Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny za Q3 2009 meziročně vzrostl o téměř 22 % na 20,2 mld. Kč (IFRS), zatímco čistý zisk je meziročně stabilní.

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2009 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 9,65 mld. Kč, což je meziroční růst o 0.3%.1 Provozní zisk, který ukazuje na sílu a obchodní úspěchy banky, meziročně vzrostl o 21,8 % na 20,23 mld. Kč.

Sdílet

I ve třetím čtvrtletí se potvrdilo, že rok 2009 je náročný. Přesto jsme s našim týmem dosáhli vynikajících obchodních výsledků, rostli jsme ve všech stěžejních oblastech naší činnosti a rostly tak i výnosy, uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. Oceňujeme důvěru všech našich klientů – občanů, firem, i veřejného sektoru, kterou nám projevují tím, že využívají produkty a služby naší finanční skupiny, dodal Gernot Mittendorfer.

Hlavní body z výsledků za první tři čtvrtletí roku 2009

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2009, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2008, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 21,8 % na 20,23 mld. Kč, z 16,61 mld. Kč.
 • Čistý zisk vzrostl o 0,3% na 9,65 mld. Kč z 9.62 mld. Kč
 • Zisk před zdaněním se mírně snížil o 0,5 % na 12,20 mld. Kč, z 12,26 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 6,0 % na 23,32 mld. Kč z 22,01 mld. Kč.
 • Všeobecné správní (provozní) náklady meziročně poklesly o 1,3 % na 14,67 mld. Kč z 14,86 mld. Kč.
 • Bilanční suma se meziročně snížila o 2,5 % na 856,70 mld. Kč z 878,51 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 5,9 % na 472,70 mld. Kč z 446,56 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 6,8 % na 256,34 mld. Kč z 239,93 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům meziročně mírně poklesly o 1,9 % na 648,59 mld. Kč z 661,33 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 4,22 % z 3,96 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 20,7 % z 32,0 % (bez vlivu prodeje pojišťovacích činností z 22,0 %).
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,4 % z 2,2 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 42,0 % z 47,2 %.
 • Poměr klientských pohledávek ke klientským závazkům se zvýšil na 72,9 % z 67,5 %.
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se meziročně zvýšila na 12,3 % z 10,8 %.

Hlavní ukazatele

Hospodářské výsledky banky za 1. až 3. čtvrtletí 2009 ovlivnil růst zisku z provozních činností a nárůst tvorby opravných položek na úvěrová rizika.

Provozní zisk se meziročně zvýšil o 21,8 % na 20,23 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil také ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, a to ze 47,2 % na 42,0 %. Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistého úrokového výnosu, čistého zisku z obchodních operací a pokles všeobecných provozních nákladů.

Čistý úrokový výnos se zvýšil především růstem úvěrových obchodů občanům, naopak klesly úrokové výnosy z mezibankovních obchodů a repo operací díky jejich nižšímu objemu v bilanci banky. Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání vzrostl o 6,0 % na 23,32 mld. Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se meziročně zvýšila na 4,22 % z 3,96 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí dosáhly 8,31 mld. Kč, což je meziroční zvýšení o 2,4 %. Rostly příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů a karetních transakcí, a to díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Klesly příjmy z poplatků z transakcí s cennými papíry v důsledku poklesu objemu uskutečněných transakcí. Poklesly i poplatky z pojišťovacích obchodů a stavebního spoření.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl meziročně o 141,9 % na 3,27 mld. Kč, díky výnosům z obchodování s cennými papíry (zejména s dluhopisy) a díky úrokovým výnosům z dluhopisů v portfoliu aktiv určených k obchodování. Na úspěšném výsledku z obchodních operací se také významně podílely příjmy z operací s cizími měnami a derivátových operací.

Všeobecné provozní náklady klesly o 1,3 % na 14,67 mld. Kč, z toho personální náklady poklesly o 1,3 %, objem dalších provozních nákladů se snížil o 0,6 % a odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 3,5 %.

Saldo rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně –6,01 mld. Kč, což je meziroční navýšení o 148,4 %. Vyšší tvorba opravných položek souvisí především s efektem stárnutí úvěrového portfolia, růstem objemu úvěrů a vývojem hospodářského cy­klu.

Saldo ostatních provozních výsledků je –1,90 mld. Kč, meziročně narostlo o 82,9 %, zejména díky přecenění nemovitostí v majetku realitních fondů s ohledem na současný a očekávaný vývoj trhu a vytvoření opravné položky na pohledávky Factoringu České spořitelny.

Čistá ztráta z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, aktiv k prodeji a aktiv držených do splatnosti) se meziročně výrazně snížila z 0,89 mld. Kč na 0,12 mld. Kč. Hlavním důvodem je vývoj na finančních trzích zejména v 2. a 3. čtvrtletí letošního roku.

Bilanční suma dosáhla 856,70 mld. Kč, což je v meziročním srovnání snížení o 2,5 % z 878,51 mld. Kč. Aktivní strana bilance zaznamenala růst objemu klientských úvěrů a aktiv určených k obchodování, zároveň ale poklesly mezibankovní pohledávky a portfolia finančních aktiv v reálné hodnotě. Na pasivní straně bilance klesly závazky ke klientům veřejného sektoru a závazky z mezibankovních obchodů, naopak rostly vklady občanů a podřízený dluh.

Vzhledem k objemu vyplacených dividend a k velikosti zisku z prodeje Pojišťovny ČS v loňském roce se vlastní kapitál banky v porovnání s minulým obdobím snížil o 7,5 % na 60,09 mld. Kč. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala podřízené dluhopisy, jejichž celkový objem v bilanci banky k 30. září 2009 činil 13 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se tak v porovnání s loňským obdobím zvýšila z 10,8 % na 12,3 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).