Hlavní navigace

Změna statutu fondu YSE akcionářů

Dne 1.7.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým se mění statut otevřeného podílového fondu YSE akcionářů.
Statut nově obsahuje ustanovení o pozastavení prodeje podílových listů z důvodu přihlášené pohledávky v majetku fondu do procesu soudního vyrovnání s věřiteli ze strany ČKD Praha Holding, a.s. Součástí změn statutu fondu je také jeho obsahované přizpůsobení statutu fondu NEWTON balancovaný, který je spravován se shodnou investiční strategií a je součástí hlavní nabídky fondů NEWTON.
Cílem pozastavení prodeje podílových listů je ochrana stávajících podílníků fondu, protože výsledek procesu vyrovnání by mohl mít významný vliv na čisté obchodní jmění fondu a hodnotu podílového listu. Společnost k danému rozhodnutí přistoupila na základě posledního vývoje, který indikuje zvýšení pravděpodobnosti úspěšného vyrovnání s věřiteli ze strany ČKD Praha Holding, a.s.
Pozn.: Zpětný odkup podílových listů ve vlastnictví podílníků není omezen.

V Praze dne 2.7.2002

Kontakt:
Ing. Pavel Semrád
ředitel společnosti
tel. 02 22 192 210
e-mail: pavel.semrad@newton.cz
www.fondy.newton.cz