Hlavní navigace

Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk 13 330 milionů Kč

[Tisková zpráva] Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk ve výši 13 330 milionů Kč, což je o 21,1 % více ve srovnání s rokem 2009. Ke zlepšení přispěly mírný nárůst výnosů, další úspory provozních nákladů a značné snížení nákladů rizika.

Sdílet

Skupina KB potvrdila své silné postavení: poměr úvěrů a vkladů dosáhl 71,5 %, kapitálová
přiměřenost činila 15,3 % a Komerční bance byly předními ratingovými agenturami uděleny
nejvyšší ratingy mezi českými bankami. Pevná finanční pozice umožňuje KB plně dostát zvýšeným
regulatorním požadavkům na kapitál a likviditu v rámci „Basel III”.

S ohledem na dobré výsledky roku 2010 a vývoj ekonomického prostředí, a po uvážení
kapitálových potřeb na další růst banky, se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout
dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 10 263 milionů Kč, což je 270 Kč na jednu akcii a
představuje výplatní poměr 77 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá
hrubému dividendovému výnosu 6,1 % na základě uzavírací ceny akcie ke konci roku 2010.
Skupina Komerční banky je aktivní v rozvíjení úvěrových aktivit

· KB poskytla svým klientům z řad občanů 12 000 hypoték v celkové výši více než 21 miliard
Kč. Celkový objem hypoték občanům vzrostl o 9,0 % na 109,3 miliardy Kč.

· Modrá pyramida poskytla 13 900 nových půjček v hodnotě 9 miliard Kč. S celkovým objemem
úvěrů klientům ve výši 49,7 miliardy Kč je Modrá pyramida podle tohoto měřítka druhou
největší stavební spořitelnou v České republice.

· Celkový objem úvěrů Skupinou KB podnikovým klientům stoupl o 2,3 % na 211 miliard Kč.
Silná výkonnost KB v roce 2010 vytvořila předpoklady pro investování do budoucího růstu v roce
 2011

· KB posiluje svůj přístup ke klientům založený na kvalitním poradenství jako své silné
konkurenční výhodě.

· Značné investice jsou zaměřeny na vylepšení přímých bankovních kanálů a bankovních
poboček KB.

· Diverzifikace obchodního modelu Modré pyramidy doplní ostatní distribuční platformy KB.

Komentář generálního ředitele: Oživení ekonomiky v závěru loňského roku přineslo nové obchodní příležitosti, zejména v oblasti
úvěrování. Skupina Komerční banky mohla díky své silné kapitálové pozici tento vývoj plně
zužitkovat, a to se pozitivně odrazilo například v dynamickém růstu úvěrového portfolia. Příznivé
finanční a obchodní výsledky, jakož i vynikající kapitálová a likviditní pozice, umožňují
představenstvu KB navrhnout dividendu na úrovni odměňující všechny naše akcionáře.
Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB


Komerční banka podnikla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 několik kroků ve snaze posílit své
postavení referenční banky na českém trhu. Rozhodla se pořídit novou budovu v Praze, která
nabídne lepší pracovní podmínky pro zaměstnance z různých lokalit města a zlepší efektivitu
provozu. Skupina KB restrukturalizovala své kapacity na Slovensku tak, aby se mohla soustředit
na poskytování prvotřídních služeb podnikovým klientům. Bylo zahájeno několik projektů, jejichž
implementace v nadcházejícím období zlepší kvalitu obsluhy klientů KB, zvýší efektivitu procesů a
využije nové obchodní příležitosti.


Čtvrté čtvrtletí roku 2010 potvrdilo zlepšení poptávky po úvěrech ze strany podniků a podnikatelů.
Stejně tak oživila poptávka po hypotékách. Celkový objem půjček poskytnutých Skupinou KB ke
konci roku 2010 se zvýšil o 3,5 % na 399,7 miliardy Kč.
Meziroční růst objemu hypoték občanům dosáhl 9,0 % na 109,3 miliardy Kč. Nové prodeje za rok
2010 se zvýšily o 14,5 % ve srovnání s předchozím rokem.

Ve stavební spořitelně Modrá pyramida
vzrostlo úvěrové portfolio rovněž o 9,0 % a dosáhlo 49,7 miliardy Kč. V roce 2010 se Modrá
pyramida stala druhou největší stavební spořitelnou podle objemu úvěrů a zároveň byla kvalita
produktů a služeb Modré pyramidy pošesté v řadě oceněna titulem „Stavební spořitelna roku”.

Nejistota v oblasti zaměstnanosti a ekonomický výhled ovlivnily přístup spotřebitelů. Spotřebitelské
půjčky poskytnuté KB a společností spotřebitelského financování ESSOX tak poklesly o 3,4 % na
28,3 miliardy Kč.


Konsolidovaný objem vkladů činil 538,1 miliardy Kč, což je o 2,5 % méně ve srovnání s rokem
2009. Pokles byl ovlivněn hlavně snížením depozit podnikových klientů, přestože ve druhé
polovině roku byly zaznamenány náznaky zlepšení. Solidní růst objemu klientských aktiv o 5,6 %
na 28,8 miliardy Kč zaznamenal Penzijní fond KB. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida
rostly rovněž stabilně o 2,9 % na 69,0 miliard Kč. Naopak vklady občanů v bance zůstaly stabilní
na úrovni 153,7 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance a KB Bratislava
poklesly o 4,8 % na 281,1 miliardy Kč.


Obchodní výsledky Komerční pojišťovny byly velmi úspěšné, předepsané pojistné narostlo o
86,2 % meziročně na 9,0 miliard Kč. Z toho předepsané pojistné na životní pojištění představovalo
8,7 miliardy Kč. Data z České asociace pojišťoven potvrdila, že Komerční pojišťovna byla v roce
2010 druhou největší pojišťovnou na českém trhu životního pojištění s tržním podílem 12,3 %
podle předepsaného pojistného.


Ke konci prosince 2010 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionů klientů. Počet účastníků
penzijního připojištění v Penzijním fondu KB překročil v posledním čtvrtletí hranici půl milionu a
dosáhl 501 000. Samotná KB měla 1 590 000 klientů, z toho 1 321 000 byli občané. Dalších
269 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá
pyramida obsluhovala 691 000 zákazníků a služeb společnosti ESSOX využívalo 316 000
aktivních klientů.


Klienti Komerční banky měli k dispozici 395 bankovních poboček, 677 bankomatů a plnohodnotné
přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň
jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, také překročil
důležitou hranici jednoho milionu a dosáhl 1 003 000 na konci roku, což znamenalo 63 %
z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních karet, z toho 226 000
kreditních karet. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX přesáhl 162 000 a
spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 200 obchodníků.
Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 219 obchodních míst a 1 470 poradců.

KB představila nový koncept odměňování klientů za takové chování a činnosti, které jsou pro klienty
pohodlné a zároveň přináší další cenné objemy obchodů Bance. Jako součást konceptu získali od
ledna 2011 všichni klienti za každou platbu kartou u obchodníka jeden výběr z bankomatu KB
zdarma. Další odměny budou následovat v průběhu roku 2011.
Komerční banka stále přibližuje své služby všem klientům. Nový vzhled internetových stránek
www.kb.cz je učinil přehlednějšími a zavedl jasnou a srozumitelnou strukturu prezentovaných
informací. Současně vylepšená webová stránka umožnila lepší přístup pro zrakově či pohybově
hendikepované uživatele.
Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou KB představila nový doplněk k řadě produktů Vital Invest –
garantovaný Zajištěný fond Forte 4. Fond nabídl klientům možnost podílet se na růstu akciových a
komoditních trhů za současného omezení ztráty v případě jejich poklesu.


FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB


Celkové provozní výnosy se za rok 2010 zvýšily o 1,5 % oproti roku 2009 a dosáhly 32 662
milionů Kč. K nárůstu přispěly všechny hlavní složky výnosů.
Navzdory prostředí nízkých úrokových sazeb a zvýšení povinného příspěvku do fondu Pojištění
vkladů čisté úrokové výnosy mírně stouply o 0,9 % na 21 431 milionů Kč. Nárůst byl podpořen
růstem úvěrů a netermínovaných deposit a od září začaly rovněž růst tržní úrokové sazby.
Průměrná čistá úroková marže za celý rok 2010 zůstala na 3,3 %.


Růst čistých výnosů z poplatků a provizí o 2,5 % na 8 038 milionů Kč byl tažen dynamickými
prodeji produktů a služeb s přidanou hodnotou v segmentu podnikových klientů. Mezi ně patřily
mimo jiné produkty financování obchodu, syndikace úvěrů, správa cenných papírů a rezervace
zdrojů. V segmentech drobného bankovnictví se celkové příjmy z poplatků snížily, protože klienti
více využívali výhodnější balíčky služeb a nástroje přímého bankovnictví. Na druhou stranu solidně
rostly příjmy z používání platebních karet a dynamicky stouply příjmy z křížového prodeje,
především díky vynikající prodejní výkonnosti Komerční pojišťovny.


Čistý zisk z finančních operací se zvýšil o 2,4 % na 3 098 milionů Kč, což lze s ohledem na
vysokou srovnávací základnu z první poloviny roku 2009 hodnotit pozitivně. Příjmy investičního
bankovnictví podpořila zvýšená poptávka klientů po zajištění úrokových a měnových rizik. Podíl
výnosů z obchodů klientů na celkovém příjmu z investičního bankovnictví se tak v podstatě vrátil
na úroveň obvyklou před vypuknutím finanční krize.


Provozní efektivita Komerční banky byla dále posílena optimalizací a přísnou kontrolou
provozních nákladů. Navíc banka zaznamenala v roce 2010 mimořádné úspory v oblasti
personálních nákladů související s rozpuštěním rezerv na sociální a zdravotní pojištění a na
restrukturalizaci v objemu 164 milionů Kč. Položka „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých
aktiv“ byla ovlivněna pozitivním výsledkem prodeje přebytečných budov ve výši 71 milionů Kč, což
však bylo méně oproti 122 milionů Kč za rok 2009. Vykázané celkové provozní náklady poklesly
meziročně o 4,3 % na 12 942 milionů Kč. Personální náklady poklesly o 5,6 % na 6 076 milionů
Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců poklesl o 2,2 % na 8 619. Adminis­trativní náklady
Banka snížila o 6,7 % na 5 242 milionů Kč. Odpisy a prodej stálých aktiv se zvýšily o 10,6 % na
1 624 milionů Kč především jako výsledek zavedení nového software.


Hrubé provozní výnosy vzrostly v roce 2010 o 5,6 % na 19 720 milionů Kč.
Ke snížení nákladů rizika o 39,0 % na 3 100 milionů Kč přispělo neustále zpřesňování standardů
řízení rizik, stejně tak jako postupné zlepšení makroekonomické situace v České republice. Pokrok
byl méně výrazný v segmentech drobného bankovnictví, které bylo ovlivněno přetrvávající vysokou
mírou nezaměstnanosti a utlumeným trhem nemovitostí.

Vývoj v podnikovém segmentu na druhou
stranu potvrdil, že dobrá výkonnost exportních odvětví přispěla ke stabilizaci a oživení činnosti v
širší ekonomice. Jako výsledek výše uvedeného vývoje celkové náklady rizika v relativním
vyjádření vůči průměrnému objemu poskytnutých úvěrů a neodvolatelných podrozvahových
závazků klesly na 55 bazických bodů ve srovnání s 88 bazickými body v roce 2009. Nicméně KB
nadále registruje řadu rizik pro budoucí ekonomický růst, k nimž patří dluhy některých evropských
zemí, vlivy úsporných opatření v České republice a v zahraničí a rostoucí ceny komodit a potravin.
Daň z příjmů se zvýšila o 8,6 % na 2 665 milionů Kč.


Čistý zisk Skupiny KB za rok 2010 dosáhl 13 410 milionů Kč, což je o 20,9 % vice než v minulém
roce. Z této částky náleželo 80 milionů Kč držitelům menšinových podílů a zisk náležející
akcionářům Banky činil 13 330 milionů Kč (o 21,1 % meziročně vice).
Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. prosinci 2010 se zvýšil o 0,4 % ve srovnání s koncem
roku 2009 a dosáhl 698,0 miliard Kč.
Pohledávky vůči bankám poklesly o 14,5 % na 112,2 miliardy Kč. Největší část této položky
představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se
snížily o 25,4 % na 71,0 miliard Kč.


Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 39,1 % na
34,0 miliard Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.
Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 3,3 % na 384,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských
úvěrů a pohledávek se zvýšila o 3,5 % na 399,7 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této
částce činil 90,3 % (360,9 miliardy Kč), přičemž podíl sledovaných úvěrů byl 3,3 % (13,0 miliardy
Kč) a úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořily s objemem 25,8
miliardy Kč 6,5 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,3 miliardy Kč,
což je o 10,5 % více než na konci loňského roku.


Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 2,1 % na 116,4 miliardy Kč. Naprostou většinu
portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto
portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.
Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti poklesl o 1,1 % na 6,7 miliardy Kč. Celé
portfolio je tvořeno dluhopisy.


Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 8,5 % na 7,1 miliardy Kč a
dlouhodobého nehmotného majetku mírně vzrostla o 0,9 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu,
který pochází především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna na 3,6 miliardy Kč.
Objem pasiv bez vlastního kapitálu poklesl o 0,7 % na 621,9 miliardy Kč. Závazky vůči klientům
se snížily o 2,5 % na 538,1 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů poklesl o 4,1 % na 17,4
miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 71,5 %.
Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.


Vlastní kapitál Skupiny KB narostl o 10,6 % na 76,1 miliardy Kč. Hlavním důvodem zvýšení byl nerozdělený zisk roku 2009, vyšší tvorba čistého zisku roku 2010 a pozitivní změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů o 1,5 miliardy Kč. Na druhou stranu přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů činilo negativních 1,2 miliardy Kč. KB dále vyplatila dividendu ve výši 6,5 miliardy Kč v druhém čtvrtletí roku 2010.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci roku 2010 dosáhl 52,4 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 15,3 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,0 %. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za rok 2010 dosáhla 18,7 % a rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).