Hlavní navigace

Skupina Komerční banky vykázala růst zisku za rok 2006

Praha, 28. února 2007 - Komerční banka dnes zveřejnila auditované konsolidované výsledky hospodaření za rok 2006 podle standardů IFRS (Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví). KB vykázala růst konsolidovaného zisku díky provozní efektivnosti a rostoucím výnosům a také s pomocí dynamického ekonomického a finančního prostředí v České republice.

Sdílet

Čistý zisk Skupiny

Komerční banky meziročně vzrostl o 2.3% a dosáhl 9,1 miliardy Kč. Čisté provozní výnosy se zvýšily
7,3%, přičemž provozní náklady rostly mnohem pomaleji 2,3%. Provozní zisk se tak meziročně zvýšil o
12,3% a dosáhl 13,9 miliardy Kč. Díky účinné kontrole nákladů a růstu čistých provozních výnosů
Skupina dále zlepšila poměr nákladů a výnosů na 47,2%.
Na základě příznivých výsledků a silné kapitálové pozici Komerční banky (ukazatel Tier 1 na 10,6%) se
představenstvo rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividend ve výši 5 701 milionů Kč, což
představuje 150 Kč na akcii a poměr dividenda/zisk na jednu akcii ve výši 62,5 %.
Akvizice a integrace MPSS do Skupiny
V říjnu 2006 koupila banka zbývající 60% podíl ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna
(MPSS), což bylo významným krokem k naplnění strategie rozvoje obchodních aktivit na českém
retailovém trhu. Komerční banka i Modrá pyramida stavební spořitelna budou těžit z nových možností
křížového prodeje produktů, zákazníkům MPSS bude prostřednictvím distribučních kanálů Skupiny
k dispozici rozšířená nabídka produktů a služeb. Rovněž je očekáván růst tržeb z křížového prodeje
produktů o více než 1,5 miliardy Kč během následujících 5 let a využití synergií v oblasti nákladů,
pramenící z optimalizace procesů.
OBCHODNÍ VÝSLEDKY
V červnu 2006 se Komerční banka připojila ke Kodexu chování mezi bankami a klienty, který byl
vypracován Českou bankovní asociací jako standard českého bankovnictví. Banka tím dala znovu
najevo, že transparentnost je součástí její dlouhodobé strategie. KB se na přípravě tohoto dokumentu
od počátku podílela.
Komerční banka získala ocenění „MasterCard Firemní banka roku 2006“, a potvrdila tak, že díky silné
pozici na trhu, zkušeným týmům a neustálým inovacím poskytuje svým firemním klientům komplexní
finanční řešení. Dalším prestižním oceněním Komerční banky byla cena Nejlepší transakce roku 2006
udělená časopisem Global Trade Review za realizaci prvního multisourcingového financování exportu
do Ruska. Komerční banka je přesvědčena, že trvalá snaha zvyšovat kvalitu povede k dalšímu zvýšení
spokojenosti a loajality zákazníků.
Bance se daří získávat nové klienty pomocí individuálního přístupu, inovací a dalšího zlepšování
vysoké úrovně kvality. Celkový počet klientů Komerční banky vzrostl o 48 000 (tzn. o 3% meziročně) a
ke konci roku 2006 dosáhl 1 515 000, z čehož individuálních zákazníků je 1,232,000. Modrá pyramida
stavební spořitelna má 805 000 klientů, z nichž 610 000 není klienty banky. Penzijní fond má 417 000
klientů, z čehož nebankovních klientů je odhadem 297 000. Spotřebitelské půjčky poskytované
Komerční banka, a. s. 1/4
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1, Česká republika
Tisková zpráva
společností Essox využívalo ke konci roku 2006 celkem 160 000 klientů.
Aby se ještě více přiblížila svým zákazníkům, Komerční banka rozšířila počet poboček v celé České
republice o 18 na 378, což zahrnuje také 35 obchodních center určených pro střední podniky a
municipality. Osm bývalých obchodních center pro velké podniky prochází nyní reorganizací, z níž
vzejdou čtyři firemní divize. Počet bankomatů vzrostl o 42 na 649. Kanály přímého bankovnictví, jako
je Mojebanka na internetu, telefonická Expresní linka a Mobilní banka pro uživatele mobilních telefonů,
jsou každým rokem oblíbenější. Prodejní síť Modré pyramidy nyní zahrnuje 148 prodejních míst a 1
598 poradců. Kromě dalšího rozšiřování sítě poboček a zvyšování počtu poradců začne Komerční
banka během roku 2007 nabízet své služby na vybraných pobočkách i v sobotu.
Skupině se v roce 2006 dařilo také zvyšovat úvěrové aktivity. Celkový objem úvěrů se oproti
předchozímu roku zvýšil o 21%. Zvláště úspěšné byly úvěry v segmentu retailového bankovnictví ve
všech kategoriích produktů: stavební a překlenovací úvěry od Modré pyramidy vzrostly o 27%, objem
hypoték se zvýšil o 32% a objem spotřebitelských půjček poskytovaných Komerční bankou a
společností Essox vzrostl o 27%.
Komerční banka nadále kladla důraz na oblast platebních karet. Počet aktivních kreditních karet dosáhl
170 600, což představuje zvýšení o 37%.
FINANČNÍ VÝSLEDKY
Po akvizici společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) změnila Komerční banka formát
reportování a přešla z nekonsolidovaných výsledků na konsolidované, počínaje prezentací za celý rok
2006. Konsolidované výsledky poskytnou objektivnější obraz vzhledem k významnému zvýšení podílu
jednotlivých dceřiných společností na celkových výsledcích Skupiny.
Celkové provozní výnosy Skupiny se meziročně zvýšily o 7,3% a dosáhly 26,3 miliard Kč. Čisté
úrokové výnosy vzrostly na 16,2 miliardy Kč, o 10,3% oproti předchozímu roku. Čisté úrokové výnosy
čerpaly především z rostoucích objemů úvěrů a zvyšujících se stavů na běžných účtech. Objem čistých
poplatků a provizí zůstal prakticky stejný (+0,4%), a to 8,8 miliard Kč. Nekurzové poplatky a provize
vzrostly meziročně o 0,7% na 7,2 miliardy Kč, a to především díky rostoucím objemům prodejů a
transakcí. Kurzové poplatky a provize zůstaly zhruba na stejné úrovni, ve výši 1,6 miliard Kč. Relativní
podíl kurzových poplatků a provizí na celkových výnosech z poplatků a provizí postupně klesá. Díky
pozitivnímu vlivu vyvolanému návratem k ziskovosti v kategorii úrokových derivátů se čistý zisk
z finančních operací meziročně zvýšil o 2,8% a dosáhl 1,3 miliardy Kč. Skupina také zvýšila své
výnosy z dividend a další výnosy.
Díky dodržení přísné kontroly nákladů vzrostly provozní náklady Skupiny pouze o 2,3% na
12,4 miliardy Kč. Provozní náklady samotné banky zůstaly téměř stejné (+0,1 %). V důsledku vyššího
průměrného počtu zaměstnanců (o 2,5% při přepočtu na strukturu Skupiny jako v roce 2005) se zvýšily
osobní náklady Skupiny 3,6% na 5,2 miliard Kč. Počet zaměstnanců se bude vzhledem k rozšiřujícím
se obchodním aktivitám v roce 2007 nadále mírně zvyšovat. Všeobecné provozní náklady
zaznamenaly malý nárůst o 4,6% na 5,5 miliardy Kč, související s rozšiřováním obchodních aktivit.
Vyšší výnosy Skupiny odrážející solidní obchodní výsledky dceřiných společností spolu s efektivní
kontrolou nákladů zvýšily provozní zisk o 12,3% na 13,9 miliard Kč. Poměr nákladů a výnosů dále
klesl z 49,5% na 47,2%. Třebaže byl tento výsledek ovlivněn některými jednorázovými vlivy, znamená
dosažení vynikající úrovně jak z pohledu českého, tak i širšího evropského bankovnictví.
Náklady rizika zahrnují tvorbu rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatních rizik.
V roce 2006 Skupina vykázala čistou tvorbu v objemu 1 790 miliónů Kč, oproti 417 miliónům Kč v roce
2005. Toto zvýšení bylo způsobeno výrazně vyšším objemem rozpuštěných rezerv v roce 2005 a
odpovídá také stále rostoucím aktivitám Skupiny v oblasti financování individuálních klientů,
živnostníků a malých podniků během roku 2006. Konsolidované náklady rizika v roce 2006 dosáhly
hodnoty 43 bazických bodů. Banka bude v budoucnu pokračovat ve strategii obezřetného řízení rizik a
tvorby rezerv a opravných položek.
Komerční banka, a. s. 2/4
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1, Česká republika
Tisková zpráva
Daň z příjmů dosáhla 2 695 miliónů Kč, což v porovnání s rokem 2005 představuje zvýšení o 1,5%.
Její výše byla příznivě ovlivněna snížením zákonné daně pro podniky z 26% na 24%.
Čistý zisk Skupiny Komerční banky za rok 2006 vzrostl o 2,3% a dosáhl 9 120 miliónů Kč. Příznivý byl
vývoj zejména v oblasti pravidelného příjmu bez započtení jednorázových položek, který vzrostl o
18,4%, když význam jednorázových příjmů významně poklesl.
Celková aktiva vzrostla o 16,3% na 597,6 miliard Kč. Čisté úvěry a pohledávky za klienty se zvýšily o
dynamických 33,5% na 252,5 miliard Kč, zatímco závazky vůči klientům vzrostly o 23,6% na
480,1 miliard Kč. Vlastní kapitál Komerční banky poklesl o 1,4% na 50,6 miliard Kč, což bylo ovlivněno
čistým ziskem ve výši 9,1 miliardy Kč a výplatou dividend ve výši 9,5 miliard Kč.
V
roce 2007 bude Komerční banka usilovat o další rozšiřování svých obchodních aktivit a růst výnosů
při současném zaměření na provozní efektivitu a obezřetné řízení rizik. Banka plánuje udržet příznivý
poměr nákladů a výnosů. Náklady rizika budou pod kontrolou banky a v souladu s jejím obchodním
modelem bude jejich vývoj odrážet rychlý růst retailových aktivit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).