Hlavní navigace

TZ: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2004

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2004 záporné saldo ve výši –40,5 mld Kč, což představuje 35,0 % celoročně rozpočtovaného schodku (přičemž jeho ¾ by odpovídal schodek –86,7 mld Kč), zatímco ve stejném období minulého roku představoval schodek 72,1 % schváleného rozpočtu a celoročně zůstal pod jeho úrovní o 2,5 mld Kč, tj o 2,0 %.

Doba čtení: 6 minut

Celkové příjmy dosáhly objemu 559,3 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 599,8 mld Kč.

Proti schodku vykázanému ke konci srpna (-50,7 mld Kč) je tedy schodek za 9 měsíců letošního roku nižší o 10,2 mld Kč, když zářijové příjmy dosáhly výše 73,5 mld Kč (proti průměrným 60,7 mld Kč za předchozích 8 měsíců) a výdaje byly čerpány v objemu 63,3 mld Kč (proti průměrným 67,1 mld Kč).

Kladné saldo státního rozpočtu vykázané v měsíci září (10,2 mld Kč) bylo ovlivněno především zlepšeným inkasem celkových příjmů. Jejich objem (73,5 mld Kč) převyšuje nejen inkaso loňského září (o 2,3 mld Kč), ale i průměrné měsíční inkaso za leden až srpen 2004 (o 12,8 mld Kč). Současně i zářijové výdaje přispěly k přebytku státního rozpočtu, když byly jak pod úrovní loňského září (o 16,3 mld Kč), tak i pod úrovní měsíčního průměru za předchozích 8 měsíců (o 3,8 mld Kč), ale i pod 1/12 rozpočtu (o 9,2 mld Kč).

Celkové příjmy státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 559,3 mld Kč představují 74,2 % upraveného rozpočtu, což je v podstatě na úrovni loňského roku (plnění na 74,4 %), kdy výsledné celoroční příjmy převýšily rozpočet o 13,6 mld Kč, tj o 2,0 %. Jejich meziroční růst o 9,6 % převyšuje dynamiku schváleného rozpočtu (7,8 % proti skutečnosti 2003) o 1,8 procentní­ho bodu.

Rozhodující podíl na relativně dobrém vývoji příjmové strany státního rozpočtu má inkaso daní a poplatků. To dosáhlo výše 306,5 mld Kč, což představuje 72,6 % rozpočtu a meziroční růst o 20,7 mld Kč, tj. o 7,3 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku – kdy byl rozpočet plněn o 1,6 procentního bodu lépe (na 74,2 %), ale meziroční růst byl pomalejší (15,1 mld Kč, tj. 5,6 %) je tedy letošní vývoj daní zatím o něco horší. Vzhledem k loňskému celoročnímu překročení rozpočtu daňových příjmů o 10,5 mld Kč, tj. o 2,7 % lze však i v letošním roce očekávat mírné překročení rozpočtovaných hodnot.

Zlepšilo se zejména inkaso DPH, jež dosáhlo výše 94,4 mld Kč, tj. 70,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 7,3 mld Kč, tj. o 8,4 %, přičemž rozpočet na letošní rok počítá s růstem 6,2 % proti skutečnosti 2003; ve stejném období minulého roku představovalo 71,8 % rozpočtu (celoročně však bylo nad jeho úrovní o 4,5 mld Kč, tj. o 3,7 %) a meziroční růst o 4,3 mld Kč, tj. o 5,2 %. Ve vyšším zářijovém inkasu DPH (12,2 mld Kč, proti průměru 10,3 mld Kč za leden až srpen) se již odráží vliv zákona o DPH č. 235/2004 Sb. (nový zákon přinesl jednak změny nezbytné z hlediska harmonizace našeho práva s právem ES, jednak změny v rámci druhé etapy reformy veřejných financí).

Příznivý je i vývoj inkasa DPPO, které dosáhlo ke konci září 67,7 mld Kč, tj. 80,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 2,6 mld Kč, tj. o 4,0 % (rozpočet počítá s růstem o 3,0 % proti skutečnosti 2003). Letošní plnění je mírně nad úrovní loňského září (79,6 %), takže vzhledem k dobrým celoročním výsledkům roku 2003 (překročení rozpočtu DPPO o 2,5 mld Kč, tj. o 3,0 %) lze i letos očekávat mírné překročení schváleného rozpočtu.

Rovněž vývoj inkasa DPFO lze považovat za příznivý, když příjmy státního rozpočtu z této daně dosáhly 69,3 mld Kč, tj. 72,8 % rozpočtu při meziročním růstu o 5,4 mld Kč, tj. o 8,4 % (rozpočet počítá s růstem o 7,4 % proti skutečnosti 2003). Vzhledem k tomu, že letošní plnění je o 2,3 procentního bodu lepší než ve stejném období minulého roku a meziroční dynamika rovněž převyšuje loňskou (o 1,7 mld Kč, resp. o 2,3 procentního bodu), lze očekávat naplnění rozpočtované částky (na rozdíl od loňského roku, kdy nebyl rozpočet naplněn o 2,0 mld Kč).

Naproti tomu je vývoj inkasa spotřebních daní nepříznivý. Svojí výší 59,7 mld Kč, představuje pouze 70,9 % rozpočtu, což je o 7,2 procentního bodu méně než ke konci loňského září. Meziroční růst (o 13,2 %) je sice nad úrovní loňské dynamiky (o 8,0 procentního bodu), za rozpočtovanou dynamikou (15,7 % proti skutečnosti 2003) však zaostává o 2,5 procentního bodu. Celoročně lze proto očekávat nenaplnění záměrů rozpočtu, přičemž největší nenaplnění je očekáváno u spotřební daně z lihu, kde pokračuje negativní trend z předchozích let.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 403,3 mld Kč, což představuje 72,9 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 29,1 mld Kč, tj. o 7,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo 374,1 mld Kč, tj. 73,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 19,9 mld Kč, tj. o 5,6 %.

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo výše 214,2 mld Kč, tj. 73,3 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 72,3 %) a meziročně vzrostlo o 15,0 mld Kč, tj. o 7,5 %; v roce 2003 byl meziroční růst nižší – o 9,9 mld Kč, tj o 5,2 % a celoročně zůstaly příjmy z pojistného pod rozpočtem o 3,2 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za devět měsíců letošního roku záporné částkou 23,5 mld Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný objem (20,8 mld Kč). Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) bylo téměř vyrovnané, když skončilo schodkem 309 mil. Kč (státní rozpočet celoročně počítá s přebytkem 6,1 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku je však tento výsledek o 18,8 mld Kč lepší vlivem zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly ke konci září výše 38,5 mld Kč, t.j. již 97,1 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 13,0 mld Kč, tj. o 51,1 %. Vysoké plnění i dynamika souvisí s přijatými kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 7,9 mld Kč (78,2 % rozpočtu), s úhradou od ČSOB ve výši 4,7 mld Kč za realizovanou záruku státu při prodeji IPB (100 % plnění rozpočtu), dále s převody do rezervního fondu ve výši 3,4 mld Kč a s příjmem z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 1,3 mld Kč, které nejsou rozpočtovány, a s příjmy Českého telekomunikačního úřadu ve výši 5,9 mld Kč (plnění rozpočtu na 112,9 %) souvisejícími se splátkami UMTS inkasovanými v plné rozpočtované výši a s poplatky za přidělené kmitočty a čísla.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za tři čtvrtletí roku čerpány ve výši 599,8 mld Kč, tj. na 69,0 % při meziročním růstu o 1,5 % zatímco v loňském roce činilo čerpání 72,6 % rozpočtu při meziročním růstu 8,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu čerpány ve výši 571,7 mld Kč, tj. na 71,2 % při meziročním růstu o 8,7 mld Kč, tj. o 1,5 % (ve stejném období minulého roku činilo čerpání 74,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 9,5 %). Rozpočtem předpokládaná dynamika 6,8 % je tak vyšší proti zatím skutečnému tempu o 5,3 procentní­ho bodu,.

Čerpání výdajů převyšující 75 % rozpočtu vykazují pouze neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, když ke konci září byly čerpány ve výši 27,9 mld Kč, tj. na 83,5 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu VZP ve výši 2,8 mld Kč) a výdaje na státní sociální podporu, které svým objemem 28,7 mld Kč představují 92,1 % rozpočtu (vliv úhrady jednorázové dávky dětem v souvislosti se sociálními kompenzacemi v návaznosti na změnu sazeb DPH ve výši 3,8 mld Kč, dále vliv výplaty jednorázového mimořádného důchodu ve výši 1000 Kč, celkem vyplaceno 2,7 mld Kč, a zvýšení rodičovského příspěvku z 2 552 Kč na 3 573 Kč od května letošního roku).

Ostatní neinvestiční výdaje státního rozpočtu nedosahují ¾ celoročního rozpočtu – z nich nejnižší plnění vykazují výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (na 55,7 %) a výdaje na platy zaměstnanců vč. povinného pojistného (na 62,0 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 28,2 mld Kč, což představuje 42,0 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 49,2 %), při meziročním růstu o 1,2 %. Tento vývoj je obdobný jako v předchozích letech, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od EIB na financování čtyř projektů rozpočtovaných ve výši 9 910 mil. Kč bylo ke konci září čerpáno celkem 2 723 mil. Kč (27,5 %), z toho na dálniční obchvat Plzně 1 069 mil. Kč (50,2 %), na odstraňování povodňových škod z roku 2002 1 351 mil. Kč (37,5 %) a na prevence proti povodním 221 mil. Kč (31,6 %).

Z poznatků o dosavadním průběhu hospodaření státu a z odhadovaného vývoje faktorů, které budou do konce roku ovlivňovat jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu, lze očekávat, že rozpočtovaný schodek státního rozpočtu bude dodržen.