Hlavní navigace

Provozní zisk České spořitelny se za první tři čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 1,8 % na 19,86 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk poklesl o 11,5 % na 8,54 mld. Kč

[Tisková zpráva] Česká spořitelna vykázala k 30. září 2010 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,54 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o pokles o 11,5 % z 9,65 mld. Kč. Zároveň se meziročně snížil provozní zisk o 1,8 % na 19,86 mld. Kč.

Sdílet

„Výsledky za poslední čtvrtletí potvrzují, že optimismus je na místě. Jednak byl provozní zisk v letošním třetím čtvrtletí (6,882 mld. Kč) vyšší než ve třetím čtvrtletí 2009 (6,844 mld. Kč), zároveň jsme zaznamenali pokles rizikových nákladů. Vrchol jejich růstu máme za sebou. Co je nejdůležitější a co nás těší nejvíce je fakt, že dál roste důvěra našich klientů, což se projevuje na dalším přílivu jejich vkladů,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2010, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2009, pokud není uvedeno jinak:

·    Provozní zisk se snížil o 1,8 % na 19,86 mld. Kč, z 20,23 mld. Kč.

·    Zisk před zdaněním poklesl o 11,6 % na 10,78 mld. Kč, z 12,20 mld. Kč.

·    Čistý úrokový výnos poklesl o 2,4 % na 22,77 mld. Kč z 23,32 mld. Kč.

·    Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 3,9 % na 14,09 mld. Kč z 14,67 mld. Kč.

·    Bilanční suma se meziročně zvýšila o 4,1 % na 891,76 mld. Kč z 856,70 mld. Kč.

·    Klientské úvěry poklesly o 1,6 % na 465,13 mld. Kč z 472,70 mld. Kč.

·    Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 1,1 % na 259,07 mld. Kč z 256,34 mld. Kč.

·    Závazky ke klientům (vklady) se meziročně zvýšily o 4,4 % na 677,23 mld. Kč z 648,59 mld. Kč.

·    Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům poklesla na 3,88 % z 4,22 %.

·    Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 17,4 % z 20,7 %.

·    Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,3 % z 1,4 %.

·    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 41,5 % z 42,0 %.

·    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) poklesl na 68,7 % z 72,9 %.

·    Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 14,0 % z 12,3 % na konci 3. čtvrtletí 2009.

HLAVNÍ UKAZATELE

Hospodářské výsledky banky za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 jsou v meziročním srovnání ovlivněny zejména nárůstem tvorby opravných položek a poklesem čistého zisku z obchodních operací. Zároveň se podařilo snížit provozní náklady a zlepšit čisté příjmy z poplatků a provizí. Provozní zisk se ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími minulého roku mírně snížil o 1,8 % na 19,86 mld. Kč. Přes pokles provozního zisku se zlepšil ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) a to z 42,0 % na 41,5 %.

Čistý úrokový výnos se vlivem dalšího poklesu úrokových sazeb snížil o 2,4 % na 22,77 mld. Kč. Pokles úrokových sazeb se projevil i ve výši čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která poklesla z 4,22 % na 3,88 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí dosáhly výše 8,98 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 8,1 %. Díky rostoucímu počtu a objemu transakcí vzrostly příjmy z prodeje pojišťovacích služeb, z karetních a platebních transakcí.

Čistý zisk z obchodních operací meziročně klesl o 32,6 % na 2,20 mld. Kč, především kvůli nižším výnosům z obchodování s cennými papíry ve 2. a 3. čtvrtletí letošního roku. Rovněž poklesly výnosy z operací s cizími měnami, naopak se mírně zlepšily příjmy z derivátových operací. Růst výnosů z obchodních operací byl v roce 2009 mimořádný, letos se vrátil na běžnou, stále velmi dobrou úroveň.

Všeobecné provozní náklady se snížily o 3,9 % na 14,09 mld. Kč, z toho ostatní administrativní náklady poklesly o 4,8 %, odpisy hmotného a nehmotného majetku o 3,5 % a personální náklady se snížily o 3,2 %.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně –7,80 mld. Kč, což je meziroční navýšení o 29,8 %. Tvorba opravných položek narostla letos podle očekávání zejména v oblasti drobného bankovnictví.

Saldo ostatních provozních nákladů a výnosů se výrazně zlepšilo o 28,7 % na –1,35 mld. Kč. Podílela se na tom řada faktorů, hlavně vyšší čistý příjem z nemovitostí a prodeje vlastního majetku.

Výsledky z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) se meziročně zlepšily z –0,12 mld. Kč na 0,07 mld. Kč, což je reakce na pozitivní vývoj na finančních trzích zejména v 1. čtvrtletí letošního roku.

Bilanční suma dále vzrostla na 891,76 mld. Kč, což je meziroční zvýšení o 4,1 % z 856,70 mld. Kč. V meziročním srovnání rostly mezibankovní pohledávky a klesla portfolia cenných papírů. Na pasivní straně bilance se zvýšily vklady klientů a objem vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál dosáhl 67,03 mld. Kč. Meziročně vzrostl o 11,6 % díky nárůstu nerozděleného zisku. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala v březnu podřízené dluhopisy, jejichž celkový objem v bilanci banky k 30. září 2010 činil 10,85 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšila na 14,0 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Celkový objem klientských úvěrů vzhledem k celkové hospodářské situaci České republiky za posledních dvanáct měsíců mírně klesl o 1,6 % na 465,13 mld. Kč, ale ve srovnání s minulým čtvrtletím se objem úvěrů mírně zvýšil o 0,4 %.

Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo 259,07 mld. Kč, což je meziroční růst o 1,1 %. Zásluhu na tom mají zejména úvěry malým podnikům (+7,5 % na 22,93 mld. Kč) a úvěry z kreditních karet fyzických osob (+23,3% na

5,28 mld. Kč). Hypoteční úvěry fyzickým osobám podle očekávání mírně klesly na 116,23 mld. Kč ( –0,5%). Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) se snížily o 2,9 % na 160,81 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření narostly o 0,9 % na 45,53 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly 677,23 mld. Kč a meziročně rostly o 4,4 %. Vklady občanů rostly o 2,0 % na 509,06 mld. Kč. Rostou spořící vklady (zejména populární Šikovné spoření a další produkty jako Zlatý vklad, Prémiové vklady, Perfektní vklad a Internetové spoření), vklady stavebního spoření a úložky penzijního připojištění. Výrazně se zvýšily vklady právnických osob o 14,9 % na 97,28 mld. Kč. Vklady veřejného sektoru pak vzrostly o 9,2 % na 70,89 mld. Kč.

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil k 30. září 2010 téměř 1,30 milionu, což je meziročně růst o 4,8 %, počet provedených transakcí vzrostl o 9,4 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl 3,23 miliónu kusů, z toho kreditní karty 0,45 miliónu kusů. Rostl objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny, o 15,1 % na 60,68 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 6,8 % na 1 276 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI PRVNÍCH TŘÍ ČTVRTLETÍ 2010

·    V polovině srpna přišla Česká spořitelna s nabídkou zvýhodněné Ideální hypotéky České spořitelny s úrokovým zvýhodněním 0,5 % za pětiletou fixaci a splatnost 20 let a dalším snížením 0,5 % za aktivitu na Osobním účtu. Tato nabídka zaznamenala na trhu velký úspěch. Zvýhodněnou Ideální hypotéku si do konce září sjednalo více než 1 500 žadatelů, přičemž celkový objem uzavřených hypoték činil 2,4 mld. Kč, což představuje 37% nárůst oproti stejnému období v loňském roce. 

·    Dne 15. září 2010 dosáhl počet klientů používajících Osobní účet České spořitelny hranici 2 milionů. Osobní účet, který umožňuje individuální nastavení produktů a služeb podle přání a potřeb klienta, je určen klientům starším 18 let a banka jej nabízí od srpna roku 2007. Postupně k němu přibyly i další dvě varianty, a to Osobní účet Student určený pro studenty denního studia od věku 15 do 30 let a Osobní účet Junior pro klienty ve věku 8 až 14 let. Neodmyslitelnou součástí Osobního účtu je rovněž systém benefitů s názvem Program výhod České spořitelny.

·    Podle hodnocení amerického časopisu Global Finance je Česká spořitelna nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. Žebříček Global Finance ve svém srovnání hodnotil pět set světových bank na základě ratingů agentur Moody´s, Standard&Poor’s a Fitch, a to zejména s důrazem na kapitálovou přiměřenost a objem aktiv finančních ústavů.

·    Novým produktem banky je Firemní účet České spořitelny, který drobným podnikatelům a firemním klientům nabízí svobodné nastavení služeb přesně podle jejich přání a potřeb. Díky tomu klienti zaplatí jen za ty služby, které opravdu využívají. Firemní účet mohou používat nejen podnikatelé a firmy, ale také osoby samostatně výdělečně činné, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek či zástupci svobodných povolání.

·    Česká spořitelna spustila novou službu PLATBA 24, která automaticky umožňuje všem uživatelům internetového bankovnictví SERVIS 24 jednoduchý způsob placení zboží při nákupu v internetových obchodech. Hlavním partnerem pro letošní vánoční sezonu je internetový obchod www.kasa.cz. Postupně pak prostřednictvím PLATBY 24 budou moci klienti zaplatit i u dalších smluvních partnerů. Česká spořitelna chce nový způsob úhrad nabízet u kvalitních obchodů, které poskytují nadstandardní služby svým zákazníkům.

·    Díky projektu Dreamcatcher, jehož patronem je Česká spořitelna, si děti a teenageři mohou splnit svůj sen, který si však musí nejprve pojmenovat a zpracovat, získat pro něj veřejnou podporu a nakonec si jeho splnění částečně odpracovat. Originalita projektu spočívá v tom, že bourá mýty o dětech a jejich individualismu, vysokých očekáváních bez motivace, vlastní iniciativy či nevšímavosti k okolí.

·    Česká spořitelna připravila pro své zaměstnance nový benefit nazvaný Volno pro otce. Každý otec získá po propuštění dítěte z porodnice 5 dní pracovního volna, které si může vybrat najednou či postupně po dobu prvních třech měsíců od narození dítěte. Nárok na volno se vztahuje i na adopci dítěte a svěření dítěte do pěstounské péče.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2010

Česká spořitelna pro rok 2010 očekává relativně stabilizovaný vývoj založený na spolehlivě fungujícím obchodním modelu pro drobné bankovnictví, korporátní i komunální sféru a na výhodné struktuře a vysoké loajalitě klientů.

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

·    Být v roce 2010 nablízku zákazníkům a podpořit je v obtížné době.

·    Priority týkající se klientů zahrnují další zkvalitňování služeb a kultury obsluhy zákazníků.

·    Hlavní prioritou ve finanční oblasti bude pečlivé řízení obchodních rizik a provozních nákladů.

·    Pro své zaměstnance se bude Česká spořitelna snažit udržet si status „zaměstnavatele první volby“, včetně dalšího rozvoje své podnikové kultury.

Pokud jde o procesy, zaměří se banka na jejich další zjednodušování a řádné nastavení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).