Hlavní navigace

Skupina KBC potvrzuje dlouhodobou strategii

Představenstvo KBC Group NV na návrh Exekutivního výboru opětně potvrdilo dlouhodobou vizi a schválilo novou organizační strukturu skupiny KBC, která je této vizi odpovídá. Zároveň představenstvo rozhodlo uskutečnit v roce 2006 odkup svých vlastních akcií za částku 1 miliardy eur a tyto akcie stáhnout .

Sdílet

Skupina KBC se v posledních měsících znovu zabývala dlouhodobou strategií. Do interní diskuse byly vneseny otázky, zda KBC může nadále dlouhodobě uspokojovat očekávání svých akcionářů z pozice samostatné entity? Mohou eventuální přeshraniční fúze v Evropě nějak ohrozit současnou strategii samostatné entity? Jaké iniciativy jsou zapotřebí pro podporu této strategie, aby bylo dosahováno dlouhodobého růstu a efektivnosti?

1. Skupina KBC v roce 2005: velice atraktivní portfolio činností, s růstovým potenciálem na stabilních anebo slibně se rozvíjejících domácích trzích.

Skupina KBC dnes má atraktivní portfolio aktivit na stabilních anebo slibně se rozvíjejících domácích trzích (Belgie a Střední Evropa), obsluhuje atraktivní klientské segmenty (retail, private banking, malé a střední podniky), které mají ještě značný potenciál růstu. Finanční výhledy pro nadcházející roky (návratnost kapitálu (ROE) více než 16% a růst zisku na akcii o více než 10% za rok) jsou velice slibné a mělo by jich být dosaženo z pozice samostatné entity.

2. Výzvy do budoucna

Skupina KBC se však rovněž chce proaktivně připravit na budoucí výzvy. Pokud bude pokračovat konsolidace v evropském finančním sektoru, pak vzniknou kapitálově silné skupiny, které mohou využít úspor z rozsahu , investovat do drahých, výkonných systémů, a tím způsobem pak mohou tlačit na omezení růstu, marží a konkurenční pozici Skupiny KBC.

KBC přesto zůstává přesvědčená, že velikost podniku sama o sobě není ve finančním poskytování služeb žádnou zárukou úspěchu . Naopak věří, že dostatečný rozsah obchodů na daném trhu, na němž je KBC aktivní, a vynikající uplatnění zvolené strategie jsou kritickými podmínkami úspěchu. Proto KBC plánuje zahájit několik projektů, které stávající strategii ještě posílí.

3. KBC zabezpečuje budoucí růst

Pro garantování budoucího růstu Skupina KBC m.j. zamýšlí:

  • posílit bankovní pojišťovací model, znovu se zaměřit na organický růst (včetně rozšíření pobočkové sítě), dáile zlepšit služby koporátním klientům a movitým klientům a posílit spotřebitelské úvěrování ve Střední Evropě;
  • vykoupit minoritní akcionáře ve Střední Evropě a časem získat druhou banku v Polsku a druhou pojišťovnu v Maďarsku;
  • dále sledovat možnosti rumunského trhu a Balkánu v oblasti akvizic či založit tam operace „na zelenbé louce“;
  • posílit distribuci neživotního pojištění v Belgii prostřednictvím makléřů a vyvíjet nové produkty životního pojištění.

Všechny projekty zapadají do stávající strategie a dále ji posílí. To znamená, že KBC se bude dále soustřeďovat na své základní činnosti („core business“). KBC zůstane banko-pojišťovatelem specializovaným na segmenty retail, malé a střední podniky a korporátní klienty o střední kapitalizaci na vybraných trzích. Tyto projekty umožňují KBC naplno v nich uplatnit její trumfy, kterými jsou znalost distribuce a „štíhlost“ operačních procesů. KBC disponuje širokým know-how multi-kanálové distribuce a bude toto své know-how dáile posilovat. Navíc se již nyní KBC daří mnohé procesy provádět velmi efektivně.

Samozřejmě, že v budoucnosti se výše uvedené příklady z portfolia činností budou přizpůsobovat okolnostem převládajícím na trhu v danou chvíli a/nebo konkrétně se objevujícím příležitostem.

4. Struktura skupiny se přizpůsobí mezinárodnímu profilu se silným centrálním řízením

KBC se v posledních letech vyvinula z převážně belgické firmy ve firmu mezinárodní, který má navíc různé specializované obory a distribuční kanály. Nová struktura tento mezinárodní charakter ještě více zdůrazní a bude podporovat iniciativy napříč Skupinou.

Nejvýraznějšími prvky upravené struktury jsou:

  • Vydělení “belgických operací” do jedné z divizí, působící paralelně a rovnocenně se středoevropskými trhy;
  • integrace retailového bankovnictví a pojišťovny pod společné obchodní řízení jak v Belgii tak ve Střední Evropě;
  • vytvoření ústředí Skupiny KBC , s posílenými koordinačními kapacitami a možnostmi intervence v celé Skupině;
  • zřízení „produktových továren“ a útvarů sdílených služeb, operujících pro celou Skupinu s cílem dále optimalizovat efektivnost.

Skupina KBC bude nadále sestávat z 5 entit; každou z nich povede jeden Chief Executive Officer („CEO„)

Těchto pět CEO bude společně se CEO Skupiny (André Bergenem) a skupinovým CFO/CRO (Chief Financial Officer a Chief Risk Officer, Hermanem Agneessensem) tvořit Exekutivní výbor Skupiny KBC. Tento výbor bude vystupovat jako kolektivní orgán (kolegium) při řízení všech bankovních, pojišťovacích aktivit, pro aktivity asset managementu a bude rozhodovat o všech strategických a finančních otázkách týkajících se Skupiny.

1. Pod “Belgickou divizi”, pod vedením Franse Florquina, budou spadat všechny činnosti banko- pojišťení na belgickém trhu.

2. “Region střední Evropy”, sestávající dále z místních divizí („country divisions“), povede Jan Vanhevel jako CEO pro Střední Evropu; divize seskupí všechny bankovní a pojišťovací aktivity v zemích střední Evropy.

Exekutivní výbor pro Střední Evropu bude sestávat ze všech CEO všech místních trhů. Na každém místním trhu budou mít banka, pojišťovna a asset management vždy jeden společný Exekutivní výbor (v čele s jedním místním CEO), aby byly banko-pojišťovací aktivity v každé zemi řízeny vždy jako jeden celek.

Středoevropský region bude navíc podporován týmem z ústředí Skupiny, který bude organizovat rozvoj a výměnu know-how.

Exekutivní výbor v České republice povede Pavel Kavánek (nyní CEO ČSOB ), v Polsku jej povede Ronnie Richardson (nyní CEO Kredyt Bank) a v Maďarsku John Hollows (nyní CEO v K&H Bank)..

KBC v této chvíli uvažuje o organizačním osamostatnění operací ČSOB na Slovensku. Do té doby bude Pavel Kavanek CEO jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko.

3. “Divize Evropského privátního bankovnictví”, kterou povede Etienne Verwilghen, seskupí současné činnosti KBL European Private Bankers.

4. Divize “Merchantbanking”, pod vedením Guida Segerse, seskupí operace na finančních trzích a segment korporátního bankovnictví.

5. V divizi “Společné služby a operace”, kterou povede COO (Chief Operating Officer) Christian Defrancq, se sdruží veškeré služby (ICT a logistika) a produktové linie (platební systémy, asset management a trade finance ), které pracují pro celou Skupinu.

Na úrovni Skupiny KBC bude několik skupinových funkcí: audit a compliance, finance a vztahy k investorům , řízení rizik, lidské zdroje, strategie a organizace, centrální investice, komunikace Skupiny, právní a daňové poradenství a kompetenční centrum v oblasti distribuce. Posledně uvedené centrum vyvíjí iniciativy v celé skupině s cílem dále optimalizovat, vyměňovat si zkušenosti a inovovat distribuční systém.

Nová struktura skupiny KBC vstoupí v platnost od 1. května 2006.

Willy Duron, současný CEO Skupiny KBC, odchází 1. září 2006 do výslužby. André Bergen, současný CEO KBC Bank, nastoupí na místo Willyho Durona jako CEO KBC Group , ale v krátkém mezidobí mezi 1. květnem 2006 a 1. září 2006 dostane jako zástupce CEO zvláštní úkol řídit implementaci nové organizační struktury Skupiny.

5. Pozice kapitálu na základě dlouhodobé vize: program odkupu

Všechny projekty se dají uskutečnit vlastními prostředky a navíc existuje určitý nadbytek kapitálu, který se nevyužívá. Za “nadbytek” se považuje všechen kapitál nad regulatorně vyžadovanými parametry likvidity (8% Tier I pro bankovní činnosti a solvency ratio ve výši 200% pro pojišťovací činnosti).

Proto Představenstvo KBC rozhodlo v průběhu roku 2006 uskutečnit odkup vlastních akcií za částku 1 miliardy eur a akcie stáhnout.

Willy Duron, současný a odcházející CEO KBC Groep NV, komentoval chystané změny následovně: “Při zamyšlení nad dlouhodobými možnostmi KBC vyplynulo na povrch, že KBC, bude-li se nadále zaměřovat na své nejdůležitější činnosti a pod podmínkou nových vybraných a soustředěných investic, může dosáhnout vysoký růst a vysoké výnosy a dlouhou dobu vydržet. Navíc je to možné v pozici „standalone“. Ještě víc: KBC je schopná vyplatit svým akcionářům značnou částku ve formě programu odkupu vlastních akcií. Přijaté organizační a rozhodovací struktury navíc KBC umožní vhodným způsobem reagovat na budoucí podněty ve finančním světě. Jsem přesvědčený o tom, že můj nástupce André Bergen a ostatní členové nového výboru správní rady jsou motivovaní a připravení strategii skupiny KBC dále rozvíjet“.

André Bergen, budoucí CEO KBC Groep NV, k tomu dodal: “Já budu samozřejmě společně se svými kolegy z výboru správní rady pokračovat v úkolu, který začal Willy Duron. Uděláme vše pro to, abychom skupinu KBC dále rozšířili až na unikátní “vřelou” banku-pojišťovatele s mezinárodním vyzařováním, která může na vybraných trzích dlouhodobě vytvářet hodnotu akcionářů s vysokou kvalitou a trvalým růstem zisku. Tím bude moci KBC nabídnout svým zaměstnancům stabilitu a atraktivní možnosti kariérního růstu. Současně s tím budou moci naši zákazníci počítat se širokou škálou služeb a produktů prostřednictvím širokého spektra kanálů a s trvale vysokou úrovní poskytování služeb.”

Pavel Kavánek, současný CEO ČSOB a budoucí CEO pro Českou republiku a Slovensko, k plánovaným změnám uvedl: „Z mého pohledu je nejpodstatnější záměr Skupiny KBC nadále růst v regionu Nové Evropy s dalším posílením bankopojišťovací obchodní strategie. Nepochybně k tomu přispěje společné řízení banky a pojišťovny.v ČR i na Slovensku. Vítám také napřímení vazby České republiky a Slovenska na generálního ředitele Středoevropské divize v KBC. Tyto změny považuji za novou příležitost, která dobře zapadá do naší ambice a strategie proměny ČSOB na šampióna regionu“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).