Hlavní navigace

Za 1. pololetí 2007 vzrostl konsolidovaný čistý zisk České spořitelny o více než 7 % na 5,23 miliardy Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2007 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk sestavený podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 5,23 miliardy Kč. V meziročním porovnání jde o 7,3% nárůst z 4,87 miliardy Kč za 1. pololetí roku 2006.

Sdílet

„Na dosaženém objemu čistého zisku se podílí nejenom čistý úrokový výnos, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 11,3 % na 11,56 miliardy Kč, ale hlavně usilovná a profesionální práce všech zaměstnanců České spořitelny,“ řekl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva ČS. „Zaměřujeme se na další zlepšování úrovně služeb a produktů napříč celou finanční skupinou v návaznosti na realizaci programu Banka první volby,“ dodal Gernot Mittendorfer.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2007

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2007, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2006, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 8,3 % na 8,11 miliardy Kč, z 7,49 miliardy Kč.
 • Zisk před zdaněním vzrostl o 6,5 % na 6,94 miliardy Kč, z 6,51 miliardy Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 11,3 % na 11,56 miliardy Kč z 10,38 miliar­dy Kč.
 • Provozní náklady se zvýšily o 8,2 % na 9,07 miliardy Kč z 8,39 miliardy Kč.
 • Bilanční suma meziročně vzrostla o 15,8 % na 815,58 miliardy Kč z 704,03 miliardy Kč.
 • Klientské úvěry bez vlivu ČKA* se zvýšily o 24,7 % na 361,80 miliardy Kč z 290,15 miliardy Kč.
 • Retailové úvěry (za ČS) vzrostly o 32,7 % na 196,18 miliardy Kč z 147,86 mili­ardy Kč
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 12,9 % na 608,37 miliardy Kč z 539,02 miliardy Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se zvýšila z 3,58 % na 3,61 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se vlivem růstu vlastního kapitálu snížila na 21,0 % z 22,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) zůstala na úrovni 1,4 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně nezměnil a činí 52,8 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se zvýšil na 60,3 % z 56,3 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS klesla na 10,4 % z 11,5 %.

*Česká konsolidační agentura

HLAVNÍ UKAZATELE

Na dosaženém objemu čistého zisku se nejvíce podílí čistý úrokový výnos, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o 11,3 % na 11,56 miliardy Kč. Za růstem úrokových výnosů stojí pokračující expanze úvěrových obchodů poskytovaných všem hlavním segmentům klientů, tj. občanům, komerčním klientům a klientům z veřejného sektoru. Objem portfolia úvěrů se od počátku roku 2007 zvýšil o 11,6 %, což představuje 37,69 miliardy Kč. Zvýšily se rovněž úrokové příjmy z dluhových cenných papírů a příjmy z pronájmu budov.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 3,3 % a dosáhly výše 4,76 miliardy Kč. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce, avšak zvýšily se také příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů, z investování do investičních fondů, z operací na kapitálových trzích, z brokerských poplatků a provizí z pojišťovnictví. Pro ilustraci: počet nových hypotečních úvěrů občanům poskytnutých od počátku roku vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 41,5 % na více než 15 000. Počet transakcí provedených na sporožirových účtech se zvýšil o 4,8 % na téměř 151 milionů.

Čistý zisk z obchodních operací ve srovnání s minulým obdobím poklesl o 7,3 % na 0,70 miliardy Kč v důsledku výrazně nižších výnosů z operací s cizími měnami vzhledem k oslabování koruny. Naopak se zlepšily operace s cennými papíry a mírně se zvýšily příjmy z derivátových operací.

Výnosy z pojišťovnictví se zvýšily o 25,6 % na 0,16 miliardy Kč zásluhou rostoucích objemů pojišťovacích obchodů.

Ve srovnání s loňským prvním pololetím vzrostly provozní náklady o 8,2 % na 9,07 miliardy Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí zejména růst výdajů na obchodní operace (v důsledku pokračující obchodní expanze banky), a růst výdajů na kancelářské prostory (náklady na nové technické centrum banky) a marketing. Rovněž se zvýšily zaměstnanecké náklady v souvislosti s růstem platů mj. i vzhledem k prodloužení pracovní doby a odměn vázaných na hospodaření banky. Na druhé straně mírně poklesly odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Provozní zisk počítaný jako rozdíl provozních výnosů a nákladů vzrostl ve srovnání s loňským pololetím o 8,3 % na 8,11 miliardy Kč, ukazatel objemu provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) zůstal na úrovni 52,8 %.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo úrovně –0,92 miliardy Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 45,6 %. Důvodem meziročního zvýšení je zejména nárůst tvorby opravných položek v souvislosti s úvěrovou expanzí především v oblasti úvěrů občanům.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů činí –0,46 miliardy Kč, což v meziročním srovnání znamená nárůst salda o 27,4 %. Na tomto výsledku se významně podílí vyšší příděl podílníkům Penzijnímu fondu ČS nad rámec daný zákonem. Příspěvek do Fondu pojištění vkladů vzrostl v důsledku nárůstu objemu pojištěných depozit o 11,3 % na 0,24 miliardy Kč.

Výnosy z finančních aktiv zaznamenaly ve srovnání s minulým obdobím výrazné navýšení na 0,21 miliardy Kč především vlivem zlepšení výsledků v portfoliu finančních aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 815,58 miliardy Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 15,8 % z 704,03 miliardy Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů a závazků ke klientům.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 20,9 % na 366,80 miliardy Kč a bez vlivu pohledávek za ČKA činil meziroční růst dokonce 24,7 %.

Portfolio retailových úvěrů banky dosáhlo objemu 196,18 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 32,7 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se meziročně zvýšily o 42,6 % na 95,00 miliardy Kč, přičemž jen za prvních šest měsíců letošního roku poskytla ČS nové hypoteční úvěry v objemu 25,6 miliardy Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů dosáhl výše 133,24 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 38,4 %.

Portfolio korporátních úvěrů ČS meziročně vzrostlo o 11,8 % na 128,84 miliardy Kč. Tento nárůst byl převážně tažen úvěry malým a středním podnikům, které se zvýšily o 22,1 % a to na 45,52 miliardy Kč.

Zásluhu na výrazném zvýšení závazků ke klientům o 12,9 % na 608,37 miliardy Kč má růst objemu klientských vkladů občanů o 11,4 % na 441,19 miliardy Kč a zejména razantní růst závazků k veřejnému sektoru, a to hlavně v souvislosti s repo obchody. Vklady občanů se zvyšují především na sporožirových účtech, úložkách penzijního připojištění, vkladech stavebního spoření a termínovaných vkladech.

K 30. červnu 2007 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,08 milionu, což představuje nárůst za posledních 12 měsíců o 9,7 %. Počet provedených transakcí se zvýšil o výrazných 43,1 % na 30,9 milionu za první pololetí roku 2007.

Počet kreditních karet stále roste vysokým tempem; již v dubnu překročil hranici půl milionu, k 30. červnu dosáhl jejich počet více než 538 000, což je meziroční nárůst o 37,1 %. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet činil ke stejnému datu 2,67 miliardy Kč s nárůstem o 23,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,21 milionu kusů (nárůst o 6,6 %).

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ 2007

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva České spořitelny se k 31. květnu 2007 stal Gernot Mittendorfer, který nahradil Jacka Stacka. Jack Stack byl zvolen členem dozorčí rady Erste Bank.

Česká spořitelna získala titul Zaměstnavatel regionu 2007 v regionu Praha v pátém ročníku soutěže AXA Zaměstnavatel roku. Bodovala také v celostátním kole a to v hlavní kategorii Zaměstnavatel roku 2007, kde od odborné poroty získala stříbrnou medaili.

Česká spořitelna získala pomyslnou bronzovou medaili ve třetím ročníku prestižní soutěže MasterCard Firemní banka roku 2007. O výsledcích ocenění rozhodovala porota složená z více než 150 finančních ředitelů nejvýznamnějších firem sdružených v Czech Top 100 v České republice.

RAVEN EU Advisory, a. s. se stala novou, v pořadí třináctou, dceřinou společností České spořitelny. V rámci finanční skupiny poskytuje komplexní poradenský servis v oblasti dotační politiky České republiky a Evropské unie. Hlavním cílovým segmentem RAVEN EU Advisory je soukromý sektor, a to jak malé a střední podniky, tak velké korporace, dále veřejný sektor včetně neziskových a příspěvkových organizací a v neposlední řadě sektor zemědělství a potravinářství. Společnost úzce spolupracuje s EU Office České spořitelny.

Klienti České spořitelny mohou využívat zjednodušený Sazebník ČS – tzv. Přehled cen, který obsahuje výčet nejčastěji využívaných produktů banky, umožňuje srovnání cen, zobrazení konečné ceny u jednotlivých produktů či služeb a snadnější orientaci.

V červnu 2007 rozšířila Česká spořitelna možnosti investování prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Klienti si v internetové aplikaci mohou nyní vymodelovat vlastní portfolio s nejvhodnějším rozložením investic a následně nakoupit, prodat či vyměnit zvolené investiční produkty přímo prostřednictvím internetového bankovnictví. Klientům, kteří nemají u České spořitelny účet a chtějí mít přehled o svých produktech u dceřiných společností ČS je určena nová služba SERVIS 24 – Start, která zahrnuje Telebanking, Internetbanking a GSM banking.

Od počátku dubna 2007 prodloužila Česká spořitelna otevírací dobu celkově o více než 800 hodin týdně ve více než 430 pobočkách. K rozšíření otevírací doby banka přistoupila na základě průzkumu potřeb klientů.

Česká spořitelna se stala depozitářem nového penzijního fondu AEGON. Bude dohlížet na správu veškerých finančních prostředků klienta a povolovat nakládání s nimi podle statutu fondu. Akvizicí významného klienta potvrdila Česká spořitelna svoji pozici největší depozitářské banky v České republice podle objemu kontrolovaného majetku.

V oblasti hypotečních úvěrů nabízí Česká spořitelna nově hypotéku, u níž si klient sám volí doložení příjmu. Hypotéka je určena občanům i podnikatelům. Banka vychází vstříc klientům, kterým finanční situace dovoluje hypotéku pravidelně splácet, ale prokázání veškerých příjmů by jim přineslo těžkosti. Zároveň ČS zaznamenala velký zájem o ČS Hypotéku na počkání, kdy klienti uzavírají nejprve hypotéku a následně vybírají nemovitost. Čerpání hypotéky pak zahajují do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Od 1. ledna 2007 ručí Česká spořitelna plně za neoprávněné transakce ztracenou nebo odcizenou platební kartou přesahující částku 4 500 Kč již 48 hodin před blokací karty. Banka zároveň prodloužila pojištění zneužití karty až na dobu 96 hodin před blokací karty a rozšířila ho o PINové transakce.

VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY NA 2. POLOLETÍ 2007

Základní vizí České spořitelny je být Bankou první volby pro všechny skupiny klientů. K dosažení tohoto cíle se Česká spořitelna soustředí především na následující činnosti:

 • poskytovat produkty a služby v prvotřídní kvalitě, které klientům pomohou naplňovat jejich přání a potřeby;
 • posilovat důvěru klientů a poskytovat jedné domácnosti větší počty produktů a služeb;
 • nabízet ucelenou škálu produktů a distribučních cest drobným klientům a využít přitom konkurenčních výhod, které nabízí ČS díky kvalitním zaměstnancům a nepřetržité dostupnosti;
 • posilovat konkurenční výhody v oblasti bydlení, správy finančních prostředků a prodeje služeb;
 • nabízet komplexní obsluhu velkým, středním i malým podnikům, veřejným subjektům i neziskovým organizacím;
 • zvyšovat a posilovat kapacitu, efektivnost a stabilitu informačních technologií;
 • zvyšovat spokojenost zaměstnanců i spokojenost klientů;
 • rozšiřovat povědomí klientů o možnostech, které banka i celá finanční skupina nabízí.

V návaznosti na realizaci programu „Banka první volby“ se Česká spořitelna v 2. pololetí 2007 zaměří na další zlepšování úrovně služeb a produktů napříč celou finanční skupinou. Pozornost bude věnovat jak dalšímu růstu úvěrů ve všech segmentech, tak i péči o zhodnocování aktiv klientů; zvýšení efektivnosti prostřednictvím důsledného řízení provozních nákladů; a profesionálnímu školení svých zaměstnanců.

Finanční cíle České spořitelny v roce 2007:

Meziroční nárůst čistého zisku  15 % – 20 %

Návratnost vlastního kapitálu (ROE)  nad 20 % (IFRS)

Poměr nákladů k výnosům  pod úrovní 53 %

Poměr úvěru ke vkladům   60 % – 65 %

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).