Hlavní navigace

PŘEDBĚŽNÉ NEKONSOLIDOVANÉ A NEAUDITOVANÉ VÝSLEDKY KOMERČNÍ BANKY, A. S.

V souladu s požadavky Pražské burzy cenných papírů zveřejňuje Komerční banka, a. s. (‘Banka’) předběžné nekonsolidované a neauditované výsledky hospodaření k 31. prosinci 2004, které jsou sestaveny v souladu s mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS) a českými účetními standardy (CAS). Vedení banky oznámí auditované výsledky za uplynulý rok 29. března 2005.

Sdílet

Výsledky KB – 2004Podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)
V milionech Kč 31. prosince 2004 31. prosince 2003 31. prosince 2003
pro forma
Celkové výnosy 22 717 21 751 21 844
Provozní náklady  –11 792  –11 750  –11 750
Provozní výnosy 10 925 10 001 10 094
Náklady rizika 1 341 2 473 2 473
Výnosy / ztráty z majetkových účastí 889 716 716
Daň z příjmů  –3 853  –4 021  –4 021
Čistý zisk 9 302 9 169 9 262
Aktiva celkem 448 298 447 658 447 565
Vlastní kapitál 43 707 40 492 40 399
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) 22,10%  – 25,00%
Poměr nákladům k výnosům 51,90% 54,00% 53,80%

* Pro forma přepočet zahrnuje změny hodnot portfolia cenných papírů k prodeji, které byly do konce roku 2003 vykazovány ve výkazu zisku a ztráty. Od ledna 2004 jsou tyto změny vykazovány přímo ve vlastním kapitálu. Rok 2003 byl přepočten tak, aby byl srovnatelný s výsledkem roku 2004.

Zisk KB – 2004Podle českých účetních standardů (CAS)
V milionech Kč 31. prosince 2004 31. prosince 2003
Zisk před daní z příjmů 13 311 13 326
Daň z příjmů  –3 876  –4 016
Čistý zisk 9 435 9 310
Aktiva celkem 448 209 451 397
Základní kapitál 19 005 19 005

Řádná valná hromada (ŘVH) k 31. prosinci 2004 se uskuteční 28. dubna 2005. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je sedm dní před dnem jejího konání.

KOMERČNÍ BANKA V ROCE 2004

Komerční banka (KB) je jednou ze tří největších bank na českém bankovním trhu. Spolu se svými dceřinnými společnostmi a sesterskými společnostmi Société Générale (SG) poskytuje kompletní nabídku produktů pro individuální klienty i pro právnické osoby a podnikatele.

V říjnu Komerční banka potvrdila svoje přední postavení na českém trhu získáním nejvyššího ocenění v rámci třetího ročníku prestižní soutěže MasterCard Banka roku a stala se Bankou roku 2004.

V listopadu Komerční banka zahájila novou komunikační kampaň. Její hlavní motto “Můj svět. Moje banka.“ vyjadřuje snahu banky pomáhat svým klientům při uskutečňování jejich plánů jak v osobním tak profesním životě.

V rámci neustálého zlepšování služeb Komerční banka jako první soukromá banka v České republice umožňuje svým klientům nezávisle řešit případné spory s bankou. Prvním ombudsmanem Komerční banky byl jmenován Prof. Vojtěch Cepl. KB se zavázala respektovat rozhodnutí ombudsmana, přestože právně nejsou pro žádnou ze stran závazná.

Během roku Komerční banka, v rámci programu Renaissance, zahájeného v první polovině roku 2003, ukončila reorganizaci činnosti svých back-office. Vybrané podpůrné činnosti byly přesunuty na externí dodavatele, zpracování domácích plateb bylo centralizováno do dvou regionálních center a došlo k další optimalizaci bankovního provozu. V důsledku toho meziročně poklesl prosincový průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 11 % na 7 309 pracovníků, což přispělo k výraznému snížení nákladů banky.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ UDÁLOSTI

Neustálé zlepšování produktů, služeb a vztahů se zákazníky přispělo v minulém roce k získání nových zákazníků. Jejich počet se meziročně zvýšil o 90 tisíc (tj. o 7 %) na 1 421 tisíc, a to především díky zvýšení počtu individuálních klientů. Během roku otevřela KB pět nových poboček a ke konci roku bylo zákazníkům k dispozici 335 prodejních míst po celé České republice. Banka rovněž pokračuje v podpoře telefonního a internetového bankovnictví; více než 60 % klientů KB provádí bankovní operace prostřednictvím těchto přímých kanálů.

Konec roku 2004 přinesl zvýšení zájmu o úvěrové produkty, zvláště pak o hypoteční úvěry. Objem hypoték občanům se meziročně zvýšil o 40 % na 31,0 miliard, objem spotřebitelských půjček dosáhl 10,6 miliard, tj. zvýšení o 17 %. V roce 2004 došlo k opětovnému zvýšení v počtu aktivních kreditních karet. K 31. prosinci KB evidovala 66 tisíc aktivních kreditních karet, což je meziroční nárůst o 79 %. Navíc byla koncem roku nabídka rozšířena o novou mezinárodní kreditní kartu VISA Electron, přinášející jednoduché řešení financování osobních potřeb klientů.

Dynamický růst pokračoval také ve financování malých a středních podniků. Celkový objem půjček v tomto segmentu vzrostl meziročně o 25 % na 46 miliard Kč. Na počátku roku 2004 banka, která je předním hráčem ve financování malých a středních podniků, přišla na trh s programem PONTE. Tento program nabízí komplexní služby financování projektů v návaznosti na možnosti čerpání grantů ze strukturálních fondů Evropské unie.

Celkový objem úvěrů velkým podnikům se meziročně zvýšil o 3 % a dosáhl hodnoty 67,6 miliardy Kč.

KB dále pokračuje v rozšiřování a vylepšování nabídky produktů. Během posledního čtvrtletí banka uvedla na trh nový světový zajištěný fond MAX II., jenž navazuje na úspěch fondu MAX I., do kterého bylo v druhé polovině roku 2004 investováno téměř 900 milionů Kč. MAX II. rovněž klientům KB umožňuje využít růstového potenciálu světových klíčových trhů s cennými papíry a zároveň také poskytuje záruku návratnosti investice. Zájem klientů, kteří do tohoto nového fondu během dvouměsíčního upisovacího období investovali téměř 500 milionů, předčil očekávání banky. V říjnu započala nová spolupráce s pojišťovnou Allianz. Jejím cílem je poskytnout klientům banky přístup k pojišťovacím produktům neživotního pojištění, zejména k pojištění vozidel, domácnosti a majetku, přímo na pobočkách banky. KB také pokračuje ve svém úsilí uspokojit potřeby klientů opravdu ve všech segmentech trhu: v září byl uveden na trh inovovaný produkt pro zákazníky od 15 let a studenty do 30 let s názvem GAUDEAMUS2, který přilákal 25 tisíc nových zákazníků. Více než 55 tisíc rodičů založilo svým dětem Dětské konto věnované mládeži do 15 let. Další novinkou je služba investičního bankovnictví E-trading, která umožňuje klientům KB rychlý a pohodlný přístup k elektronickému trhu s cizími měnami.

HLAVNÍ UKAZATELE FINANČNÍHO VÝVOJE

Podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) vykázala Komerční banka pro rok 2004 nekonsoli­dovaný a neauditovaný čistý zisk 9 302 milionů Kč a zachovala si tak úroveň ziskovosti z předchozího roku. Čistý zisk se oproti roku 2003 na srovnatelném základě mírně zvýšil o 1,5 %. Velmi dobré obchodní výsledky v oblasti retailového i podnikového bankovnictví a efektivní snižování nákladů vedly k růstu provozních výnosů na srovnatelném základě o 9,2 %. Meziroční vývoj čistého zisku banky byl ovlivněn nižším rozpouštěním opravných položek v roce 2004 a významnějšími jednorázovými položkami v roce 2003. Výrazně nižší jednorázové výnosy v roce 2004 byly více než nahrazeny příznivými obchodními výsledky a přísnou kontrolou nákladů. Hlavní faktory ovlivňující výsledek roku 2004 a meziroční srovnaní jsou popsány níže:

Čisté úrokové výnosy

Čisté úrokové výnosy se obrátily směrem vzhůru a zvýšily se na 12 763 milionů Kč, tj. o 6,9 % ve srovnání s rokem 2003. Výrazný růst celkového objemu úvěrů klientům, a to především jednotlivcům a malým a středním firmám, vedoucí k příznivější struktuře aktiv banky, a zároveň stabilní růst klientských vkladů, kompenzoval neustále vzrůstající konkurenci na trhu. Objem úrokových výnosů byl částečně příznivě ovlivněn růstem úrokových sazeb na trhu během roku 2004, když v červnu ČNB zvýšila sazbu 2T repo sazbu z 2,00 % na 2,25 % a poté v srpnu na 2,50 %.

Čisté poplatky a provize

Čisté poplatky a provize v roce 2004 dosáhly výše 8 886 milionů Kč, což znamená meziroční nárůst o 2,0 %. Nekurzové poplatky a provize ve výši 7 125 milionů Kč představují 80 % celkových poplatků a zahrnují především příjem z poplatků z platebních transakcí, služeb přímého bankovnictví, vedení účtů, poskytování úvěrů a příjmy z platebních karet. Tato část příjmů z poplatků vzrostla meziročně o 5 %, když hlavním motorem růstu byl zvyšující se objem poskytnutých úvěrů, vzrůstající využívání platebních karet a služeb přímého bankovnictví. Kurzové poplatky a provize, u kterých došlo ke snížení o 8,4 % na 1,761 milionů Kč, tvoří 20 % z celkového příjmu z poplatků a pokračují v poklesu oproti předešlému období.

Čistý zisk z finančních operací

Čistý zisk z finančních operací, který zahrnuje výsledky obchodování s cennými papíry, kurzové transakce a operace s deriváty, dosáhl výše 605 milionů Kč, a to především díky zisku z klientských operací s cizími měnami. Od počátku ledna 2004 se začaly změny hodnoty portfolia cenných papírů k prodeji vykazovat do vlastního kapitálu banky, zatímco do konce roku 2003 byla tato položka (2003: 93 milionů Kč) zahrnuta ve výkazu zisků a ztrát. Po upravení výsledků roku 2003 na srovnatelnou hodnotu se čistý zisk z finančních operací snížil o 14,4 %.

Celkové výnosy

Celkové výnosy se na srovnatelném základě zvýšily o 4,4 % na 22 717 milionů Kč.

Provozní náklady

Provozní náklady dosáhly 11 792 milionů Kč a ve srovnání s rokem 2003, kdy činily 11 750 milionů Kč, byly stabilní. Rok 2004 byl negativně poznamenán zvýšením sazby DPH a zdvojnásobením výše odvodů do Fondu pojištění vkladů. Stabilní vývoj nákladů tak svědčí o úspěšné kontrole nákladů a zvyšující se efektivnosti. Personální náklady se snížily o 11,4 % na 4 799 milionů Kč. Banka završila reorganizaci činnosti svých back-office: na vybrané podpůrné činnosti byli vybráni externí dodavatelé, zpracování domácích plateb bylo centralizováno do dvou regionálních center a došlo k další optimalizaci bankovního provozu. V důsledku toho poklesl meziročně prosincový průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 11 % na 7 309 pracovníků.

Všeobecné provozní náklady dosáhly 5 283 milionů Kč. Meziroční nárůst o 9,9 % byl ovlivněn dodatečnými náklady ve výši 311 milionů Kč, určenými na pojištění vkladů. Výši nákladů Komerční banky také nepříznivě ovlivnilo zvýšení daně z přidané hodnoty v lednu a květnu 2004. I přesto však Komerční banka uspěla při hledání dalších interních úspor nákladů, zvláště díky racionalizaci provozu.

Odpisy, znehodnocení a prodej majetku ve výši 1 709 milionů Kč zaznamenaly ve srovnání s rokem 2003 nárůst o 12,1 %.

Provozní výnosy

Velmi dobré obchodní výsledky v oblasti retailového i podnikového bankovnictví a efektivní snižování nákladů vedly, na srovnatelném základě, k růstu provozních výnosů o 9,2 % na 10 925 milionů Kč.

Náklady rizika

Tato položka zahrnuje tvorbu opravných položek k úvěrům, opravných položek k cenným papírům a rezervy na ostatní rizika. V roce 2004 došlo k čistému rozpouštění ve výši 1 341 milionů Kč ve srovnání s 2 473 miliony Kč v roce 2003.

Čisté rozpouštění opravných položek a rezerv pro ztráty z úvěrů ve výši 1 557 milionů Kč bylo především ovlivněno rozpuštěním všeobecné daňově uznatelné rezervy ve čtvrtém čtvrtletí roku ve výši 2 375 milionů Kč. V roce 2003 bylo rozpuštěno 2 830 milionů Kč všeobecné daňově uznatelné rezervy.

Přes růst úvěrového portfolia se náklady na úvěrová rizika v porovnání s koncem roku 2003 nezměnily a dosáhly úrovně 37 základních bodů.

Na opravné položky k cenným papírům byla vynaložena částka 85 milionů Kč, která se týkala výhradně vývoje portfolia CDO, v porovnání se 74 miliony Kč v roce 2003. V průběhu roku 2004 banka část tohoto portfolia prodala. Od počátku ledna 2004 jsou změny v reálné hodnotě portfolia CDO vykazovány ve vlastním kapitálu banky. Trvalá změna hodnoty portfolia je i nadále účtována ve výkazu zisku a ztrát.

V posledním čtvrtletí roku 2004 byla vytvořena nová položka Rezervy na ostatní rizika, věnovaná rizikům spojeným s právními spory a operačním rizikům. Ke konci roku bylo v této položce natvořeno 131 milionů Kč, ve srovnání s 35 miliony Kč v roce 2003, které byly vykázány v řádku Odpisy a tvorba ostatních rezerv.

Zisk z dceřinných majetkových účastí

Zisk z majetkových účastí ve výši 889 milionů Kč byl ovlivněn zejména prodejem podílu banky ve společnosti MUZO, který se uskutečnil v první polovině roku 2004.

Daň z příjmů

Daň z příjmů činila 3 853 milionů Kč, což je 4,2% snížení oproti roku 2003. Meziroční snížení bylo pozitivně ovlivněno poklesem sazby daně z příjmů právnických osob z 30 % na 28 %.

Čistý zisk

Čistý zisk Komerční banky za rok 2004 dosáhl 9 302 milionů Kč. KB dokázala zachovat úroveň ziskovosti oproti srovnatelnému výsledku z předešlého roku a čistý zisk se meziročně mírně zvýšil o 1,5 %.

Celková aktiva

Celková aktiva banky zůstala stabilní na úrovni 448 298 milionů Kč. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 17,4 % na 153 818 milionů Kč, závazky vůči klientům se zvýšily o 3,6 % na 361 998 milionů Kč.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál KB se na srovnatelném základě zvýšil o 7,9 % na 43 707 milionů Kč. Toto číslo zahrnuje čistý zisk z roku 2004 ve výši 9,3 miliard.

V Praze, 28. února 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).