Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny za 1. pololetí 2010 se meziročně snížil o 3,0 % na 12,98 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk poklesl o 6,8 % na 5,88 mld. Kč.

[Tisková zpráva] Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2010 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 5,88 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o pokles o 6,8 % ze 6,31 mld. Kč. Zároveň provozní zisk se meziročně snížil o 3,0 % na 12,98 mld. Kč.

Sdílet

„Naše výnosy byly v meziročním srovnání negativně ovlivněny dvěma očekávanými vlivy.  Zaprvé, výsledek obchodování, který v uplynulém roce dramaticky vzrostl, se v roce 2010 vrátil na obvyklou úroveň. Za druhé, do výsledků se promítnul také nárůst rezerv na úvěry. Zároveň rostla důvěra našich klientů a jejich spokojenost s kvalitou našich služeb zůstala na vysoké úrovni. Tyto faktory se pozitivně odrazily v nárůstu počtu transakcí a ve vyšším objemu vkladů,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2010

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2010, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2009, pokud není uvedeno jinak:

·    Provozní zisk se snížil o 3,0 % na 12,98 mld. Kč, z 13,39 mld. Kč.

·    Zisk před zdaněním poklesl o 8,6 % na 7,26 mld. Kč, z 7,94 mld. Kč.

·    Čistý úrokový výnos poklesl o 3,0 % na 15,07 mld. Kč z 15,53 mld. Kč.

·    Všeobecné správní (provozní) náklady se v meziročním srovnání snížily o 4,6 % na 9,46 mld. Kč z 9,91 mld. Kč.

·    Bilanční suma se meziročně zvýšila o 7,9 % na 926,65 mld. Kč z 858,46 mld. Kč.

·    Klientské úvěry poklesly o 1,1 % na 463,46 mld. Kč z 468,77 mld. Kč.

·    Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 2,1 % na 258,01 mld. Kč z 252,79 mld. Kč.

·    Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 6,7 % na 705,84 mld. Kč z 661,22 mld. Kč.

·    Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,87 % z 4,20 %.

·    Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 18,1 % z 19,9 %.

·    Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,3 % z 1,4 %.

·    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 42,2 % z 42,5 %.

·    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) poklesl na 65,7 % z 70,9 %.

·    Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se snížila na 13,5 % z 12,2 % na konci 1. pololetí 2009.

·    Index spokojenosti zákazníků zůstal v prvním pololetí 2010 navzdory náročným podmínkám na trhu na vysoké úrovni 76.3.

HLAVNÍ UKAZATELE

Hospodářské výsledky banky za 1. pololetí 2010 jsou v meziročním srovnání ovlivněny zejména nárůstem tvorby opravných položek a poklesem zisku z některých obchodních operací na finančních trzích, které v loňském pololetí dosáhly mimořádné výše. Zároveň se bance podařilo snížit provozní náklady a výrazně zlepšit čisté výnosy z finančních aktiv. Provozní zisk se ve srovnání s prvním pololetím minulého roku snížil o 3,0 % na 12,98 mld. Kč. Přes pokles provozního zisku se mírně zlepšil ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio), a to z 42,5 % na 42,2 %.

Čistý úrokový výnos se díky pokračujícímu poklesu úrokových sazeb v meziročním srovnání snížil o 3,0 % na 15,07 mld. Kč. Pokles úrokových sazeb se projevil i ve velikosti čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se snížila z 4,20 % na 3,87 %. Čistý úrokový výnos z klientských úvěrových obchodů zůstal stabilní, snížily se však úrokové výnosy z mezibankovních obchodů díky výraznému poklesu tržních úrokových sazeb a úrokové výnosy z dluhových cenných papírů vzhledem k poklesu jejich objemu v bilanci banky.

Čisté příjmy z poplatků a provizí narostly o 8,6 % a dosáhly výše 5,99 mld. Kč. Pozitivní vývoj zaznamenaly příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů včetně prodeje doplňkových služeb, velmi oblíbené mezi klienty je např. pojištění schopnosti splácet. Zvýšily se rovněž příjmy z transakcí s cennými papíry především vlivem zotavujícího se trhu podílových fondů. Tradičně také vzrostly příjmy z platebních a karetních transakcí a pojišťovacích činností díky jejich rostoucímu počtu a objemu.

Čistý zisk z obchodních operací zaznamenal ve srovnání s minulým obdobím výrazný pokles o 38,6 % na 1,38 mld. Kč, zejména kvůli nižším výnosům z obchodování s cennými papíry zejména dluhopisy ve 2. čtvrtletí letošního roku. Rovněž poklesly příjmy z derivátových operací a z operací s cizími měnami.

Zásluhou důsledného řízení nákladů se ve srovnání s loňským prvním pololetím všeobecné provozní náklady snížily o 4,6 % na 9,46 mld. Kč, z toho personální náklady a ostatní administrativní náklady poklesly shodně o 4,9 %, odpisy hmotného a nehmotného majetku se snížily o 2,4 %.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně –5,33 mld. Kč, což představuje navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 39,2 %. Tvorba opravných položek narostla zejména v oblasti drobného bankovnictví. Přes mírný růst podílu rizikových úvěrů (NPL) na 6,2 %, rizikové náklady zůstaly na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí 2010, a to díky zvyšujícímu se podílu zajištění.

Saldo ostatních provozních výsledků se výrazně zlepšilo o 42,4 % na –0,58 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílela řada faktorů, zejména však vyšší čistý příjem z nemovitostí a prodeje majetku.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) vykázaly v meziročním srovnání výrazné zlepšení z –0,61 mld. Kč na 0,19 mld. Kč, a to v reakci na pozitivní vývoj na finančních trzích zejména v 1. čtvrtletí letošního roku.

Bilanční suma dosáhla výše 926,65 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 7,9 % z 858,46 mld. Kč. V meziročním srovnání došlo na aktivní straně bilance k nárůstu mezibankovních pohledávek a k poklesu portfolií cenných papírů. Na pasivní straně bilance se zvýšily vklady klientů, závazky k bankám a objem vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál se v porovnání s minulým období zvýšil o 15,5 % na 64,47 mld. Kč, zásluhou nárůstu nerozděleného zisku. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala podřízené dluhopisy, jejichž celkový objem v bilanci banky k 30. červnu 2010 činil 10,74 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se v porovnání s loňským pololetím zvýšila na 13,5 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzhledem k hospodářské situaci České republiky za posledních dvanáct měsíců poklesl o 1,1 % na 463,46 mld. Kč. Snížil se objem úvěrů korporacím a velkým městům, naopak retailové úvěry ve srovnání s minulým pololetím vzrostly. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 258,01 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 2,1 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména spotřebitelské úvěry, jejichž objem vzrostl o 2,4 % na současných 79,21 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám zůstal na stabilní úrovni 116,54 mld. Kč. Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) poklesly o 4,6 % na 160,24 mld. Kč, kdy propad u velkých korporací částečně nahradil nárůst úvěrů u SME a velkých měst.

Úvěry ze stavebního spoření meziročně zaznamenaly růst o 2,1 % na 45,43 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 705,84 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o výrazných 6,7 %. Vklady občanů zaznamenaly nárůst o 2,2 % na 511,00 mld. Kč. Rostou především spořící vklady (zejména velmi populární Šikovné spoření a Zlatý vklad, které dohromady nasbíraly již 44,35 mld. Kč), vklady stavebního spoření a úložky penzijního připojištění. Výrazně se zvýšily vklady právnických osob o 39,2 % na 112,48 mld. Kč, a to na běžných účtech i termínovaných vkladech včetně vkladů v cizích měnách zejména v euro. Vklady veřejného sektoru pak vzrostly o 2,5 % na 82,36 mld. Kč.

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil k 30. červnu 2010 1,28 milionu, což přestavuje nárůst o 4,4 %, počet provedených transakcí vzrostl o 9,3 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,23 miliónu kusů (pokles o 1,2 %), z toho kreditní karty představují 0,46 miliónu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet činil ke konci června 5,03 mld. Kč, což značí nárůst o 27,0 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se v meziročním srovnání zvýšil o 15,2 % na 39,00 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 6,7 % na 1 264 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 2. ČTVRTLETÍ 2010

·    Česká spořitelna získala od Evropské investiční banky (EIB) 300 mil. EUR na financování české ekonomiky. Z celkové částky je 200 mil. EUR určeno na projekty malých a středních podniků a veřejného sektoru a 100 mil. EUR výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Česká spořitelna tak nabízí díky prostředkům od EIB firmám dlouhodobé úvěry s úrokovým zvýhodněním. S celkovým dosud sjednaným objemem prostředků ve výši 700 mil. EUR je Česká spořitelna nejvýznamnějším bankovním partnerem EIB ve střední Evropě.

·    Ve sto bankomatech České spořitelny je umístěna čtečka čárových kódů, která klientům umožňuje jednodušší platbu složenek. Čtečka čárových kódů prozatím slouží jen k zaplacení dokladů SIPO České pošty, v budoucnu však bude umožňovat i placení faktur s čárovým kódem.

·    Česká spořitelna poskytla Policii České republiky bezdrátové platební terminály, které umožní zaplatit pokutu či jiné úhrady platební kartou přímo posádce hlídkového vozu. Pilotní projekt odstartoval 1. června 2010 spuštěním prvních 20 terminálů, které budou využívány u vybraných dálničních oddělení Policie ČR. Česká spořitelna tak dále rozšiřuje počty svých terminálů ve státní správě.

·    Nabídku depozitních produktů České spořitelny rozšířilo Internetové spoření České spořitelny – nový spořící účet s úrokovou sazbou až 1,50 % p.a. Prostředky lze z účtu vybrat kdykoli, zřízení i vedení účtu je zdarma. O Internetové spoření ČS si klienti mohou zažádat přes internetové stránky České spořitelny, telefonem nebo pomocí internetového bankovnictví SERVIS 24.

·    Od prvního čtvrtletí nabízí banka specielní nabídku produktů a služeb klientům z vyššího segmentu, v první fázi zaměřenou na obsluhu soukromých klientů HSBC, kteří se rozhodli využít služeb České spořitelny, později služby nabídne i širšímu okruhu klientů. Klienti si produkty a služby budou sjednávat v samostatné pobočkové síti ČS Premiér vyhrazené speciálně pro tuto klientelu. V současné době jde o tři pobočky, které otevřely na začátku dubna – dvě pobočky v Praze a jedna v Brně. 

·    Počet klientů Penzijního fondu České spořitelny překonal na jaře hranici 850 tisíc, navíc od června svým klientům nabízí možnost komplexně si zajistit svou finanční budoucnost prostřednictvím balíčku produktů Penze PLUS. Klienti si tak mohou doplnit penzijní připojištění o investování do otevřeného podílového fondu PLUS. Fond, jako doplněk penzijního připojištění, přináší možnost vyššího zhodnocení nad úrovní dluhopisové investice a zároveň likviditu prostředků. Podílový fond PLUS vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny. 

·    Klientské centrum České spořitelny získalo v Londýně ocenění v kategorii Nejlepší zákaznické služby v mezinárodní soutěži kontaktních center regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), kterou pořádá světová asociace ContactCenter­World.com.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2010

Česká spořitelna pro rok 2010 očekává relativně stabilizovaný vývoj založený na spolehlivě fungujícím obchodním modelu pro drobné bankovnictví, korporátní i komunální sféru a na výhodné struktuře a vysoké loajalitě klientů.

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

·    Být v roce 2010 nablízku zákazníkům a podpořit je v obtížné době.

·    Priority týkající se klientů zahrnují další zkvalitňování služeb a kultury obsluhy zákazníků.

·    Hlavní prioritou ve finanční oblasti bude pečlivé řízení obchodních rizik a provozních nákladů.

·    Pro své zaměstnance se bude Česká spořitelna snažit udržet si status „zaměstnavatele první volby“, včetně dalšího rozvoje své podnikové kultury.

Pokud jde o procesy, zaměří se banka na jejich další zjednodušování a řádné nastavení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).