Hlavní navigace

Vynikající výsledky Bank Austria Creditanstalt

Výsledky za třetí čtvrtletí 2005:

Sdílet

  • Čisté výnosy před zdaněním vzrostly o 70% na celkových 1,1 mld. EUR
  • Zisk po zdanění zaznamenal nárůst o 86% na 824 mil. EUR
  • Růst je tažen aktivitami ve střední a východní Evropě
  • Obchodní spojení HVB s UniCreditem udělá z Bank Austria Creditanstalt jasnou jedničku ve střední a východní Evropě: BA-CA bude nově působit na čtyřikrát větším trhu – s celkem 400 mil. obyvatel

Za první tři čtvrtletí r. 2005 Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) výrazně zlepšila své výsledky ve srovnání se stejným obdobím r. 2004. Čisté výnosy před zdaněním vzrostly o 69,7% na celkových 1,1 mld. EUR (ve třetím čtvrtletí r. 2004 to bylo 655 mil. EUR); tento údaj zároveň odráží jednorázové efekty ve výši 193,5 mil. EUR. Po úpravě o tyto jednorázové efekty vrostly čisté výnosy před zdaněním o 40,1% na 917 mil. EUR. Čisté výnosy po zdanění a menšinových podílech vrostly o 86,4% na celkových 824 mil. EUR (třetí čtvrtletí 2004: 442 mil. EUR). Bez jednorázových efektů se čisté výnosy po zdanění a menšinových podílech zlepšily o vynikajících 50,5% na 665 mil. EUR. Hlavním tahounem růstu obchodních aktivit je i nadále region střední a východní Evropy. Obchodní divize Střední a východní Evropa (SVE) více než zdvojnásobila své čisté výnosy po zdanění, a to z 197 mil. EUR na 442 mil. EUR. Na zlepšených výsledcích se podílela i divize privátních klientů a velkých firem stejně jako divize Mezinárodní trhy.

Erich Hampel, generální ředitel Bank Austria Creditanstalt, to komentoval slovy: Vývoj našeho hospodaření je vynikající. Začíná se nám vyplácet tvrdá práce a soustředěný přístup z předchozích let. V Rakousku postupně zlepšujeme výsledky a těžíme také ze své strategie expanze ve střední a východní Evropě. Obchodní spojení s UniCreditem Bank Austria Creditanstalt dál výrazně posílí. Je plánováno, že v BA-CA bude sídlit nová divize Střední a východní Evropa (CEE) sloučené skupiny UniCredit. V důsledku toho se rozroste bankovní síť BA-CA ve střední a východní Evropě z přibližně 1.000 poboček na 2.800 poboček, a dojde ke zvýšení celkových aktiv v regionu SVE z 32 mld. EUR na zhruba 80 mld. EUR. Počet zaměstnanců se více než zdvojnásobí, z 19.000 na více než 50.000. Zároveň se předpokládá, že BA-CA převezme odpovědnost za aktivity skupiny v Rusku, na Ukrajině, v Turecku a v pobaltských zemích. To z Bank Austria Creditanstalt udělá jasnou jedničku ve střední a východní Evropě – bude dvakrát tak větší, než druhá konkurenční banka na tomto trhu. Erich Hampel dále uvedl: V současnosti jsme odpovědní za trh se 100 miliony obyvateli, zatímco v budoucnu toto číslo vzroste na 400 milionů. To představuje neuvěřitelnou příležitost jak pro naše klienty, tak pro zaměstnance a také akcionáře. Je to zárukou růstu.

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků BA-CA za první tři čtvrtletí r. 2005 zaznamenal ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nárůst o 7,3% na celkových 1.925 mil. EUR (2004: 1.794 mil. EUR). Čisté ztráty z úvěrů byly 316 mil. EUR a pohybovaly se tak téměř přesně na úrovni minulého roku (2004: 309 mil. EUR ). Čistý výnos z úroků po odečtení ztrát z úvěrů tak vzrostl o 8,4% na celkových 1.609 mil. EUR (2004: 1.485 mil. EUR).

Čistý výnos z úroků a provizí vzrostl o 12,4 % na 1.047 mil. EUR (2004: 932 mil. EUR). Čistý obchodní výsledek proto rovněž zaznamenal příznivý vývoj a vzrostl o 28,4% na celkových 186 mil. EUR (2004: 145 mil. EUR). Všeobecné provozní náklady vzrostly o 4,5 % na celkových 1.917 mil. EUR (2004: 1.835 mil. EUR) v důsledku kurzových efektů, expanze ve SVE a změn ve skupině konsolidovaných společností.

Provozní zisk vrostl o 29,5 % na 905 mil. EUR (2004: 699 mil. EUR ).

Čisté výnosy z investic dosáhly 269 mil. EUR (2004: 9 mil. EUR). Tento údaj odráží zejména výnosy v hodnotě 130 mil. EUR z prodeje akcií společnosti Investkredit, a efekty související s akvizicí rumunského peněžního ústavu Banca Tiriac, ke které došlo v září 2005 a jež byla provedena formou výměny akcií. Zisk realizovaný v této souvislosti dosáhl 123,5 mil. EUR. Na restrukturalizační náklady související s reorganizací obchodní divize SME (malé a středně velké podniky), jejichž cílem bylo zvýšení ziskovosti v tomto segmentu, byla vytvořena opravná položka ve výši 60 mil. EUR. Celkově byly jednorázové efekty ve třetím čtvrtletí r. 2005 ve výši 193 mil. EUR. Čisté příjmy před zdaněním Bank Austria Creditanstalt dosáhly 1.111 mil. EUR, což představuje ve srovnání s minulým rokem nárůst o 69,7% (2004: 655 mil. EUR). U menšinových podílů byl zaznamenán nárůst na 79 mil. EUR (2004: 47 mil. EUR). Čisté výnosy po zdanění a menšinových podílech vrostly o 86,4 % na celkových 824mil. EUR (2004:442mil. EUR).

Toto zlepšení výsledků mělo následující dopad na klíčové finanční ukazatele:

  • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) před zdaněním vrostla výrazným způsobem, na 20,1% (2004: 13,5 %). Po úpravě o jednorázové efekty byla úroveň ROE před zdaněním 16,6%.
  • Návratnost vlastního kapitálu po zdanění vzrostla na 16 % (2004: 9,7 %). Po úpravě o jednorázové efekty byla úroveň návratnosti vlastního kapitálu po zdanění 12,9%.
  • Podíl nákladů a výnosů se zlepšil z 64,6 % na 61,1 %.
  • Výnos na akcii se zvýšil z 3,01 EUR na 5,61 EUR. Po úpravě o jednorázové efekty to byl výnos na akcii 4,53 EUR.
  • Ukazatel vlastního kapitálu Tier 1 byl 7,59 %, ke konci roku byl 2004 byl 7,85 %.

Výsledky jednotlivých obchodních divizí

Bank Austria Creditanstalt dělí své výsledky do pěti obchodních divizí: Střední a východní Evropa (CEE), Privátní klientela Rakousko, Malé a středně velké podniky Rakousko, Velké podniky a financování nemovitostí, a Mezinárodní trhy. Banka také vykazuje výsledky za své Korporátní centrum.

Střední a východní Evropa

Rakousko a region střední a východní Evropy jsou hlavními trhy BA-CA. Dceřiné banky Bank Austria Creditanstalt v regionu střední a východní Evropy výrazně zvýšily své kombinované čisté výnosy před zdaněním, a to o 34,2% na celkových 459 mil. EUR (2004: 342 mil. EUR). Po zohlednění konsolidačních efektů a jednorázových efektů v důsledku výměny akcií s rumunskou Banca Tiriac dosáhly čisté výnosy před zdaněním v obchodní divizi CEE celkových 526 mil. EUR (2004: 254 mil. EUR). Čisté výnosy po zdaněním byly ve výši 442 mil. EUR, což je oproti výsledku minulého roku (197 mil. EUR) nárůst o 124,4%.

Bank Austria Creditanstalt dovršila svůj nejnovější akviziční projekt – akvizici rumunské Banca Tiriac – září 2005. Byla zahájena fúze mezi dceřinou bankou BA-CA v Rumunsku, HVB Bank Romania, a Banca Tiriac. Sloučení bank bylo realizováno formou výměny akcií a nákupem akcií. Výnosy realizované v důsledku tohoto obchodního spojení dosáhly 123,5 mil. EUR. Bank Austria v současnosti drží v Banca Tiriac podíl 50% plus jednu akcii. Po fúzi obou banky bude v nové bance držet BA-CA většinový podíl 50% plus jednu akcii a bude mít odpovědnost za řízení aktivit banky. S celkovými aktivy ve výši 2,1 mld. EUR, 72 pobočkami a více než 720.000 klienty bude nová banka v Bulharsku silnou čtvrtou největší bankou. A s tržním podílem 7,5% předstihne rumunskou spořitelnu CEC (5,9%, pětka na trhu).

Obchodní divizi CEE se také podařilo zlepšit své provozní výsledky: provozní zisk narostl o 39,8% z 289 mil. EUR na celkových 404 mil. EUR. Návratnost vlastního kapitálu po zdanění dosáhla 29,2 % (2004: 16,0%). Poměr nákladů a výnosů se snížil z 59,2 % na 54%.

Čistý výnos před zdaněním za třetí čtvrtletí 2005, vytvořený za první tři čtvrtletí divizí Privátní klienti Rakousko, byl 129 mil. EUR, což představuje oproti stejnému období minulého roku nárůst o 39% (2004: 93 mil. EUR). Toto je odrazem zejména ofenzívy na trhu a reorganizace back-office činností v této divizi: v listopadu 2004 převedla banka back-office činnosti a také zpracování platebních transakcí na nezávislé společnosti, které byly sloučené v říjnu 2005 v rámci BA-CA Administrativní služby. Myšlenka, která tento krok motivovala, byla oddělit aktivity front-office od aktivit back-office a settlement. Nejnovější údaje o počtu klientů dokazují, že je tato strategie úspěšná: v průběhu roku 2005 získala banka v Rakousku zatím 20.000 nových klientů. V současné chvíli tak Bank Austria Creditanstalt poskytuje své služby přibl. 1,85 mil. klientů v celkem 400 pobočkách po celém Rakousku. Návratnost vlastního kapitálu po zdanění v divizi Privátní klienti Rakousko dosáhla 18,8 % (2004: 16,2 %). Poměr nákladů a výnosů se snížil z 78,3% na 75%.

Divize Malé a středně velké podniky Rakousko dosáhla za první tři čtvrtletí 2005 provozního zisku 33 mil. EUR, což představuje nárůst o 83,3% oproti stejnému období minulého roku (2004: 18 mil. EUR). Jak už bylo dříve oznámeno, BA-CA přistoupila v r. 2005 k realizaci rozsáhlého programu zaměřeného na zvýšení udržitelné ziskovosti v segmentu malých a středních podniků. Cílem do roku 2007 je generovat alespoň kapitálové náklady (kapitálové náklady se pohybují mezi 8 a 9 procenty). V rámci programu probíhá optimalizace celého řetězce procesů v obchodu s klienty ze segmentu malých a středních podniků. Bank Austria Creditanstalt už dosáhla důležitého cíle – založením společnosti BA-CA Administration Services (Administrativní služby), což je podnik, v němž jsou sloučeny veškeré back-office a settlement činnosti banky. Na restrukturalizační náklady související s reorganizací obchodní divize SME byla vytvořena opravná položka ve výši 60 mil. V důsledku toho tato obchodní divize zaznamenal čistou ztrátu po zdanění ve výši 20 mil. EUR (2004: čisté výnosy po zdanění 12 mil. EUR). Návratnost vlastního kapitálu po zdanění byla –2,8%% (2004: 1,72 %). Poměr nákladů a výnosů byl 62,3 % (2004: 61,5 %).

V divizi Velké podniky a financování nemovitostí byl čistý výnos po zdanění 235,6 mil. EUR, což je růst o 72,8 % oproti minulému roku (2004: 136 mil. EUR). Výsledky v této divizi odrážejí prodej akcií společnosti Investkredit. Nicméně došlo ke zlepšení provozního zisku divize o 4,9% na celkových 215 mil. EUR (2004: 205 mil. EUR) Návratnost vlastního kapitálu po zdanění dosáhla 21,5 % (2004: 12,1 %). Poměr nákladů a výnosů byl 46,1 % (2004: 47,9 %).

Segment Mezinárodní trhy vytvořil čisté výnosy po zdanění ve výši 98 mil. EUR, což představuje nárůst o 44,1 % ve srovnání s předcházejícím rokem (2004: 68 mil. EUR). Návratnost vlastního kapitálu po zdanění byla na úrovni 55,9 % (2004: 44 %). Poměr nákladů a výnosů byl 55,3 % (2004: 54,3 %).

Korporátní centrum BA-CA vykázalo v tomto období čisté výnosy po zdanění ve výši 19 mil. EUR (2004: čistá ztráta po zdanění ve výši 17 mil. EUR).

Zahrnutí výsledků do obchodních segmentů HVB Group

Čisté výnosy před zdaněním Bank Austria Creditanstalt se promítají se zahrnují do výsledků obchodních divizí celé HVB Group takto: od částky 1.111 mil. EUR se odečtou kalkulované náklady na refinancování a další konsolidační efekty. Zbývající částka (1.017 mil. EUR) je rozdělena mezi obchodní divize HVB Group: 901 mil. EUR na divizi Rakousko a střední a východní Evropa, 115 mil. EUR na diviziFiremní klientela a trhy, a 1 mil. EUR na Jiné položky.

Rozvaha BA-CA

K 30.9. 2005 činila celková aktiva Bank Austria Creditanstalt 156 mld. EUR, což představuje nárůst o 6,5 % oproti stavu na konci r. 2004 (31.12. 2004: 146,5 mld.). K růstu došlo zejména u obchodů s klienty a u investic.

Na straně aktiv rozvahy činily pohledávky za bankami 23,2 mld. EUR, což téměř odpovídá stavu na konci minulého roku (2004: 24,0 mld. EUR). Obchodní aktiva vzrostla o 1,6 % na 18,9 mld. EUR (2004: 18,6 mld. EUR). Pohledávky za klienty se zvýšily o 6,7 % na celkových 86,7 mld. (2004: 81,3 mld. EUR). Investice vzrostly o 10,5 % na celkových 19,1 mld. EUR (2004: 17,3 mld. EUR).

Na straně pasív se zvýšil objem závazků vůči bankám o 8,7 % na 43,4 mld. EUR (2004: 39,9 mld. EUR). Závazky vůči klientům vzrostly o 5,7 % na 61,1 mld. EUR (2004: 57,9 mld. EUR). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 0,6 % na 19,7 mld. EUR (2004: 19,6 mld. EUR). Vlastní kapitál (včetně menšinových podílů) vzrostl o 15,1% na 8,1 mld. EUR (2004: 7,1 mld. EUR). Svou kapitálovou základnou je tak Bank Austria Creditanstalt zdaleka nejsilnější bankou v Rakousku.

K 30.9.2005 byl celkový počet zaměstnanců skupiny BA-CA 30.119, což je nárůst o 788 zaměstnanců oproti minulému roku (30.9.2004: 29.331 zaměstnan­ců).

Výhled pro 2005

Na základě svých vynikajících výsledků a také jednorázových efektů zvyšuje Bank Austria Creditanstalt svůj celoroční plán čistých výnosů před zdaněním z 1,1 mld. EUR na 1,3 mld. EUR. V porovnání s tím byly čisté výnosy před zdaněním BA-CA za rok 2004 ve výši 859 milionů EUR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).