Hlavní navigace

Stát v prvních čtyřech měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 17 miliard Kč

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Sdílet

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 318,2 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 335,2 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 17,0 mld. Kč.

Ke konci dubna činily celkové příjmy státního rozpočtu 318,2 mld. Kč, tj. 33,5 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2006 byly vyšší o 18,6 mld. Kč, tj. o 6,2 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za leden až duben letošního roku 158,8 mld. Kč, což představuje 30,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 11,1 mld. Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,5 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 61,9 mld. Kč, tj. 37,8 % rozpočtu (loni to bylo 35,9 %). Meziroční růst o 5,6 mld. Kč, tj. o 9,9 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) vyšší o 3,3 procentního bodu. Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 39,2 mld. Kč, což představuje 29,9 % rozpočtu (ke konci dubna 2006 to bylo 32,7 %) a meziroční růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno o 9,4 mld. Kč.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 23,8 mld. Kč představovaly 22,1 % rozpočtu (loni to bylo 24,9 %) a byly nad úrovní loňského inkasa o 1,8 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem. Prognóza plnění počítá s nenaplněním schváleného rozpočtu o cca 10 mld. Kč. Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 27,8 mld. Kč, tj. 28,3 % rozpočtu (loni plnění na 27,2 %), při meziročním růstu o 2,7 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 25,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 30,4 % (loni to bylo na 31,5 %) a meziročním růstu o 2,4 mld. Kč, t.j. o 10,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 6,5 % (loni to bylo 4,1 %) – vliv vratek daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratek z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů. Objem inkasované daně je téměř na stejné úrovni (vyšší o 0,02 mld. Kč) jako v roce 2006. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,8 mld. Kč, což představuje 35,1 % rozpočtu (loni plnění na 31,8 %) a meziroční růst o 0,3 mld. Kč, t.j. o 20,1 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci dubna vykázány ve výši 0,5 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci dubna letošního roku 2,9 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku výše 214,1 mld. Kč, což představuje 30,6 % rozpočtu a meziroční růst o 14,3 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 199,8 mld. Kč, tj. 31,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 18,5 mld. Kč, tj. o 10,2 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 116,6 mld. Kč, což představuje 32,8 % rozpočtu (loni to bylo 31,3 %) a meziroční růst o 11,4 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 96,0 mld. Kč, t.j. 32,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,4 mld. Kč, tj. o 10,8 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 42,8 mld. Kč, což je 55,2 % rozpočtu (loni to bylo 62,4 %) a o 3,9 mld. Kč, tj. o 8,4 % méně než ke konci dubna loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 16,9 mld. Kč, což je o 6,7 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 14,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 2,4 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 335,2 mld. Kč, čerpané ke konci dubna, představují 32,2 % schváleného rozpočtu (v roce 2006 to bylo 33,3 %), což znamená meziroční nárůst o 15,6 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,9 procentního bodu..

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna letošního roku čerpány ve výši 320,5 mld. Kč, tj. na 33,7 % (loni to bylo 35,3 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 14,9 mld. Kč, tj. o 4,9 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,4 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 59,5 %, tj. o 20,3 mld. Kč). Ke konci dubna letošního roku bylo vyčerpáno 128,9 mld. Kč, tj. 33,3 % rozpočtu (loni plnění na 35,7 %), při meziročním růstu o 6,3 mld. Kč, tj. o 5,1 %. Z toho na důchody připadlo 96,0 mld. Kč, tj. 33,4 % rozpočtu (loni to bylo na 35,6 %), při meziročním růstu o 2,2 mld. Kč, tj. o 2,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 54,3 mld. Kč, což představuje 45,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,0 mld. Kč, tj. o 12,4 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,3 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2006 (35,5 mld. Kč). Z toho 18,6 mld. Kč činila dubnová záloha na 2. čtvrtletí. Dalších 9,2 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 15,9 mld. Kč, tj. 33,7 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,9 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci dubna čerpány ve výši 12,6 mld. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu, což je o 0,3 mld. Kč více než bylo ke konci dubna loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 10,6 mld. Kč, což představuje 35,2 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,5 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 14,2 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 103,5 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 0,9 mld. Kč, tj. o 5,8 % (v roce 2006 to bylo 15,0 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,7 mld. Kč, což představuje 16,5 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 14,9 %), při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2007 činil 17,0 mld. Kč. Proti stavu na konci března tak došlo k výraznému propadu hospodaření o 28,3 mld. Kč, což ovlivnily především výdaje na stavební spoření (14,2 mld. Kč) a čtvrtletní záloha na školství (18,6 mld. Kč). I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu jedné třetině roku (30,4 mld. Kč) je výsledek lepší o 13,4 mld. Kč. V meziročním porovnání je pak vykázaný schodek o 2,9 mld. Kč lepší než v dubnu 2006 (schodek 19,9 mld. Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).