Hlavní navigace

Postavení nezávislého tradičního českého obchodu

Za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vystoupil: Michal Ševera - 1. viceprezident, Zdeněk Juračka - viceprezident pro obchod a Martin Dokoupil – Incoma Consult

Sdílet

Podpora MSP v oblasti obchodu v rámci ČR

Velkým úsilím Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se podařilo prosadit, aby i sektor obchodu byl zahrnut do možnosti podpory podnikatelů působících v oblasti obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který je základním programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007—2013. V programech podpory v rámci OPPI se tedy počítá i s podporou obchodních organizací. (Citace z dopisu náměstka MPO – M.Tlapy:)

„Přestože tyto organizace nejsou v OPPI výslovně zmiňovány, jsou v OPPI zahrnuty, a to v rámci podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací a jejich specifikace v návaznosti na Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností bude součástí připravovaného Prováděcího dokumentu k OPPI. Takto koncipovaný OPPI je předkládán ke schválení vládě ČR. Nadále však trvá rozhraní vůči vládou schválenému programu Rozvoje venkova (v působnosti Ministerstva zemědělství), který obecně neumožní udělovat dotace z OPPI podnikatelským subjektům v obcích do 2 tis. obyvatel (zde by však měla být zachována podpora formou zvýhodněných úvěrů poskytovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.)“.

Stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k připraveným úpravám právních norem, které zatěžují drobné živnostníky a malé podniky

Předložený podklad ministra průmyslu a obchodu pana Martina Římana považuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR za pozitivní počin, který mimo jiné odpovídá i evropskému úsilí ke zjednodušení a zprůhlednění legislativy. Svým záměrem je kompatibilní i se zájmem podnikatelů na dostatečně liberálním podnikatelském prostředí, samozřejmě při nejnutnější potřebné regulaci. Na druhou stranu se domníváme, že současně je nutné stanovit určité minimální zásady, které nelze překračovat (např. proto, aby při zrušení normy nedošlo vedle eliminace nadbytečných technologicko provozních pravidel ke zrušení nutných hygienických předpokladů pro realizaci určité činnosti). V rámci zpracovaného přehledu by Ministerstva průmyslu a obchodu mělo stanovit priority a okruhy souvisejících právních norem a postupně, např. formou ad hoc diskusních skupin, kde budou zastoupeni i podnikatelé z okruhu MSP, začít projednávat další konkretizaci postupu.

K některým problémům obchodního podnikání na hraně zákona (přežívající garážové obchody atd…)

Malé a střední podnikání v rámci tradičního českého obchodu věnuje v posledních letech zesílenou pozornost dodržování všech předpisů a právních norem souvisejících s maloobchodním prodejem. O to více je mrzí, že odpovědné dozorové orgány jsou v nikoliv ojedinělých, přitom hodnověrně prokazatelných případech trvale benevolentní a málo všímavé k přežívání některých „netradičních“ forem českého obchodu beztrestně a mnohdy dlouhodobě provozovaných některými podnikatelskými subjekty. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se této, pro české tržní klima značně nepříznivé skutečnosti v minulosti často věnoval (např. tržiště) a diskutoval o možnostech jejího řešení. Tento stav, který bohužel není na českém trhu výjimečný, způsobuje a víceméně podporuje pověstnou českou podnikavost obcházet či nedodržovat právní řád, a to zejména z důvodů „když nemusí druhý, tak proč já“. Obdobných případů je prokazatelně celá řada. Pokud nedojde ke zlepšení v činnosti dozorových orgánů, zejména z titulu jednotného postoje vůči všem subjektům na trhu při prosazování příslušných právních předpisů pro provoz obchodních zařízení (zejména pak potravin a provozoven veřejného stravování), jsme připraveni to doložit

.

Iniciativa Svazu v řešení problematiky zpětného odběru prázdných vratných obalů

Svazu obchodu a cestovního ruchu intenzivně a dlouho diskutoval na téma zpětného odběru prázdných vratných obalů s odborníky, příslušnými ministerstvy, dozorovými orgány i dalšími institucemi. Tato jeho aktivita je vzorovým příkladem samoregulační funkce v situaci, kdy problematika zpětného odběru vratných obalů není dostatečně ošetřena platnými normami. Tato „pravidla provádění zpětného odběru prázdných vratných obalů“ byla vytvořena zejména se zástupci pivovarů s cílem zajistit plynulost zpětného odběru prázdných vratných obalů, které se na menších prodejnách hromadí. Hlavním důvodem problémů menších provozoven je chování spotřebitele, který nakupuje ve velkém v hypermarketu, ale prázdné lahve vrací do obchodu v jeho docházkové vzdálenosti, který má povinnost lahve vykoupit bez možnosti omezení. Vznikají mu problémy se skladování a také s odvozem .Vytvořený materiál je sice nedokonalým ale okamžitě použitelným prostředkem k částečné eliminaci stupňování sporů ve vztazích dodavatel-odběratel v daném okruhu problémů a pro obchodníky i dodavatele únosným kompromisem při řešení problémů vratných obalů.

Daný text má zásadní nevýhodu v tom, že dodržování jeho obsahu není bez zakotvení do stávajících obchodních smluv obou partnerů právně vymahatelné. Jelikož však většina významných dodavatelů tento dokument vítá jako provizorní, nicméně reálné řešení diskutovaného problému, je pravděpodobné, že na úpravu příslušných smluvních vztahů přistoupí. I nadále ovšem pokračujeme v projednávání změny příslušného zákona o obalech a souvisejících no­rem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).