Hlavní navigace

KPMG Corporate Finance: Globální prostředí pro uzavírání transakcí se v druhé polovině roku 2008 zhorší

Očekává se další snižování hodnoty i počtu transakcí. Očekává se snížení hodnoty firem o 10 procent v porovnání s obdobím před šesti měsíci. Poprvé od svého vydání studie zaznamenává v oblasti fúzí a akvizic snížení jednak motivace (hodnotová atraktivita), tak i finanční kapacity (odhadovaný čistý dluh vůči EBITDA) uskutečnit transakci. V předchozím období určité regiony odolávaly, nyní však dochází ke všeobecnému poklesu napříč všemi regiony i sektory.

Sdílet

Studie KPMG Corporate Finance nazvaná Global M&A Predictor předpovídá pro druhou polovinu roku 2008 pokračující pokles globální aktivity v oblasti fúzí a akvizic. Před rokem studie přesně identifikovala, že aktivita v oblasti fúzí a akvizic dosáhla svého vrcholu. Nyní KPMG Global M&A Predictor poskytuje přesvědčivé důkazy o tom, že se snižují jak motivace, tak i finanční kapacita realizovat transakce v globálním měřítku.

„Výsledky naší nejnovější studie jasně svědčí o tom, že tržní podmínky pro transakce v oblasti fúzí a akvizic se budou i nadále zhoršovat. Doufali jsme, že postupný pokles na začátku roku by mohl být zadržen, nyní ale všechny ukazatele svědčí o výrazném poklesu na trhu napříč všemi regiony a sektory,“ říká Alex Verbeek, partner odpovědný za Finanční poradenství v KPMG ve střední a východní Evropě, a dodává:

„Minulý rok jsme správně určili vrchol globálního trhu v oblasti fúzí a akvizic, kdy postupný pokles aktivit kompenzoval pokračující růst v Asii a střední a východní Evropě. Nyní však naše poslední statistiky s výhledem do budoucna ukazují, že příštích 12 měsíců bude pro celosvětové transakce mnohem obtížnějším obdobím.“

„Ačkoliv před šesti měsíci se ukazatelé P/E (poměr tržní ceny akcie a čistého zisku na akcii) v Evropě a ve Spojených státech mírně snížily, v Asii se výrazně zvyšovaly – z 17násobku na 19násobek. Nyní zaznamenaly všechny regiony s výjimkou Latinské Ameriky, kde došlo ke zvýšení o 6,3 procent, pokles příslušných ukazatelů P/E. K nejvýznamnějšímu poklesu došlo v Africe a na Středním východě (pokles o 13,9 procent), následuje Evropa (pokles o 12,3 procent), Asie (pokles o 10,7 procent) a Severní Amerika (pokles o 8,7 procent). Zatímco rozvahová kapacita zůstává na stabilní úrovni, KPMG Global M&A Predictor ukazuje na zhoršení poměru čistého dluhu vůči EBITDA.“

KPMG Global M&A Predictor zaznamenává dosud největší pokles celosvětových ukazatelů P/E. Tento pokles v ocenění podniků (celosvětový pokles o 10,3 procent z 17násobku na 15,3násobek během šesti měsíců před koncem května 2008) ukazuje na snižující se motivaci realizovat transakce. Kromě toho se poměry čistého dluhu vůči EBITDA posunuly z 0,81násobku na 0,93násobek. To svědčí o tom, že schopnost realizovat transakce prostřednictvím dluhu může být brzy negativně ovlivněna a zhorší se.

Podle KPMG Global M&A Predictor by objem a hodnota transakcí měly po zbytek roku 2008 nadále klesat, přičemž se bude snižovat i hodnota firemních rozvah.

Současný stav fúzí a akvizic podle údajů společnosti Dealogic (viz graf 2) potvrzují výsledky KPMG Global M&A Predictor zveřejněné před šesti měsíci. Podle údajů Dealogic bylo během pěti měsíců před koncem května 2008 zaznamenáno ve světě 15 968 transakcí v hodnotě 1 421,3 miliard USD. To je zřetelný kontrast k 19 784 transakcím v hodnotě 2 161,3 miliard USD, které byly zaznamenány ve druhé polovině roku 2007. Jediným regionem, který tomuto trendu zcela neodpovídal, byla Asie.

Prognóza aktivit v oblasti fúzí a akvizic podle světových oblastí

  • Podle KPMG Global M&A Predictor se snižuje hodnota podniků napříč všemi regiony s výjimkou Latinské Ameriky, kde byl zaznamenán růst P/E z 15,2násobku (prosinec 2007) na 16,1násobek (červen 2008) – zvýšení o 6,3 procent.
  • Regiony, ve kterých došlo k největšímu poklesu hodnoty podniků, byly Afrika a Střední východ (pokles P/E z 15,5násobku na 13,3násobek), což je v protikladu ke zvýšení, které zaznamenal minulý KPMG Global M&A Predictor.
  • Evropa zaznamenala druhý největší propad (o 12,4 procent). V Evropě a Severní Americe pokračuje trend snižujícího se ocenění podniků (pokles P/E v těchto regionech z 15,5násobku na 13,5násobek, respektive z 17,4 na 15,9násobek), což ukazuje na útlum aktivit v oblasti fúzí a akvizic.
  • V Asii, kde v prosinci 2007 došlo k nárůstu P/E o 11,8 procent, se objevuje opačná tendence – pokles hodnotové atraktivity cílových společností o 10,7 procent z 19násobku na 17násobek.

Současně se zdá, že se zhoršují také rozvahy (viz graf 1). Celosvětová prognóza poměru čistého dluhu vůči EBITDA se mění z 0,81násobku na 0,93násobek.

  • Evropa má nyní největší regionální poměr ve výši 0,97násobku. Jedná se o zhoršení o 16,2 procent a předčila tak Severní Ameriku, která má poměr ve výši 0,94násobku (dříve 0,86násobku).
  • Latinská Amerika zaznamenala pokles o 16,1 procent na 0,95násobek.
  • Asie, kde dříve došlo ke zlepšení, nyní zaznamenala pokles o 22,7 procent a dle aktuálního vydání studie Global M&A Predictor dosahuje poměr 0,89násobku.
  • Region, ve kterém došlo k největšímu poklesu, byla Afrika a Střední východ, ačkoliv ukazatel ve výši 0,51násobku je nejnižší ze všech regionů.

Očekává se snižování rozvahových kapacit, což spolu s klesajícími oceněními ukazuje v celosvětovém měřítku na pravděpodobné oslabování aktivit v oblasti fúzí a akvizicí.

O situaci v západní Evropě a Severní a Jižní Americe Alex Verbeek říká:

„Západoevropská aktivita v oblasti transakcí definitivně zeslábla. Násobky P/E poklesly až o znepokojivých 12,4 procenta. Zatímco v západní Evropě stále existuje potenciál pro velké transakce, které by v celkovém pohledu mohly průměrnou hodnotu transakcí vychýlit, je pravděpodobné, že se situace zhorší, přičemž firemní rozvahy se v porovnání s jinými regiony také pravděpodobně sníží, a to zhruba o 16,2 procent. Je to ostrý rozdíl ve srovnání s poklesem P/E ukazatelů v Severní Americe o 8,7 procent a nárůstem těchto ukazatelů v Latinské Americe o 6,3 procent. Nicméně rozvahy se zhoršily ve všech regionech a vyhlídky na rychlé zlepšení jsou rozhodně slabé.“

Střední a východní Evropa a Česká republika

K situaci ve střední a východní Evropě Alex Verbeek říká: “V první polovině roku 2008 jsme byli svědky stále velmi silného trhu v oblasti fúzí a akvizic. Nicméně pro druhou polovinu roku 2008 očekáváme mírný pokles. K tomu přispívají nadále dva faktory.

Ačkoliv banky v České republice a střední a východní Evropě globální úvěrová krize příliš nezasáhla, jsou více opatrnější při poskytování úvěrů pro financování podnikových transakcí v oblasti fúzí a akvizic. Druhým důvodem je, že většina středo- a východoevropských měn silně posílila vůči euru, americkému dolaru a britské libře. Zdaleka nejvíce posílila česká koruna. To transakce v eurech prodražuje. Zároveň se snižují exportní výhledy cílových společností.

Prognóza aktivit v oblasti fúzí a akvizic podle celosvětových sektorů KPMG Global M&A Predictor ukazuje pokles P/E napříč všemi sektory, přičemž k nejvýraznějšímu zhoršení dochází v telekomunikacích (z 16,9násobku na 14,1násobek), průmyslových odvětví (z 17,6násobku na 15,5násobek) a utilitách (z 19,8násobku na 17,7násobek). V souladu s předchozím vydáním KPMG Global M&A Predictor došlo jak v utilitách, tak spotřebním zboží (z 17,6násobku na 16,2násobek), spotřebních službách (z 18,1násobku na 17násobek), technologiích (z 20,2násobku na 18,4násobek) a zdravotnictví (z 16,8násobku na 15,5násobek) k poklesu.

Utility a průmyslová odvětví si nadále udržují nejvyšší dluhový poměr, přičemž čistý dluh vůči EBITDA dosahuje 2,45násobku, respektive 2,12násobku. Technologie nadále vykazují čisté peněžní prostředky, což reflektuje tradiční strukturu rozvah. U zdravotní péče došlo k přesunu z pozice čistých peněžních prostředků do pozice čistého dluhu.

Pouze u dvou sektorů se zlepšil poměr čistého dluhu k EBITDA; ropný průmysl posílil z 0,38násobku na 0,34násobku v souladu s rostoucími revizemi odhadů cen ropy, zatímco u telekomunikací došlo ke zlepšení z 1,10násobku na 1,07násobek.

Poznámky:

KPMG Global M&A Predictor sleduje po dobu 12 měsíců očekávané ukazatele P/E a odhadované ukazatele poměru čistého dluhu vůči zisku před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) s cílem vysledovat a určit potencionální směr aktivit v oblasti fúzí a akvizicí.

Index KPMG Global 1 000 zahrnuje 1 000 největších společností na světě podle tržní kapitalizace, s přihlédnutím k reprezentativnímu vyvážení regionů a sektorů tak, aby byl zabezpečen přiměřený přehled. Odborníci z celosvětové sítě poradenských společností KPMG se každý půlrok schází a revidují jednotlivé položky indexu, aby zajistili, že skutečně odráží globální změny a vyvážení podle regionů a odvětví.

Data pocházejí od společnosti FactSet, která poskytuje odhady firemních zisků. Celosvětová síť poradenských společností KPMG kalkuluje ukazatele P/E (vyjádřené násobkem) pro každou společnost z KPMG Global 1 000 na následných 12 měsíců. Pro jednodušší srovnání shromažďuje tyto ukazatele do regionů a sektorů. Tento oceňovací nástroj se používá pro svoji transparentnost, okamžitou dostupnost dat a širokou akceptaci v rámci investiční komunity. Naše ukazatele P/E testují tzv. „paper capacity“, tj. relativní schopnost společností, sektorů a regionů generovat obchody pouze s využitím akcií.

Čistý dluh vůči EBITDA se vypočítává s použitím odhadů FactSet opět u každé společnosti z KPMG Global 1 000 a jedná se o uznávaný poměr, který vypovídá o kapitálové struktuře a finanční páce. Tento poměr testuje tzv. dluhovou kapacitu, tj. relativní schopnost společností, sektorů a regionů vytvářet obchody pouze s použitím dluhu.

Srovnáním obou ukazatelů, za současného vyvážení sektorů a regionů z pohledu tržní kapitalizace, se KPMG Global M&A Predictor pokouší identifikovat změny v čase, které by mohly ovlivnit trendy v motivaci realizovat transakce a schopnosti transakci provést. Pokouší se také porovnat sektory a regiony s cílem upozornit na možné oblasti transakční aktivity. (Poznámka: Kalkulace ukazatele čistého dluhu/EBITDA nejsou relevantní pro sektory finančních služeb a nemovitostí. Tyto sektory byly proto z této analýzy vyjmuty.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).