Hlavní navigace

Státní rozpočet je již pátý měsíc stále v přebytku

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu výše 703,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 688,2 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty 15,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 74,7 mld. Kč.

Sdílet

„Očekávám, že deficit státního rozpočtu v roce 2005 bude nižší, než schválila poslanecká sněmovna a že Česká republika sníží letos deficit veřejných rozpočtů rychleji, než jak nám ukládá Konvergenční program,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Dosažené saldo státního rozpočtu představuje nejlepší výsledek za dobu existence ČR, naopak nejvyšší zaznamenaný schodek za toto období v hospodaření státního rozpočtu byl vykázán v roce 2003 a 2004, a to –82,9 mld. Kč, resp.-59,5 mld. Kč. Příznivý vývoj hospodaření státního rozpočtu tak pokračoval i v měsíci říjnu, když namísto schodku 69,7 mld. Kč (10/12 celoročně rozpočtované hodnoty) byl za 10 měsíců vykázán přebytek 15,2 mld. Kč

Meziroční srovnatelná dynamika dosáhla u příjmů 115,2 %, a je tak o 8,0 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (7,2 %) a o 5,4 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku, naopak výdaje vykázaly nižší dynamiku o 2,5 procentního bodu (růst o 2,7 % proti rozpočtovaným 5,2 %) a proti loňské meziroční dynamice je letošní růst o 2,3 procentního bodu nižší.

Schválený státní rozpočet na rok 2005 nezahrnoval později přijatý zákon č. 1/2005 Sb., kterým se změnil zákon o rozpočtovém určení daní, což znamená, že. v daňových příjmech nebylo zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % při současném snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Tato nová úprava znamená přesun příjmů ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 19,9 mld. Kč.

Průběžné hodnocení pokladního plnění státního rozpočtu je proto prováděno ke korigovanému rozpočtu (t.j. upraveného o vliv zákona č. 1/2005 Sb.) a metodicky srovnatelné skutečnosti předchozího roku.

Ve srovnání s výsledky za leden až září, kdy byl vykázán přebytek 25,8 mld. Kč, se hospodaření v samotném měsíci říjnu zhoršilo, když inkaso příjmů dosáhlo výše 69,3 mld. Kč (v říjnu 2004 to bylo 65,5 mld. Kč), čerpání výdajů 79,9 mld. Kč (v říjnu minulého roku 84,5 mld. Kč) a schodek představoval –10,6 mld. Kč (v loňském říjnu činil  –19,0 mld. Kč). Toto meziměsíční snížení přebytku bylo způsobeno zálohou na 4. čtvrtletí ve výši 16,2 mld. Kč určenou školám v působnosti územních samosprávných cel­ků.

Hospodaření státního rozpočtu za leden až říjen 2005

Příjmy státního rozpočtu

V lednu až říjnu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 703,4 mld. Kč, t.j. 87,4 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 377,7 mld. Kč (85,6 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 253,5 mld. Kč (80,5 %) a nedaňové a ostatní příjmy 72,2 mld. Kč (147,9 %).

Plnění rozpočtu korigovaného o vliv zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů.

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 4,5 procentního bodu (87,4 % proti 82,9 %) při vyšší meziroční dynamice o 5,4 procentního bodu (115,2 % proti 109,8 %).

Na příznivějším plnění a vyšší meziroční dynamice příjmové strany rozpočtu se i nadále podílí daňové příjmy, které jsou plněny o 4,0 procentního bodu lépe než ve stejném období minulého roku při současně vyšší dynamice o 6,7 procentního bodu, a zejména pak nedaňové a ostatní příjmy, jejichž plnění rozpočtu je o 42,1 procentního bodu lepší, při současně vyšší dynamice o 16,1 procentního bodu. Naproti tomu plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je o 1,0 procentního bodu horší a dynamika o 1,1 procentního bodu nižší než ke konci října 2004.

Příznivější plnění příjmů z daní a poplatků letos trvale ovlivňuje lepší plnění spotřebních daní (o 12,9 procentního bodu vyšší než loni) a daní z příjmů právnických osob (o 15,7 procentního bodu vyšší), zatímco letošní plnění DPH zaostává za loňským o 7,0 procentního bodu, ale při současně vyšší meziroční dynamice o 4,9 procentní­ho bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 88,8 mld. Kč, t.j. 93,5 % korigovaného rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 15,1 mld. Kč, t.j. o 20,5 % (v lednu až říjnu roku 2004 činilo plnění 80,6 % při meziročním růstu o 8,8 mld. Kč, t.j. o 14,8 % a celoročně zaostalo za rozpočtem o 1,4 mld. Kč).

Na daních z příjmů právnických osob inkasoval státní rozpočet 79,3 mld. Kč, což představuje 97,2 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 15,7 mld. Kč, t.j. o 24,6 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 81,5 % při meziročním růstu o 1,6 mld. Kč, t.j. o 2,4 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč).

Inkaso DPH dosáhlo ke konci října 122,2 mld. Kč, t.j. pouze 79,2 % korigovaného rozpočtu, ale meziročně vzrostlo o 15,9 mld. Kč, t.j. o 15,0 % (v loňském roce činilo plnění 86,2 % při meziročním růstu o 10,6 mld. Kč, t.j. o 10,1 %, celoročně převýšilo rozpočet o 7,0 mld. Kč, t.j. o 5,2 %).

Průběh letošního inkasa DPH je ovlivněn metodickými změnami, kdy počínaje 1. 5. 2004 se zrušil výběr DPH z členských zemí EU a od 1. 1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. května 2004 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 76,3 mld. Kč, což představuje 79,9 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 8,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění i meziroční dynamika o 0,1 procentního bodu nižší, přičemž v roce 2004 zůstalo celoročně inkaso DPFO pod úrovní rozpočtu o 1,4 mld. Kč. Na relativně horším plnění inkasa se podílí daň z kapitálových výnosů a daň ze závislé činnosti, zatímco plnění daně z přiznání je nad úrovní desetiměsíční alikvoty.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 61,1 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 79,9 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 4,8 mld. Kč, t.j. o 8,5 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Letošní meziroční dynamika je mírně vyšší než byla ve stejném období loňského roku (o 0,2 procen­tního bodu).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,8 mld. Kč, což představuje pouze 69,4 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, t.j. o 3,6 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 11,4 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 84,0 % při meziročním nárůstu o 1,2 mld. Kč, t.j. o 12,2 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 76,5 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,6 %).

Za deset měsíců letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národního podílu na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu téměř 1,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 140,0 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 5,1 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 253,5 mld. Kč, což představuje 80,5 % rozpočtu a meziroční růst o 15,3 mld. Kč, t.j. o 6,4 %. Plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 1,0 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 1,1 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 208,8 mld. Kč, t.j. 80,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,4 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 72,2 mld. Kč, což je již 147,9 % rozpočtu, a o 30,1 mld. Kč, t.j. o 71,8 % více než za stejné období loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn zejména převodem prostředků z fondů OSS do příjmů kapitol v objemu 21,9 mld. Kč (rezervní fond a FKSP). Příjmy z rozpočtu EU dosáhly 20,8 mld. Kč, z toho na kompenzační platby připadá 8,2 mld. Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH – o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní – o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 2005 výše 517,5 mld. Kč, což představuje 85,1 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 64,0 mld. Kč, t.j. o 14,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 453,6 mld. Kč, t.j. 82,0 % schváleného rozpočtu, při meziročním přírůstku o 34,0 mld. Kč, t.j. o 8,1 %.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za 10 měsíců letošního roku čerpány ve výši 688,2 mld. Kč, což představuje 77,5 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 17,9 mld. Kč, t.j. o 2,7 %. Ve stejném období minulého roku byly čerpány na 78,7 % při meziročním růstu o 32,4 mld. Kč, t.j. o 5,0 %, a celoročně byly o 6,9 mld. Kč, tj. o 0,8 % nižší než upravený rozpočet.

Nižší čerpání celkových výdajů je ovlivněno zejména výdaji na dluhovou službu, které dosáhly 23,4 mld. Kč, což představuje pouze 69,6 % rozpočtu (loni 92,9 %) a meziroční pokles o 6,7 % (loni naopak vzrostly o 25,2 %) a ostatními běžnými výdaji, jež svým objemem 77,7 mld. Kč představují pouze 66,0 % korigovaného rozpočtu. Na druhé straně nadprůměrné čerpání (obdobně jako v loňském roce) vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 29,6 mld. Kč, a to na 87,0 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta polovina předsunuté platby státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z celkové výše 2,8 mld. Kč. Vyšší je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům ve výši 95,3 mld. Kč (na 93,3 %).

Na sociální dávky bylo vynaloženo 274,5 mld. Kč, t.j. 84,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,7 mld. Kč, t.j. o 4,5 % (ve stejném období m.r. byly čerpány na 83,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 7,6 mld. Kč, t.j. o 3,0 %). Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 21,6 mld. Kč, což představuje 79,1 % rozpočtované výše.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 41,1 mld. Kč, což představuje 60,4 % korigovaného rozpočtu, přičemž vykazují meziroční nárůst o 7,3 mld. Kč, t.j. o 21,7 %. Proti stejnému období minulého roku je plnění vyšší o 10,1 procentního bodu, při vyšší meziroční dynamice o 16,6 procentního bodu (celoročně zůstaly v roce 2004 pod úrovní upraveného rozpočtu o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,3 %).

Saldo státního rozpočtu

Proti stejnému období minulého roku je letošní saldo o 74,7 mld. Kč lepší (+15,2 mld. Kč proti –59,5 mld. Kč), což souvisí s vysokým předstihem plnění příjmů před čerpáním výdajů o 9,9 procentního bodu, zatímco v loňském roce byl předstih plnění příjmů před výdaji podstatně nižší (činil 4,2 procentního bodu). I přes snížení přebytku příjmů nad výdaji v měsíci říjnu lze výsledky hospodaření státního rozpočtu za 10 měsíců letošního roku považovat za velmi příznivé. Jsou odrazem vysokého inkasa daňových příjmů, ale i vyšších nedaňových a ostatních příjmů (jež jsou ovlivněny převodem úspor ve výdajích minulých let do příjmů státního rozpočtu). Celoročně rozpočtovanému schodku – 83,6 mld. Kč by přitom za 10 měsíců odpovídal schodek ve výši – 69,7 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).