Hlavní navigace

Přehled o příjmech a výdajích už podala většina OSVČ

Celkem 802 315 Přehledů o příjmech výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2005 obdržela ke 2. květnu 2006 všechna pracoviště ČSSZ. První termín podání Přehledu závazný pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak využilo 88,9 % OSVČ. Ke 30. dubnu 2006 ČSSZ evidovala celkem 901 742 OSVČ, které vykonávaly činnost.

Sdílet

OSVČ podávaly Přehledy osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. V letošním roce také OSVČ poprvé využívaly elektronické podání (e – Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) – ČSSZ obdržela celkem 533 Přehledů elektronicky. Do budoucna ČSSZ připravuje další elektronické služby pro OSVČ včetně potřebné podpory a informací tak, aby e – Podání využívalo co nejvíce lidí. Usnadní jim to život – jedná o službu dostupnou 24 hodin denně 7 dní v týdnu, při které odpadá cesta na úřad, z čehož plyne úspora času i peněz.

Modernímu elektronickému způsobu zpracování Přehledu odpovídal i nový formulář, který je dostupný zdarma na webových stránkách ČSSZ a který mohly od 1. 1. 2006 využít všechny OSVČ. S vyplněním formuláře přitom pomohl program XML602 Filler, který si lze zdarma stáhnout z webu ČSSZ. Výhodu tohoto softwaru je, že po doplnění potřebných údajů týkajících se příjmů a výdajů OSVČ v roce 2005 sám spočítá vyměřovací základ OSVČ. Tedy částku, od které se odvíjí výše ročního pojistného za rok 2005 a výše zálohy na pojistné OSVČ v roce 2006. Tím se ČSSZ snažila usnadnit práci svým klientům, protože právě ve výši pojistného a výpočtu záloh na pojistném OSVČ při vyplňování Přehledů nejčastěji chybují.

Ambicí ČSSZ je poskytovat co nejvíce služeb elektronicky, a to srozumitelným způsobem, tak aby je lidé využívali. Proto se ČSSZ při podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005 zajímala o názory veřejnosti na nový formulář. Z nich vyplynulo: nová podoba Přehledu je stručnější, což je lepší. Za pozitivní lidé rovněž označovali fakt, že se zjednodušilo dokládání nejčastějších důvodů pro výkon vedlejší činnosti.

Pracoviště ČSSZ přijaté Přehledy hned začala zpracovávat. Zjistila, že se chyby klientů často opakují. Proto na ně nyní ČSSZ upozorňuje tak, aby si lidé, kteří budou podávat Přehled v dalších termínech, dávali pozor:

  • Přehled je třeba vyplnit ve všech jeho řádcích, tedy v těch, kde je OSVČ povinna uvést požadované údaje,
  • pokud s vámi při samostatné výdělečné činnosti někdo spolupracuje, je třeba do Přehledu uvést údaje o této osobě,
  • je třeba vyplňovat údaj o určeném vyměřovacím základu, který má vliv na výši budoucí důchodové dávky. Výši určeného vyměřovacího základu si stanovuje sama OSVČ, při jeho stanovení může jít nad rámec vypočteného vyměřovacího základu a může si určit až částku 486 000,
  • v Přehledu nezapomínejte na datum a podpis,
  • pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnosti vedlejší (SVČ), je třeba důvody této SVČ doložit nejpozději spolu s Přehledem. Tzn. předložit například potvrzení o výši dosažených příjmů ze zaměstnání, potvrzení o studiu nebo o tom, že má OSVČ nárok na rodičovský příspěvek. Pokud tak neučiníte, vznikne povinnost platit tzv. roční pojistné na důchodové pojištění, přičemž k pozdějšímu doložení nelze pro tyto účely již přihlédnout.

Pro OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost doložily OSSZ/PSSZ, je termín podání Přehledu za loňský rok 31. červenec 2006. Tento termín platí také pro ty OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005 je možné rovněž podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou – li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Jestliže OSVČ Přehled o příjmech a výdajích nepodá včas nebo vůbec, může jí OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000 Kč a případně stanovit pojistné v pravděpodobné výši. Stanovení pravděpodobné výše pojistného nezbavuje OSVČ povinnosti podat Přehled.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).