Hlavní navigace

Změny v zákonech upravujících kapitálový trh

Od 1.května nabudou účinnosti čtyři nové zákony upravující kapitálový trh. Jedná se o zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dluhopisech, zákon o kolektivním investování a tzv. změnový zákon, jež mění některé související předpisy se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Vedle toho k 1. květnu nabude účinnosti 14 nových vyhlášek, jejichž počet se později zvýší až na zhruba 26.

Sdílet

V oblasti poskytovatelů investičních služeb je v nové legislativě koncepčních změn poměrně málo. Jsou zde definovány nové schvalovací procesy např. v případě fúze obchodníka, prodeje podniku, apod. Některá řízení licenční povahy naopak odpadají, např. předchozí souhlasy u členů dozorčích rad, odnětí povolení na vlastní žádost. Dílčí změny se pak dotýkají všech částí nové legislativy. Ty budou vyžadovat zevrubnou analýzu ze strany všech uživatelů zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Komise připraví výkladová stanoviska ke klíčovým problémům. Při tvorbě vyhlášek se komise v maximální možné míře snažila vycházet z textů provádějících zákon o cenných papírech – změny by tedy neměly být zásadního rázu. Úplně nová bude vyhláška k žádostem, vyhláška k deníku obchodníka a vyhlášky k povinnostem investičních zprostředkovatelů.

Nejdůležitější změny v zákonech v oblasti obchodníků s cennými papíry jsou následující. Zavádí se tzv. evropský pas, který zajišťuje, že naši obchodníci s cennými papíry budou moci působit v ostatních členských státech Evropské unie bez nutnosti žádat o povolení činnosti. Bude třeba splnit pouze předepsanou zjednodušenou proceduru u Komise pro cenné papíry. Obdobně budou pravidla platit i pro zahraniční obchodníky, kteří pak budou moci působit v naší zemi.

V oblasti trhů s investičními nástroji jsou změny hlavně v rozdělení trhu na regulovaný trh a trh volný. Na regulovaný trh se vztahují pravidla práva Evropského společenství, zákon zajišťuje plnění informačních povinností emitenty a ochranu proti zneužívání trhu. Na trh volný se naproti tomu nebudou daná pravidla vztahovat, resp. bude záležet na organizátorovi daného trhu, zda je do svých podmínek vloží či nikoliv. Pro regulovaný trh se dále modifikují a rozšiřují opatření proti zneužívání trhu a to následovně. Dochází ke změně v uveřejňování výročních a pololetních zpráv, průběžná informační povinnost emitentů se mění na povinnost uveřejňovat vnitřní informace, nově se budou uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, emitenti budou povinni vést seznamy osob, které mají přístup k vnitřním informacím, osoby na manažerských pozicích u emitenta budou muset uveřejňovat obchody, které uskuteční na vlastní účet s cennými papíry emitenta, nově se zavádějí povinnosti pro osoby, které tvoří nebo rozšiřují investiční doporučení a rozšiřuje se dozor nad manipulací s trhem.

Naopak v oblasti evidence cenných papírů se zatím moc nemění. I po 1. květnu bude nadále fungovat Středisko cenných papírů stejným způsobem. Do budoucna se počítá s udělením licence tzv. centrálnímu depozitáři, který pak povede evidenci většinou jako dvoustupňovou, účty zákazníků pro obchodníky s cennými papíry, případně další zákonem stanovené subjekty, a ti pak povedou účty pro své jednotlivé zákazníky.

Kolektivní investování ovlivní institut evropského pasu. Povede ke vzniku tzv. standardních fondů. Naše existující fondy, které splní požadavky kladené na tento typ fondu evropským právem budou moci poskytovat své služby v ostatních členských státech EU, pouze po splnění zjednodušené procedury oznamovacího typu. Totéž platí pro fondy EU. Vedle standardních fondů vznikají rovněž tzv. speciální fondy, které rozšiřují investiční možnosti pro fondy kolektivního investování podle českého práva. Vedle fondů cenných papírů budou moci vznikat na základě povolení komise také fondy fondů, fondy rizikového kapitálu, fondy nemovitostí, fondy derivátů, fondy zvláštního majetku a fondy smíšené. Dosavadní fondy kolektivního investování se k 1. květnu zařadí do kategorie speciálních fondů cenných papírů.

Zákon o dluhopisech se podstatně mění v oblasti vydávání dluhopisů. Nově může dluhopis vydat jen právnická osoba, která existuje nejméně dva roky a která má k dispozici dvě poslední po sobě jdoucí auditované účetní závěrky, které musí být součástí emisních podmínek. Další změna se týká zrušení kotace (dosud registrace) dluhopisů. Pokud by měly být dluhopisy vyloučeny z obchodování na regulovaném trhu, musí o tom rozhodnout schůze vlastníků dluhopisů. Ti, co nebudou souhlasit s vyloučením z obchodování, mají nárok na předčasné splacení. V oblasti hypotečních úvěrů odpadá účelová vázanost poskytnutí hypotečního úvěru na investici do nemovitosti. Hypotečním úvěrem bude tedy nově jakýkoli úvěr, pokud jeho splacení bude zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Ta se přitom bude moci nacházet nejen na území ČR, ale nově i na zemí EU a Evropského hospodářského prostoru. Dozor nad hypotečními bankami ohledně krytí hypotečních zástavních listů přejde z komise na Českou národní banku.

Nové zákony přinesou i rozšíření některých dozorových pravomocí komise, např. možnost provádět kontroly na žádost zahraničního regulátora kapitálového trhu. Další podstatná změna nastane od 1. ledna 2005, kdy podle zákona o účetnictví v souladu s příslušným evropskými nařízením budou společnosti na regulovaném trhu povinny používat pro účetnictví a vykazování IAS/IFRS (mezinárodní účetní standardy).

Komise upozorňuje, že veškeré informace zasílané v elektronické podobě je nutné zasílat na adresu podatelna@sec.cz. Tato elektronická adresa je platná i pro zasílání hlášení dle vyhlášky o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu (§3 odst.3).

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).