Hlavní navigace

Výsledky kontrol výrobků pro sport a ochranu při něm

Před zahájením letních sportovních aktivit se zaměřila ČOI na kontroly osobních ochranných prostředků, konkrétně ochranných přileb užívaných např. při jízdě na kole, na skateboardu, kolečkových bruslích, přileb používaných při kanoistice a sportech na divoké vodě, při sportovním létání, jízdě na koních apod.

Sdílet

S touto kontrolou souvisí také další akce ČOI – kontrola skateboardů a kolečkových bruslí. Jednak používaných dětmi s tělesnou hmotností maximálně 20 kg (tj. stanovených výrobků-hraček) a dále zjištění situace na trhu při prodeji těchto potřeb pro sportovní vyžití (pro uživatele s hmotností nad 20 kg).

Při obou kontrolních akcích ověřovali inspektoři ČOI dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a také požadavků na bezpečnost ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Na kontrolách se podílely všechny inspektoráty ČOI.

Ochranné přilby

Ochranné přilby musí při uvedení na trh splňovat požadavky nařízení vlády (NV č. 21/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Cílem kontroly bylo ověřit, zda nejsou na trhu prodávány výrobky, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů např. nevhodnou konstrukcí nedostatečně chránící před úrazem, úplnou absencí informací a důležitých údajů, nedostatečných nebo neúplných upozornění na rizika nesprávného použití či neposkytnutím dalších informací nezbytných pro správný výběr osobního ochranného prostředku.

Celkem bylo provedeno 108 kontrol u distributorů a 2 kontroly u dovozců. Za nedostatky zjištěné u distributorů byl vydán zákaz prodeje na ochranné přilby v hodnotě 345 914 Kč a za porušení informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele uložili inspektoři 19 blokových pokut v celkové výši 13 500 Kč.

Na základě podezření kontrolních pracovníků, že některé výrobky neodpovídají svými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi požadavkům technických předpisů pro uvedení na trh, byly odebrány k přezkoušení vlastností ve zkušebně 3 typy přileb – jedna pro cyklisty a dvě přilby určené pro kanoistiku a sporty na divoké vodě. S výsledky posouzení bude ČOI seznámena po ukončení zkoušek. S dalšími 21 kontrolovanými osobami je připravováno nebo bylo zahájeno správní řízení pro porušení zákona o technických požadavcích na výrobky.

Nejčastější zjištění:
• neoznačení stanovených výrobků bezpečnostním varováním
• prodej výrobků s označením a informacemi pouze cizojazyčnými
• neoznačení výrobků výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem
Opakovaně zjišťují inspektoři ČOI nedostatky v plnění informačních povinností stanovených výrobcům, dovozcům a distributorům těchto výrobků. Jednotlivé druhy přileb postrádaly povinná varovná upozornění a návody v českém jazyce. Jejich neuvedení může mít za následek vážné ohrožení bezpečnosti uživatele – např. při nesprávném nasazení přilby, při jejím nevhodném použití, případně může způsobit zranění (při použití přilby, která sice nevykazuje zjevné známky poškození, ale jejíž ochranné vlastnosti jsou snížené díky předchozímu silnému nárazu).

Skateboardy a kolečkové brusle

Tyto výrobky jsou do 20 kg hmotnosti uživatele zařazeny mezi hračky a jejich uvedení na trh podléhá splnění požadavků stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušným nařízením vlády.

Kontroly byly načasovány na předjarní období, kdy je poptávka po kolečkových bruslích a skateboardech a zájem dětí o ně nejvyšší. Cílem kontrol bylo ověřit, zda nejsou na trhu výrobky, které by mohly poškodit zdraví dětí zejména z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností těchto hraček, jejich vadné konstrukce či pro nedostatečné nebo nesprávné informace a varování o způsobu užití. Další součástí kontrol bylo ověření, zda skateboardy a kolečkové brusle prodávané jako sportovní vybavení (o potřeby pro rekreaci se jedná u výrobků určených uživatelům s hmotností nad 20 kg) splňují požadavky bezpečnosti ve smyslu zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

Inspektoři provedli celkem 74 kontrol a porušení zákona zjistili ve 22 případech (tj. cca 30 %). K posouzení ve zkušebně bylo odebráno celkem 9 vzorků, a to 3 výrobky deklarované jako hračka (2 skateboardy a jedny kolečkové brusle) a 6 vzorků sportovních potřeb (2 skateboardy a 4 páry kolečkových bruslí).

Nedostatky zjištěné v prodejních místech:
• prodej výrobků s pouze cizojazyčným označením a informacemi
• prodej výrobku bez označení shody s technickými předpisy (CE)
• prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele
• prodej výrobků bez písemného návodu (informací pro spotřebitele o vlastnostech výrobků, způsobu použití a údržby a bez upozornění na rizika vyplývající z nesprávného použití výrobku)

Za zjištěné protiprávní jednání byl 22 kontrolovaným osobám uložen zákaz prodeje na 135 kusů výrobků v celkové hodnotě 165 052 Kč. Za nesplnění informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele byly uloženy 4 blokové pokuty v celkové výši 2 500 Kč a v 17 případech bylo zahájeno správní řízení. Pro porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (prodej výrobku bez označení CE) byla zahájena dvě správní řízení. Porušení výše uvedené právní normy bylo zjištěno u 41 druhů skateboardů (7 druhů hraček a 34 druhů sportovních potřeb) a 31 druhů kolečkových bruslí (sportovních potřeb). Se 3 kontrolovanými osobami bylo zahájeno správní řízení a uložena 1 bloková pokuta ve výši 1500 Kč za porušení zákona o ČOI.

Závěr:

Na základě dosud zjištěných výsledků budou kontroly s podobným zaměřením pokračovat, neboť pravidelný dozor ČOI nad sortimentem těchto výrobků je účinnou prevencí ke zvýšení kázně povinných subjektů při dodržování povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to zejména s ohledem na skutečnost, že osobní ochranné prostředky i hračky a potřeby pro sportovní vyžití jsou v tržní síti značně rozšířeny a v minulých letech nebyly jejich kontroly prováděny celoplošně.

Miloslava Fléglová
tisková mluvčí ČOI

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).