEMB, většinou i za mé účasti.

Při těchto jednáních došlo k základní shodě ve způsobu možnosti řešení (tzv. Malá dohoda) a přibližně od podzimu roku 2006 bylo nutné dohodnout již jen výši částky, kterou by GEMB zaplatila za zbytkový podnik, což by vytvořilo likvidační zůstatek pro akcionáře. Mohu potvrdit, že vyjednávací tým DR několikrát posunul, na žádost GEMB, termíny pro ukončení jednání.

Na počátku roku 2007 začala i ČNB v této věci aktivněji vystupovat a na moji žádost písemně potvrdila, že je připravena v případě dohody mezi GEMB a akcionáři řešit své pohledávky za AGBL způsobem, který jsem navrhoval pro možné nekonkurzní řešení ukončení likvidace AGBL.

V průběhu roku 2006 došlo ke zpeněžení prakticky veškerého majetku banky, ale současně soudní cestou nepadl žádný, byť prvoinstanční rozsudek o platnosti/ne­platnosti Kupní smlouvy. Od auditora mám potvrzeno, že pokud neučiním zákonem vyžadované kroky, bude za rok 2006 výrok auditora s výstrahou.

Všechny tyto skutečnosti mě vedli k tomu, že jsem v březnu 2007 již neobnovil s ČNB splátkový kalendář na její pohledávku ve výši 8,149 mld. Kč.

Moje současná reakce v těchto dnech a hodinách je adekvátní situace a navazuje na poslední usnesení DR a na mantinely, ve kterých se mohu pohybovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).