Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o téměř 6 % na 6,64 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o více než 4 % na 3,13 mld. Kč.

[Tisková zpráva] Čistý zisk ve výši 3,13 mld. Kč vykázala k 31. březnu 2010 Česká spořitelna.

Sdílet

Jde o neauditovaný konsolidovaný výsledek počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). V meziročním srovnání jde o nárůst o 4,1 % ze 3,00 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2009.  Zároveň provozní zisk, který udává sílu a obchodní úspěch banky, meziročně narostl o 5,9 % na 6,64 mld. Kč.

„Pozitivní výsledek můžeme hlásit v první řadě díky důvěře našich klientů, kteří nám svěřují do správy své finance – ať jde o klienty z řad občanů, firmy nebo veřejný a neziskový sektor. Nesmírně si této důvěry vážíme a vnímáme ji jako závazek podělit se o úspěch se společností, v níž působíme. Proto i v letošním roce navzdory krizi pokračujeme v nezměněné míře v podpoře klíčových společenských projektů zejména z oblasti sociální, ale i sportovní a kulturní,“ uvedl Gernot Mittendorfer, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2010

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2010, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2009, pokud není uvedeno jinak:

•    Provozní zisk vzrostl o 5,9 % na 6,64 mld. Kč, z 6,27 mld. Kč.

•    Zisk před zdaněním se zvýšil o 1,9 % na 3,85 mld. Kč, z 3,77 mld. Kč.

•    Čistý úrokový výnos poklesl vlivem prostředí dlouhodobě nízkých úrokových sazeb na trhu o 3,9 % na 7,46 mld. Kč z 7,76 mld. Kč.

•    Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 3,8 % na 4,82 mld. Kč z 5,02 mld. Kč.

•    Bilanční suma se meziročně zvýšila o 1,9 % na 891,46 mld. Kč z 874,73 mld. Kč.

•    Klientské úvěry vzrostly o 0,5 % na 466,79 mld. Kč z 464,52 mld. Kč.

•    Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 3,7 % na 258,56 mld. Kč z 249,37 mld. Kč.

•    Závazky ke klientům se v meziročně zvýšily o 3,7 % na 685,50 mld. Kč z 661,19 mld. Kč.

•    Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,95 % z 4,20 %.

•    Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 19,3 % z 18,2 %.

•    Výnosnost aktiv (ROA) zůstala stabilní na úrovni 1,4 %.

•    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 42,1 % z 44,5 %.

•    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) poklesl na 68,1 % z 70,3 %.

•    Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 12,2 % z 10,2 % na konci 1. čtvrtletí 2009.

HLAVNÍ UKAZATELE

Hospodářské výsledky ovlivnil růst zisku z provozních činností, pokles nákladů a nárůst tvorby opravných položek na úvěrová rizika, který je přirozeným důsledkem vývoje hospodářského cyklu. Provozní zisk se ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím zvýšil o 5,9 % na 6,64 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 44,5 % na 42,1 %. Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistého zisku z obchodních operací, čistých příjmů z poplatků a provizí a pokles provozních nákladů.

Čistý úrokový výnos se díky dlouhodobě nízkým úrokovým sazbám v meziročním srovnání snížil o 3,9 % na 7,46 mld. Kč. Pokles úrokových sazeb se projevil i ve velikosti čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se snížila z 4,20 % na 3,95 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí stouply hlavně vlivem vyššího počtu transakcí o 9,3 % a dosáhly výše 2,87 mld. Kč. Rostly především úvěrové obchody včetně prodeje doplňkových pojišťovacích služeb, např. pojištění schopnosti splácet. Pozitivní vliv měly také příjmy z platebních a karetních transakcí a pojišťovacích činností, a to díky jejich rostoucímu počtu. Zvýšily se rovněž příjmy z transakcí s cennými papíry především vlivem zotavujícího se trhu podílových fondů.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl meziročně o 26,5 % na 1,13 mld. Kč, především zásluhou vysokých výnosů z obchodování s cennými papíry (zejména dluhopisy) a zásluhou příjmů z operací s cizími měnami a z derivátových operací.

Díky důslednému řízení se v meziročním srovnání snížily všeobecné provozní náklady o 3,8 % na 4,82 mld. Kč. Personální náklady poklesly o 5,7 %, objem nakupovaných výkonů se snížil o 3,0 % a odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 0,8 %.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně –2,71 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 58,2 %, zejména díky vyšším rizikovým nákladům v oblasti drobného i korporátního bankovnictví.

Saldo ostatních provozních výsledků vzrostlo na dvojnásobek a činí –0,32 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílela řada faktorů, zejména však nižší příjem z prodeje majetku a odečtení zisku Penzijního fondu ČS náležejícího ze zákona klientům.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) vykázal v meziročním srovnání výrazné zlepšení z –0,63 mld. Kč na 0,24 mld. Kč v souvislosti s pozitivním vývojem na finančních trzích.

Vlastní kapitál banky zůstává na úrovni 66,33 mld. Kč. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala v březnu  podřízené dluhopisy v objemu 1 mld. Kč, celkový objem v bilanci banky tak činil ke konci března 13,36 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II  se tak v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 12,2 %.

Bilanční suma vzrostla na 891,46 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 1,9 % z 874,73 mld. Kč. Na aktivní straně bilance rostly mezibankovní pohledávky a pokleslo portfolio cenných papírů. Na pasivní straně bilance se zvýšily vklady klientů.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 0,5 % na 466,79 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 258,56 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 3,7 %. Rostl zejména objem spotřebitelských úvěrů, a to o 5,2 % na 79,08 mld. Kč. Celkový objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám se mírně zvýšil o 0,7 % na 117,29 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly nárůst o 3,9 % na 45,43 mld. Kč.

Úvěry právnickým osobám poklesly v důsledku nižší poptávky o 6,5 % a dosáhly úrovně 181,92 mld. Kč. Nejvýrazněji však rostly úvěry veřejnému sektoru, a to o  38,3 % na 19,52 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 685,50 mld. Kč, v meziročním srovnání vzrostly o 3,7 %. Vklady občanů zaznamenaly nárůst o 0,5 % na 506,74 mld. Kč. Rostou především vklady na termínovaných účtech (zejména populární Šikovné spoření a Zlatý vklad, které dohromady nasbíraly 37,50 mld. Kč), vklady stavebního spoření a úložky penzijního připojištění. Výrazně se zvýšily vklady právnických osob o 21,3 % na 101,05 mld. Kč, a to na běžných účtech i termínovaných vkladech. Vklady veřejného sektoru vzrostly o 5,7 % na 77,71 mld. Kč.

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil k 31. březnu 2010 1,27 milionu, což přestavuje nárůst o 4,4 %, počet provedených transakcí vzrostl od ledna do března 2010 o 9,0 % na 22,5 mil.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl 3,24 miliónu kusů (pokles o 1,4 %), z toho kreditní karty představují 0,47 miliónu kusů. Objem úvěrů fyzickým osobám poskytnutých prostřednictvím kreditních karet ke konci března 2010 činil 4,85 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 30,6 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku zvýšil o 19,7 % na 17,98 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 5,8 % na 1 244.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRLETÍ 2010

•    Česká spořitelna instalovala do vybraných poboček tzv. transakční terminály, samoobslužná zařízení, která klientům umožňují rychlé vyřízení příkazů k úhradě. Zařízení „umí“ naskenovat složenku nebo formulář platebního příkazu a dokáže i načíst údaje přímo z čárového kódu dokladů. Terminály jsou v současné chvíli v pilotním provozu v jedenácti pobočkách České spořitelny, do budoucna se uvažuje o instalaci i v dalších obchodních místech banky.

•    V lednu 2010 spustila Česká spořitelna nový vzdělávací portál pro mládež s názvem Moneymanie. Jeho cílem je zábavnou a interaktivní formou zvýšit znalost mladých v oblasti financí. Na stránce www.moneymanie.cz uživatelé získají informace např. o tom, jak fungují banky, jaké jsou druhy platebních karet nebo jak získat peníze na studium.

•    Od začátku ledna do 5. dubna 2010 věnuje Česká spořitelna za každý nově otevřený Osobní účet 60 Kč na činnost tzv. nízkoprahových klubů. Jde o zařízení nabízející volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi, kteří by se jinak kvůli svému sociálnímu zařazení k podobným činnostem možná nejspíše nedostali, a zároveň jim umožňují svěřit se a řešit své nejrůznější problémy přímo na místě za pomoci odborníků. Zřizovatelem klubů je Charita ČR, jeden z dlouhodobých partnerů Nadace České spořitelny. Ve zmíněném období bylo založeno téměř 30 tisíc nových Osobních účtů České spořitelny včetně jeho studentské i dětské varianty. Česká spořitelna tak věnuje na činnost nízkoprahových klubů více než 1,79 mil. Kč.

•    Stavební spořitelna České spořitelny nabízí od 1. dubna 2010 klientům rychlý, jednoduchý a bezplatný způsob sjednání smlouvy o stavebním spoření – službu „Buřink@ přes internet“, a to prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na internetových stránkách SSČS – www.burinka.cz.

•    Společnost brokerjet České spořitelny rozšířila pro své klienty investiční příležitosti a nově jim umožňuje obchodování na polské, maďarské a chorvatské burze. Klienti brokerjetu České spořitelny mohou nyní obchodovat již na třiceti burzách po celém světě.

•    Dámský investiční klub České spořitelny oslavil druhé výročí svého založení .Za dobu své existence přivítal téměř 1 900 registrovaných členek se zájmem o investování. Mezi členky klubu patří i manažerky, podnikatelky, političky či novinářky z celé České republiky. Za dobu svého fungování připravil Dámský investiční klub pět odborně-společenských setkání, podílel se na několika partnerských akcích a vydal celkem sedm čísel časopisu Lady In. V tomto roce plánuje klub uspořádat opět nejméně dvě velké akce a vydat čtyři čísla časopisu.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2010

Česká spořitelna očekává pro rok 2010 relativně stabilizovaný vývoj založený na spolehlivě fungujícím obchodním modelu pro drobné bankovnictví, korporátní i komunální sféru a vysoké loajalitě klientů.

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

•    Být v roce 2010 nablízku zákazníkům i společnosti, kde působí a podpořit je v obtížné době.

•    Priority týkající se klientů zahrnují další zkvalitňování služeb a kultury obsluhy zákazníků s odrazem důsledné klientské orientace do všech oblastí činnosti banky i skupiny včetně podpůrných činností.

•    Hlavní prioritou ve finanční oblasti bude pečlivé řízení obchodních rizik a provozních nákladů.

•    Pro své zaměstnance hodlá Česká spořitelna udržet si status „zaměstnavatele první volby“, včetně dalšího rozvoje své podnikové kultury.

•    Pokud jde o procesy, zaměří se banka na jejich další zjednodušování a řádné nastavení.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).