Hlavní navigace

Vláda rozhodla, že při převodu bytových domů z majetku státu na jiné osoby se bude postupovat podle dosud platných pravidel

Vláda na svém včerejším zasedání rozhodla, že bytové domy vybrané k privatizaci podle Zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby budou převáděny na nabyvatele podle dosud platných pravidel rozšířených o nová pravidla zabraňující nepovolené veřejné podpoře.

Sdílet

Prodej bytů fyzickým osobám není považován za nepovolenou veřejnou podporu. Prodej bytových domů nabyvatelům – právnickým osobám tak, aby nenaplňoval znaky veřejné podpory, se uskuteční za předpokladu, že kupní cena bude splňovat pravidlo de minimis (což je pravidlo, které umožňuje v období tří let poskytnout podporu jednomu příjemci (nabyvateli), částku nepřesahující 100 000 EUR).

Pokud by toto pravidlo splněno nebylo, bude takovýto majetek převeden pouze se závazkem nabyvatele – právnické osoby, že bezprostředně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky a bytové jednotky bezprostředně převede do vlastnictví fyzických osob – současných nájemců bytů bytového domu. Jak naloží s komerčními prostory a volnými byty je ponecháno na uvážení této právnické osoby (družstva), neboť ve všech případech prodejů bytových domů právnickým osobám budou nebytové prostory sloužící ke komerčním účelům a byty neobsazené nájemci v převáděném bytovém domě zahrnuty do výsledné navržené kupní ceny ve své tržní hodnotě (znalecké stanovení ceny v čase a místě obvyklé).

Další možností jak realizovat prodej bytových domů právnickým osobám – družstvům je kupní cenu zvýšit o takovou částku, aby podmínku de minimis v době realizace rozhodnutí o privatizaci splňovala.

Schválená koncepce převodu bytových domů umožní:

  1. Pokračovat v doprivatizaci rozsáhlého bytového fondu ve správě Pozemkového fondu ČR za současných podmínek, neboť prodeje jsou realizovány fyzickým osobám.
  2. Privatizovat byty bývalé státní organizace České dráhy (dnes Správa železniční dopravní cesty, s.o.) za stejných podmínek jako doposud, tj. za ceny, které zohlední sociální aspekt vyplývající z Komplexního projektu doprovodného sociálního programu pro uskutečňování procesu transformace Českých drah (usnesení vlády č. 280/1998), avšak s omezením, že lze uplatnit maximální možnou slevu z kupní ceny oproti ceně v místě a čase obvyklé ve výši nepřesahující 100 000 EUR.
  3. Privatizovat ostatní bytový fond z důvodu kontinuity privatizace bytového fondu za ceny stanovené podle dříve platné oceňovací vyhlášky č. 393/1991 Sb., neboť se dá předpokládat, že rozdíl mezi takto vypočtenou kupní cenou a cenou v místě a čase obvyklou nepřesáhne 100 000 EUR a bude tak vyhovovat pravidlu de minimis.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).