Hlavní navigace

Popis případu RHINOCEROS

Společnost RHINOCEROS, akciová společnost (dále jen „RHINOCEROS“) vznikla v roce 1996 . Dle výpisu z obchodního rejstříku jsou předmětem podnikání dané společnosti vedle koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb taktéž reklamní a inzertní činnost, výroba propagačních materiálů, školící činnost v oblasti marketingu a managementu, ubytovací činnost v ubytovacích zařízeních a v nejposlednější řadě i hostinská činnost.

Sdílet

Podle zjištění Komise pro cenné papíry (dále jen „KCP“) RHINOCEROS uzavírá s osobami několik smluv. Jde především o smlouvy, které RHINOCEROS označuje jako „smlouva o půjčce“ a „smlouva o zajišťování převodu vlastnického práva“. Ze smlouvy označované jako „smlouva o půjčce“ vyplývá, že daná osoba, která smlouvu se společností RHINOCEROS podepíše (dále jen „věřitel“), se zavazuje společnosti RHINOCEROS (dále taktéž jako „dlužník“) poskytnout půjčku ve výši 68 tisíc korun splatnou včetně úroku do 20 let od podpisu této smlouvy proti zpětnému převodu vlastnického práva ke dvěma kusům cenných papírů, tzv. STRIPS. K cenným papírům získá věřitel vlastnické právo na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kterou věřitel uzavře současně s touto smlouvou. Dále „smlouva o půjčce“ obsahuje úrokovou sazbu 0,5% p.a. Ve smlouvě taktéž stojí, že dlužník se zavazuje převést na věřitele vlastnické právo k výše zmíněným cenným papírům s tím, že věřitel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že na něho dlužník nepřevede vlastnické právo k cenným papírům ve lhůtě 150 dnů od podpisu této smlouvy.

Ve smlouvě označované jako „smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva“ RHINOCEROS prohlašuje, že zakoupí cenné papíry tzv. STRIPS v nominální hodnotě 1 000 amerických dolarů za jeden kus se splatností v roce 2020. Nabyvatel (neboli věřitel) se zavazuje, že založí na svoje jméno účet u obchodníka s cennými papíry, kterého určí RHINOCEROS (dále taktéž „převodce“) a splní podmínky nezbytné pro uskutečnění převodu vlastnického práva k cenným papírům. RHINOCEROS se ve smlouvě zavazuje, že při podpisu této smlouvy oznámí nabyvateli jméno a sídlo obchodníka s cennými papíry, u kterého si má nabyvatel zřídit účet a poté, co mu nabyvatel oznámí číslo založeného účtu, že převede na nabyvatele uvedené cenné papíry, a to do 150 dnů od podpisu smlouvy. Převod vlastnického práva oznámí nabyvateli pověřený obchodník s cennými papíry. Účelem převodu vlastnického práva k cenným papírům je zajištění závazků převodce, které má vůči nabyvateli z titulu smlouvy o půjčce. Účastníci se dohodli, že včasné a řádné splnění závazku převodce, plynoucího z půjčky, které je zajištěno smlouvou o převodu vlastnického práva, je rozvazovací podmínkou, tzn., že uplynutím dne, ve kterém dojde k úplnému zániku zajišťovacího závazku vůči nabyvateli, přechází vlastnické právo k cenným papírům zpět na převodce.

Zapůjčené prostředky si společnost RHINOCEROS interně rozděluje na tři části. Za jednu z těchto částí, konkrétně 18 tisíc korun, jsou posléze nakoupeny výše zmíněné cenné papíry tzv. STRIPS neboli americké státní dluhopisy. RHINOCEROS předá pokyn obchodníku s cennými papíry, společnosti BÖHM & partner, a.s. k nákupu výše zmíněných dluhopisů na základě komisionářské smlouvy, kterou nově vstupující účastník se společností rovněž podepisuje.

Tato činnost, kterou RHINOCEROS provádí, byla KCP v prvním stupni řízení označena za poskytování investiční služby, neboť se jedná o přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a je k ní třeba povolení KCP podle platných zákonů. Na základě rozhodnutí KCP o předběžném opatření ze dne 21.7.2003, jež se stalo vykonatelným dne 23.7.2003, resp. které nabylo právní moci dne 25.11.2003, společnosti RHINOCEROS byla činnost poskytování investiční služby zakázána. Předběžné rozhodnutí bylo zveřejněno ihned.

Společnosti RHINOCEROS byla KCP rovněž uložena pokuta za tuto činnost, vůči které však RHINOCEROS podala rozklad. Dne 17.12.2003 uve­řejnila KCP tiskovou zprávu, ve které konstatovala neoprávněnost poskytování investiční služby společností RHINOCEROS a informovala, že jí tuto činnost zakázala dále vykonávat a uložila pokutu. (Předmětná tisková zpráva je ke stažení zde.)

O rozkladu se v současné době rozhoduje na druhém stupni řízení. Ve věci bude rozhodnuto v nejbližší možné době.

Shrnutí okolností případu:

  • zákazníci poskytli společnosti RHINOCEROS peněžitou půjčku ve výši 68.000,– Kč proti zpětnému převodu „vlastnického práva ke 2 ks STRIPS“;
  • RHINOCEROS byla osobou, která určovala, u kterého obchodníka s cennými papíry si mají potenciální zákazníci založit majetkový účet, na který by jim „vlastnické právo ke 2 ks STRIPS“ převedeno;
  • RHINOCEROS předávala předmětnému obchodníkovi základní identifikační údaje osob, které měly zájem uzavřít s předmětným obchodníkem komisionářskou smlouvu;
  • RHINOCEROS zasílala písemné podklady, spolu s průvodním dopisem, nezbytné pro uskutečnění převodu „vlastnického práva ke 2 ks STRIPS“, tedy návrh komisionářské smlouvy, kde jako komisionář byl uveden předmětný obchodník, a písemný blanket pokynu předmětnému obchodníkovi, vyplněné ze strany potenciálního zákazníka, aby převod realizoval s tím, že jak uzavřenou komisionářskou smlouvu, tak písemný pokyn zasílal zákazník účastníku řízení, který tyto předával předmětnému obchodníkovi;
  • jednotlivá práva ke STRIPS nakoupená pro RHINOCEROS byla dále převáděna z jeho portfolia, na základě uzavřené komisionářské smlouvy a pokynu zákazníka, na zákazníkův majetkový účet vedené u předmětného obchodníka.

Kroky KCP v dané kauze:

  • KCP zahájila správní řízení a vydala předběžné rozhodnutí, ve kterém za neoprávněné poskytování investiční služby, jenž jako jediné v tomto případě podléhá dozoru KCP, udělila společnosti RHINOCEROS pokutu a zakázala jí tuto činnost nadále vykonávat;
  • vydala tiskovou zprávu, ve které na výše uvedenou skutečnost upozornila;
  • prezídium KCP rozhoduje o rozkladu, který společnost RHINOCEROS podala.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).