Hlavní navigace

Pro světovou ekonomiku bude letošní rok poměrně příznivý

Rok 2006 bude pro světovou poměrně příznivý. Po určitém zpomalení v roce 2005 by podle předpovědi společnosti Coface měla světová průmyslová produkce letos vzrůst o 3,4 % a světový obchod o 7,4 %. Hlavním motorem růstu přitom bude zvyšující se poptávka v Číně a Spojených státech. Coface očekává, že solidní růst letos vykáže i česká ekonomika.

Sdílet

I přes celkově optimistickou prognózu spatřuje Coface v letošním vývoji světové ekonomiky řadu rizik.

 • trvají silné tlaky na ziskovost firem, zvláště v průmyslově vyspělých zemích a Asii,
 • v důsledku silné konkurence je obtížné promítat růst výrobních nákladů do cen zboží,
 • růst úrokových sazeb zřejmě zvýší cenu finančních zdrojů,
 • v řadě nových ekonomik včetně Číny může příliv investic vyvolat nadbytek kapacit,
 • přísnější regulace, zvláště v oblasti zdravotnictví a ekologie, bude pro řadu odvětví znamenat růst nákladů,
 • geopolitická nestabilita v řadě zemí, jejichž ekonomiky těží z vysokých cen ropy, neumožňuje zvýšit jejich rating i přes celkově příznivé ekonomické klima.

I. Ekonomické vyhlídky vybraných států a oblastí

1) Západní Evropa

Společnosti v západní Evropě se loni dokázaly vyrovnat s méně příznivými ekonomickými podmínkami a silnými tlaky na ziskovost ovlivněnými růstem cen surovin a energií. Coface na počátku roku 2006 zvýšil rating Německa ze stupně A2 na A1; tento krok souvisel se zlepšením solventnosti německých podniků a zlepšujícími se vyhlídkami německé ekonomiky pro rok 2006.

Průměrné riziko neplacení pohledávek se v západní Evropě snížilo, stále však převyšuje průměr za všechny vyspělé průmyslové státy, zejména v důsledku platebních potíží řady podniků v Itálii. Coface proto snížil rating Itálie (pro exportující společnosti) na A3. Ekonomický růst v západní Evropě bude v roce 2006 poháněn exportem těžícím z oslabení eura vůči dolaru a lze očekávat i mírný růst spotřeby domácností. Největším rizikům budou čelit společnosti ze sektorů, které jsou vystaveny konkurenci ze strany nových ekonomik, a podniky, které mají velkou spotřebu ropy.

2) USA

Úvěrové riziko ve Spojených státech se v roce 2006 udrží na nízké úrovni, některé sektory však budou čelit zvýšeným problémům. Růst veřejné spotřeby, ovlivněný nutnou obnovou infrastruktury ve státech kolem Mexického zálivu a blížícími se volbami, by měl více než kompenzovat negativní vliv růstu úrokových sazeb. Současná pevná měnová politika by měla být koncem roku 2006 uvolněna, což spolu s vysokým deficitem zahraničního obchodu i rozpočtu může vést k oslabení dolaru. Coface neočekává náhlý pád jeho kurzu, toto riziko však je třeba monitorovat. Spotřeba domácností bude vykazovat i nadále silný růst i přes růst úrokových sazeb, solidní růst lze očekávat také v sektoru IT a těžebním průmyslu. Naproti tomu strádající automobilový průmysl bude postižen silnou konkurencí z nových ekonomik a vysokými cenami pohonných hmot. Tradiční letečtí přepravci, řada z nichž nedávno požádala o ochranu před věřiteli, zaznamenali zlepšení.

3) Japonsko

Podobně jako v případě Německa jsou i ekonomické vyhlídky Japonska nyní výrazně příznivější než v minulých letech. Podniky podstoupily řadu často drastických reforem, které byly úspěšné. Zlepšila se solventnost podniků, zvláště ve strojírenském, elektronickém a automobilovém průmyslu, počet bankrotů se snížil hluboko pod světový průměr.

4) Čína

Čínská ekonomika vykázala loni velmi silný růst a Coface neočekává, že by letos mělo dojít k jeho zpomalení. I přesto ale Coface ponechává rating Číny na stupni A3, protože na podnikové úrovni zaznamenal nárůst úvěrového rizika. Zisky čínských společností jsou pod tlakem v důsledku silné konkurence na domácím trhu a růstu cen surovin, podniky také čím dál tím víc musí financovat investice z vlastního cash flow, protože klesá nabídka bankovních úvěrů.

5) Střední Evropa

Podniky ve střední Evropě se bez větších problémů vyrovnaly se zpomalením světové ekonomiky a růstem cen ropy v roce 2005. Finanční situace v sektorech, jako jsou ocelářský, chemický, farmaceutický či automobilový průmysl a telekomunikace, zůstala na dobré úrovni nebo se zlepšila. Finanční situace sektorů vystavených silným konkurenčním tlakům (např. obchod, textilní průmysl) nebo těch, které procházejí restrukturalizací (zemědělství), je však stále slabá, o čemuž svědčí i mírný vzestup insolvencí v odvětví obchodu. Celkově se však platební morálka firem v uplynulých letech zlepšila.

V roce 2006 by se tempo hospodářského růstu mělo dále zvýšit ruku v ruce se zotavením poptávky v západní Evropě. Střední Evropa si udrží stabilní růst i díky přílivu investic a nárůstu produktivity. Stabilitu oblasti zvýšila skutečnost, že sedm z deseti nových členských států EU již přijalo Evropský kurzový mechanismus (ERM2) a mělo by zavést euro v letech 2007–2009. Méně jasný je naopak výhled pro největší ekonomiky regionu – Polsko (rating A3), Českou republiku (A2) a Madarsko (A2), které tvoří 60 % regionálního HDP a bojují o snížení deficitu veřejných financí. Pozdější přijetí eura může pro tyto státy znamenat zvýšené kurzové riziko. Maďarsko, které má navíc vysoký deficit běžného účtu platební bilance, je jednou z ekonomik, které mohou být nejvíce ohroženy změnou důvěry trhu. Coface proto ratingu Maďarska přiřadil negativní výhled. Pozitivní změnu naopak v souvislosti s vyhlídkou na členství v EU zaznamenalo Rumunsko, kterému Coface zvýšil rating ze stupně B na A4.

6) Česká republika

V České republice bude podle předpovědi Coface v roce 2006 pokračovat ekonomický růst, podporovaný vývozem a fiskálními opatřeními před parlamentními volbami. Díky dobrým výsledkům exportu se zlepšila bilance zahraničního obchodu, na druhé straně repatriace zisků ze strany zahraničních firem i nadále vyvolává tlak na deficit běžného účtu. Dalším slabým místem je vysoký rozpočtový deficit, veřejný dluh nicméně zůstává v přijatelných mezích. Na mikroekonomické úrovni se zlepšila konkurenceschopnost podniků, zejména v důsledku přímých zahraničních investic. Platební morálka firem by proto měla zůstat uspokojivá.

II. Ekonomické vyhlídky vybraných odvětví

Zpomalení tempa hospodářského růstu, rostoucí ceny surovin a energií a silné konkurenční tlaky – všechny tyto faktory v roce 2005 zhoršily podmínky v řadě odvětví a ovlivnily solventnost nejslabších hráčů na trhu. V důsledku toho Coface snížil již loni ratingy několika odvětví: letecké dopravy, textilního, chemického, automobilového a farmaceutického průmyslu.

Pro rok 2006 lze očekávat, že pozitivní vliv na celkovou situaci budou mít poněkud nižší ceny surovin a rostoucí světová poptávka. Výkonnost některých odvětví bude navíc posílena technickými inovacemi. I přesto ale zisky společností budou pod vysokým tlakem:

 • Silná konkurence omezuje možnost přenášet vysoké výrobní náklady na spotřebitele. Vede také k tomu, že se podniky začínají více soustřeďovat na svůj hlavní obor činnosti a zbavují se vedlejších aktivit.
 • Rostoucí úrokové sazby zvyšují náklady na financování.
 • Rozpočtové restrikce omezují zvláště v Evropě a Japonsku možnosti odvětví závislých na zakázkách z veřejného sektoru.
 • Přísnější regulace v oblasti ochrany zdraví a přírody vedou k růstu nákladů.
 • Mnohé nové ekonomiky s rostoucí domácí poptávkou a/nebo hojnými zdroji surovin, jako například Čína, přitahují zahraniční investice, což ale může vyvolat nadbytek kapacit.

Ocelářský průmysl: rating A

I přes pokles cen v první části roku vystoupily průměrné světové ceny oceli v roce 2005 na historické maximum. V roce 2006 by ceny některých produktů mohly klesnout v důsledku zvýšení výrobní kapacity v Číně a Indii. I přesto lze očekávat, že výrobci oceli a jejich distributoři vykážou solidní zisky. Insolvence by proto v tomto odvětví měly být vzácné.

Farmaceutický průmysl: rating A

Tempo růstu farmaceutického průmyslu podle předpovědi Coface letos mírně zpomalí na 6 %. Dosavadní vysoké zisky společností budou vystaveny určitému tlaku v důsledku rychlého vývoje generických léků, snahy o snižování nákladů veřejných zdravotních systémů a rostoucích výdajů na zdravotní prevenci. I přes méně příznivé prostředí zůstane platební pozice podniků uspokojivá.

Elektronický průmysl: rating A

Po roce stagnace se poptávka po výrobcích odvětví ve druhé polovině roku 2005 zvýšila a zotavení by mělo pokračovat i v roce 2006, což dává celému odvětví a především pak výrobcům spotřební elektronky jasnější vyhlídky. Finanční pozice většiny výrobců se zlepšila.

Strojírenský průmysl: rating A-

Trh loni vykazoval poměrně silný růst, zvláště v nových ekonomikách, Japonsku a Severní Americe. V roce 2006 lze očekávat ještě vyšší přírůstky poháněné tradičně Spojenými státy a Asií, ale také zotavením poptávky v Evropě. Solventnost podniků by měla zůstat na dobré úrovni i přes riziko výkyvů cen oceli.

Maloobchod: rating A-

Rostoucí ceny dopravy a balení přenesli dodavatelé částečně na spotřebitele. Sektor jako celek vykazuje uspokojivou finanční výkonnost i přes několik výjimek v Německu, Itálii, Nizozemsku a Japonsku. Na trhu existují i nadále velké regionální rozdíly. Hegemonie několika globálních nebo lokálních gigantů nutí obchodníky hledat nové trhy a konsolidovat své pozice růstem na domácích i zahraničních trzích.

Chemický průmysl: rating B+

V chemickém průmyslu došlo v roce 2005 ke zpomalení růstu z 5,3 na 3,4 % i přes prudký nárůst produkce v nových ekonomikách. V roce 2006 poroste trh podle odhadu zhruba stejnýmtempem (3,6 %). Ve snaze snižovat náklady společnosti čím dál tím více přemísťují výrobu do regionů bohatých na suroviny a do oblastí s rychle rostoucí poptávkou.

Telekomunikace: rating B

Odvětví loni vykázalo mírný růst, jehož motorem byly mobilní komunikace a internet. Vyspělé trhy sice poskytují méně možností růstu než nové ekonomiky, stále však jsou nejdůležitější a přinášejí společnostem nejvíc zisku. Výrobci telefonních přístrojů čelí značnému tlaku na zisky, zatímco operátoři se vrátili k uspokojivé výkonnosti a také výrobcům zařízení se po letech začíná dařit zase lépe.

Automobilový průmysl: rating B s negativním výhledem

V roce 2006 by světový trh měl vzrůst o 4 % zejména v důsledku vyšší poptávky v nových ekonomikách, na zralých trzích nelze očekávat větší změny. Dva největší američtí výrobci (GM a Ford) ztrácejí tržní podíl a čelí vážným finančním problémům. To zhoršuje vyhlídky sektoru jako celku, zvláště když ostatní výrobci vykazují velmi nestejnorodou výkonnost, která se mění podle místa a produktu.

Informační technologie: rating B-

Odvětví IT vykázalo v roce 2005 uspokojivý růst, který by však v roce 2006 mohl zpomalit. Obchody rostou rychleji v nových ekonomikách než ve vyspělých průmyslových zemích, které mají největší tržní podíl. Výrobci počítačů a jejich subdodavatelé čelí stále tlaku na ceny, což je nutí diverzifikovat, outsourcovat a pronikat na nové trhy. Zisky společností jsou stále pod silným tlakem. Naproti tomu výrobcům softwaru a poskytovatelům služeb se daří získávat určitou kontrolu nad cenami poté, co se jim vracejí zákazníci.

Textilní a oděvní průmysl: rating C, resp. C-

Zrušení kvót posílilo pozici Číny při vývozu na severoamerické a evropské trhy. Odvětví čeká nevyhnutelná restrukturalizace a outsourcing. Na pozadí toho je finanční pozice podniků otřesená, zvláště v Evropě.

Letecká doprava: rating C-

Sektor byl obzvlášť postižen rostoucími cenami ropy v letech 2004 a 2005. Růst letecké přepravy o 7 % v roce 2005 tento negativní vliv nedokázal kompenzovat. Pro rok 2006 je navíc očekáván pokles počtu přepravených osob o 3 %. Pro mnoho přepravců se k těmto těžkostem přidávají ještě extrémně vysoké provozní a finanční náklady a těžká konkurence ze strany nízkonákladových aerolinek. Mnoho amerických přepravců vykázalo rekordní ztráty a muselo požádat o ochranu před věřiteli. Celkově toto odvětví vykazuje vysoké riziko, které je však v různých regionech různé.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).