Hlavní navigace

Stát v prvních třech měsících roku 2006 hospodařil s přebytkem 15,7 mld Kč

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč.

Sdílet

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci března 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 235,9 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 220,2 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 15,7 mld. Kč. Přebytek je tak o 7,5 miliardy Kč vyšší než v roce 2005, kdy v prvních třech měsících dosáhl 8,25 mld Kč.

K 31. březnu letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 235,9 mld Kč, tj. 26,7 % celoročního rozpočtu, proti roku 2005 jsou vyšší o 29,1 mld. Kč, tj. o 14,1 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první čtvrtletí letošního roku 116,7 mld. Kč, což představuje 24,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,0 mld. Kč, tj. o 13,6 % (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 37,6 mld. Kč, tj. 24,0 % rozpočtu (loni to bylo 19,1 %). Meziroční růst o 8,2 mld. Kč, tj. o 27,7 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) výrazně vyšší. Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 28,7 mld. Kč, což představuje 24,1 % rozpočtu (ke konci března 2005 to bylo 28,5 %) a meziroční růst o 1,6 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 21,5 mld. Kč představovaly 24,4 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa (o 3,2 mld. Kč, tj. o 17,7 %). Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Vysoké inkaso této daně v měsíci březnu (19,9 mld. Kč) souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů roku 2006 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 tis. Kč.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 25,0 mld. Kč, tj. 27,1 % rozpočtu (loni plnění na 25,6 %), při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 18,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 25,4 % (loni to bylo na 23,3 %) a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 4,1 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,1 mld. Kč, což představuje 24,6 % rozpočtu (loni plnění na 18,7 %) a meziroční růst o 0,1 mld. Kč, t.j. o 12,0 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 5,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 36,6 % (loni to bylo 41,5 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 0,3 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci března vykázány ve výši 0,3 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci 1. čtvrtletí letošního roku 2,1 mld. Kč. Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první tři měsíce letošního roku výše 158,0 mld. Kč, což představuje 24,5 % rozpočtu a meziroční růst o 19,1 mld. Kč, tj. o 13,7 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 138,9 mld. Kč, tj. 22,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 5,5 mld. Kč, tj. o 4,1 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 79,0 mld. Kč, což představuje 23,5 % rozpočtu (loni to bylo 23,4 %) a meziroční růst o 5,4 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 65,1 mld. Kč, t.j. 23,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 7,4 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 40,2 mld. Kč, což je 53,8 % rozpočtu a o 9,7 mld. Kč, tj. o 31,9 % více než ke konci 1. čtvrtletí loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 21,1 %). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 19,2 mld. Kč, což je o 6,4 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 11,9 mld. Kč, tj. o 3,8 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005.

Celkové výdaje v objemu 220,2 mld. Kč, čerpané ke konci března, představují 23,0 % schváleného rozpočtu (v roce 2005 to bylo 22,3 %), což znamená meziroční nárůst o 21,6 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 3,9 % proti skutečnosti roku 2005) tak převyšují o 7,0 procentní­ho bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci 1. čtvrtletí letošního roku čerpány ve výši 210,3 mld. Kč, tj. na 24,3 % (loni to bylo 23,4 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 17,8 mld. Kč, tj. o 9,3 % (rozpočet 2006 počítá s nárůstem o 2,5 % proti skutečnosti 2005).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 5,2 % proti skutečnosti 2005. Ke konci března letošního roku bylo vyčerpáno 93,2 mld. Kč, tj. 27,2 % rozpočtu (loni plnění na 25,8 %), při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Z toho na důchody připadlo 71,7 mld. Kč, tj. 27,2 % rozpočtu (loni to bylo na 25,9 %), při meziročním růstu o 8,2 mld. Kč, tj. o 12,8 %. Od 1.1.2006 byly, tak jako již v minulých letech, valorizovány důchody. Valorizace důchodů přiznaných před 1.1.1996 činila 6 %, důchody přiznané po tomto datu byly valorizovány 4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 27,1 mld. Kč, což představuje 25,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,3 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Z toho zálohy pro školství na 1. čtvrtletí činily 17,7 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč více než v roce 2005. Záloha na 2. čtvrtletí bude poskytnuta až začátkem dubna stejně jako v roce 2005.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 12,6 mld. Kč, a to na 34,7 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta lednová předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 3,0 mld. Kč, o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce z 3 798 Kč na 4 144 Kč (podle nařízení vlády č. 29/2006 Sb.). Pojistné tak vzrostlo z 513 Kč na 560 Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly k 31.3.2006 čerpány ve výši 9,6 mld. Kč, tj. 28,2 % rozpočtu, což je o 0,2 mld. Kč více než bylo ke konci 1. čtvrtletí loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 8,5 mld. Kč, což představuje 28,2 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně pod úrovní srovnatelného období minulého roku (o 0,1 mld. Kč nižší). Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 9,9 mld. Kč, což představuje 10,5 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 9,3 %), při meziročním růstu o 3,8 mld. Kč.

Relativně dobré výsledky hospodaření státního rozpočtu ke konci března jsou odrazem dosavadního předstihu plnění celkových příjmů před plněním celkových výdajů o 3,7 procentního bodu. Proti přebytku vykázanému v 1. čtvrtletí 2005 (8,3 mld. Kč) je letošní výsledek zatím lepší o 7,5 mld. Kč. V porovnání s alikvotou rozpočtovaného salda (-18,6 mld. Kč) je tento výsledek hospodaření lepší o 34,3 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).