Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % na 12,02 mld. Kč

[Tisková zpráva] Česká spořitelna vykázala ke 31. prosinci 2009 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 12,02 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 5,9 % *. Provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěchy banky, se meziročně zvýšil o 15 %, na 26,62 mld. Kč.

Sdílet

„Tento výsledek je možný pouze díky důvěře klientů na jedné straně a tvrdé práci našich zaměstnanců na straně druhé. Potvrzuje naši finanční sílu a stabilitu. Kromě vynikajícího provozního zisku jsme hrdí také na to, že index spokojenosti zákazníků se vrátil na úroveň před krizí,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2009

Konsolidované, neauditované údaje ke 31. prosinci 2009, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky ke 31. prosinci 2008, pokud není uvedeno jinak. Data roku 2008 jsou očištěna o jednorázový vliv z prodeje Pojišťovny ČS:

•    Provozní zisk vzrostl o 14,9 % na 26,62 mld. Kč, z 23,17 mld. Kč.

•    Čistý zisk se zvýšil o 5,9 % na 12,02 mld. Kč z 11,35 mld. Kč1 (po započtení prodeje pojišťovacích činností v roce 2008 klesl čistý zisk o  24 %).

•    Zisk před zdaněním se zvýšil o 7,8 % na 15,18 mld. Kč ze 14,08 mld. Kč.

•    Čistý úrokový výnos narostl o 2,6 % na 30,99 mld. Kč z 30,22 mld. Kč.

•    Všeobecné správní (provozní) náklady poklesly o 1,4 % na 19,27 mld. Kč z 19,54 mld. Kč.

•    Bilanční suma se meziročně snížila o 0,8 % na 855,14 mld. Kč z 862,23 mld. Kč.

•    Klientské úvěry se zvýšily o 1,7 % na 469,19 mld. Kč z 461,42 mld. Kč.

•    Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 5,3 % na 259,57 mld. Kč z 246,60 mld. Kč.

•    Závazky ke klientům se meziročně mírně zvýšily o 0,2 % na 647,53 mld. Kč z 645,95 mld. Kč.

•    Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se zvýšila na 4,20 % ze 4,07 %.

•    Návratnost kapitálu (ROE) se mírně zvýšila na 19,3 % z 19,2 % (po započtení prodeje pojišťovacích činností v roce 2008 se snížila z 26,3 %).

•    Výnosnost aktiv (ROA) se mírně zvýšila na 1,4 % z 1,3 % (po započtení prodeje pojišťovacích činností v roce 2008 poklesla z 1,8 %).

•    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 42,0 % z 45,8 %.

•    Poměr klientských úvěrů ke klientským vkladům se zvýšil na 72,5 % ze 71,4 %.

•    Kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (pouze ČS, podle ČNB) se zvýšila na 12,3 % z 10,31 %.

•    Index spokojenosti zákazníků v roce 2009 vzrostl navzdory náročným podmínkám na trhu, a to na 76,5 z 73,8 v roce 2008.

HLAVNÍ UKAZATELE

Čistý zisk České spořitelny za rok 2009 byl ovlivněn především pokračujícím růstem zisku z provozních činností, podpořeným konzistentním řízením nákladů na straně jedné a na straně druhé nárůstem tvorby opravných položek na úvěrová rizika v souvislosti s vývojem hospodářského cyklu.

Provozní zisk se meziročně zvýšil o 14,9 % na 26,62 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil také ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, a to ze 45,8 % na 42,0 %. Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistého úrokového výnosu, čistého zisku z obchodních operací a pokles provozních nákladů.

Čistý úrokový výnos se zvýšil především zásluhou nárůstu úvěrových obchodů občanům, naopak se snížily úrokové výnosy z mezibankovních obchodů a repo operací díky nižším průměrným tržním úrokovým sazbám. Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání vzrostl o 2,6 %, na 30,99 mld. Kč. Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se meziročně mírně zvýšila na 4,20 % z 4,07 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí stouply o 3,5 % a dosáhly výše 11,40 mld. Kč. Rostly příjmy z platebních transakcí a prodeje životního pojištění díky jejich rostoucím objemům. Příjmy z poplatků z transakcí s cennými papíry však poklesly v důsledku poklesu objemu uskutečněných transakcí. Rovněž se snížily poplatky ze stavebního spoření.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl meziročně o 136,9 % na 3,50 mld. Kč, především zásluhou vysokých výnosů z obchodování s cennými papíry (zejména s dluhopisy) a rovněž díky úrokovým výnosům z dluhopisů držených v portfoliu aktiv určených k obchodování. Na úspěšném výsledku z obchodních operací se také významně podílely příjmy z operací s cizími měnami a derivátových operací.

Zásluhou obezřetného řízení nákladů se v meziročním srovnání snížily všeobecné provozní náklady o 1,4 % na 19,27 mld. Kč. Ostatní provozní náklady se snížily o 1,6 %, především díky snížení nákladů na komunikaci, konzultační služby a marketing. Personální náklady zůstaly na stejné úrovni – poklesly o 0,3 %, především díky mírnému snížení počtu pracovníků a přemístěním některých provozů mimo Prahu. Odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 4,0 %, díky pozitivnímu vlivu outsourcingu a nižšímu odpisu nehmotného majetku.

Čistá tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám z úvěrů dosáhla úrovně –8,62 mld. Kč, což představuje navýšení v meziročním srovnání o 143,3 %, a to v souvislosti s vývojem hospodářského cyklu.

Saldo ostatních provozních výsledků činí –2,85 mld. Kč, což představuje nárůst o 137,4 % v porovnání s rokem 2008, zejména díky vývoji na trhu, vytvoření opravné položky na faktoringové pohledávky a eliminaci zisku Penzijního fondu ČS náležejícího klientům.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, aktiv k prodeji a aktiv držených do splatnosti) vykázaly v meziročním srovnání výrazné zlepšení, a to z

–4,35 mld. Kč na +0,03 mld. Kč v souvislosti s příznivým vývojem na finančních trzích, zejména v 2. až 4. čtvrtletí roku 2009.

Výsledky za rok 2008 zahrnují čistý zisk z ukončovaných činností, které představují hospodářské výsledky Pojišťovny České spořitelny a čisté výnosy z jejího prodeje společnosti Vienna Insurance Group v celkovém objemu 4,46 mld. Kč.

Bilanční suma dosáhla výše 855,14 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání mírné snížení o 0,8 % z 862,23 mld. Kč. Na aktivní straně bilance došlo k nárůstu objemu mezibankovních pohledávek a klientských úvěrů a k poklesu portfolia cenných papírů. Na pasivní straně bilance se zvýšil podřízený dluh a vklady občanů; naopak se snížily závazky z mezibankovních obchodů a hodnota pasiv určených k obchodování.

Vlastní kapitál banky zůstává na úrovni 63,17 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II (pouze ČS) se tak zvýšila o 200 bazických bodů, na 12,3 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 1,7 % na 469,19 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 259,57 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 5,3 %.

To je především díky nárůstu objemu spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 9,5 % na současných 83,97 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték fyzickým osobám se zvýšil o 1,4 % na 117,79 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly nárůst o 6,3 % na 45,51 mld. Kč.

Úvěry veřejnému sektoru zaznamenaly podstatnější nárůst, a to o 20,9 % na 21,77 mld. Kč. Snížení úvěrů korporátním klientům o 1,6 % na 162,35 mld. Kč bylo do značné míry ovlivněno pokračujícím hospodářským poklesem a nižší poptávkou. Hypotéky korporátním klientům dosáhly objemu 60,41 mld. Kč, což představuje zvýšení o 2,3 %.  

Klientské vklady dosáhly objemu 647,53 mld. Kč, což je v podstatě stejné jako v roce 2008. Vklady občanů zaznamenaly další nárůst o 2,0 % na 502,23 mld. Kč. Rostou především vklady na termínovaných účtech (zejména na velmi populárním Zlatém vkladu či novém vkladovém produktu Šikovné spoření, které dohromady dosáhly 29,68 mld. Kč), na úložkách penzijního připojištění a na stavebním spoření. Vklady podnikového sektoru rovněž zaznamenaly zvýšení, o 7,8 %, na 99,04 mld. Kč, zejména u běžných účtů. Objem klientských vkladů ve veřejném sektoru poklesl o jednu čtvrtinu, na 46,25 mld. Kč, a to v důsledku snížení objemu repo operací a vkladů na termínovaných vkladových účtech.

Ke 31. prosinci 2009 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,25 mil., což přestavuje nárůst o 4,4 %. Počet provedených transakcí vzrostl o 6,3 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,26 mil. kusů (pokles o 1,4 %), z toho kreditní karty představují 0,48 mil. kusů. I přes pokles počtu aktivních karet se objem transakcí a úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet zvýšil. Úvěry poskytnuté prostřednictvím kreditních karet ke konci roku 2009 činily 4,74 mld. Kč, což představuje nárůst o 27,4 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se značně zvýšil, o 37,6 % na 75,16 mld. Kč.

V roce 2009 se rozrůstala také síť bankomatů České spořitelny. Přibylo celkem 69 nových bankomatů, z nichž šest umožňuje i vkládat hotovost. Banka rovněž nahradila 96 starých bankomatů novými přístroji. Počet bankomatů České spořitelny se tak zvýšil o 4,6 % na 1 218. V roce 2009 v nich bylo uskutečněno 88,8 mil. operací (zvýšení o 1,4 %). Koncem roku 2009 Česká spořitelna rovněž zvýšila zabezpečení bankomatů a nainstalovala úplně nový typ bankomatů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2009

•    V říjnu se Česká spořitelna stala první bankou v České republice, která podepsala standard České bankovní asociace zvaný „Klientská mobilita“, jenž umožňuje klientům snadněji přecházet z jedné banky do druhé.

•    Díky novému Osobnímu účtu České spořitelny – Junior mají i nejmladší klienti ve věku od 8 do 15 let možnost skládat si účet podle svého a vybírat si z široké nabídky produktů a služeb stejně jako majitelé Osobních účtů České spořitelny a varianty účtu Student. S dětským účtem majitel automaticky získává lepší úrokovou sazbu.

•    Česká spořitelna připravila další rozšíření svých služeb pro uživatele přímého bankovnictví. Díky internetovému bankovnictví SERVIS 24 si klienti mohou zdarma stahovat elektronické výpisy svých kartových účtů či on-line kontrolovat stav svého Šikovného spoření. Česká spořitelna také přešla na lepší typ klientského bezpečnostního certifikátu pro služby internetového bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24. Další novinka usnadňuje práci podnikatelům: ve spolupráci se společností Stormware, která je autorem finančního informačního systému POHODA, byla zavedena bankovní služba BUSINESS 24 Data, která umožňuje efektivnější ovládání účtu přímo v prostředí produktu POHODA.

•    V souvislosti s novelou zákona o platebním styku, podle níž banky odpovídají za neautorizované transakce přesahující 150 EUR bez omezení i před zablokováním karty se Česká spořitelna rozhodla přizpůsobit se potřebám svých klientů a rozšířit pojištění zneužití karty o další rizika. Pojištění proti  zneužití karty se nyní vztahuje také například na permanentky na hromadnou dopravu, brýle či poplatky za zablokování SIM karty odcizeného mobilního telefonu. Navzdory vyššímu pojistnému krytí pro klienty se cena pojištění nemění.

•    Finanční skupina České spořitelny získala dvě významná ocenění za svou společenskou odpovědnost: cenu Top filantrop 2009 v kategorii Partnerství se zaměstnanci a první místo v soutěži Firma roku: rovné příležitosti 2009. Česká spořitelna rovněž získala ocenění Top filantrop 2009 za svůj projekt „Umožňujeme zaměstnancům pomáhat“, v jehož rámci poskytuje zaměstnancům dva dny volna ročně na pomoc neziskovým organizacím. V roce 2009 se Dnu pro charitu zúčastnilo 1 035 zaměstnancům, v roce 2008 jejich počet dosáhl 927.

•    Česká spořitelna znovu získala prestižní ocenění Banka roku za Českou republiku v mezinárodní soutěži Banka roku 2009 časopisu The Banker. The Banker.

* Porovnání je očištěno o jednorázový vliv z prodeje Pojišťovny ČS a z ukončované pojišťovací činnosti ve výši 4,46 mld. Kč zahrnutých v roce 2008.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).