Hlavní navigace

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2007

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna 2007 celkové příjmy státního rozpočtu výše 656,7 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 634,4 mld. Kč a saldo dosáhlo hodnoty 22,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 28,7 mld. Kč.

Sdílet

Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 8,3 procentního bodu je ve srovnání s rokem 2006 (4,5 p.b.) o 3,8 procentního bodu rychlejší. Meziroční dynamika příjmů 109,9 % je proti rozpočtované (102,9 % měřeno ke skutečnosti r. 2006) vyšší o 7,0 procentního bodu. Meziroční index čerpání výdajů 105,0 % je v porovnání s rozpočtovanou dynamikou (102,0 %) vyšší o 3,0 procentního bodu. Rozpočtovaná dynamika počítá s rychlejším tempem příjmů před čerpáním výdajů o 0,9 procentního bodu, zatímco dosažená skutečnost za leden až srpen činí 4,9 procentní­ho bodu.

Příjmy státního rozpočtu

Vykázané příjmy státního rozpočtu ve výši 656,7 mld. Kč byly plněny na 69,2 %, z toho daňové příjmy představují 328,4 mld. Kč (63,5 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 239,0 mld. Kč (67,3 %) a ostatní příjmy 89,3 mld. Kč (115,0 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění i meziroční dynamika celkových příjmů vyšší o 2,0 procentního bodu, resp. o 2,8 procentní­ho bodu.

Plnění příjmů z daní a poplatků je proti loňskému roku nižší o 0,2 procentního bodu (63,5 % v letošním roce proti loňským 63,7 %). Meziroční růst činil 27,1 mld. Kč, tj. 9,0 %. Rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 67,5 mld. Kč představovaly 62,8 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa o 12,3 mld. Kč, tj. o 22,2 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 62,8 % při meziročním poklesu o 2,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 7,5 mld. Kč, t.j.o 8,5 %). Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso DPH za osm měsíců letošního roku dosáhlo 107,1 mld. Kč, t.j. 65,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 8,7 mld. Kč, t.j. o 8,8 % (v loňském roce činilo plnění 62,8 % při meziročním růstu o 8,1 mld. Kč, tj. o 8,9 %). Jeho meziroční růst je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,6 % proti skutečnosti 2006) o 2,2 procentního bodu vyšší.

Inkaso spotřebních daní ve výši 77,5 mld. Kč představuje plnění rozpočtu na 59,0 % (ke konci srpna 2006 to bylo 66,5 %) a meziroční pokles o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Meziroční pokles byl výrazně ovlivněn loňskými vysokými příjmy z těchto daní v prvním čtvrtletí, kdy se prodejci předzásobovali. Od 1.4.2006 začala platit zvýšená sazba daně jak u cigaret, tak i u tabáku. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno cca o 9 mld. Kč. Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem k 31. srpnu 64,3 mld. Kč, t.j. 65,6 % rozpočtu a je tak o 6,4 mld. Kč, t.j. o 11,1 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006 (ke konci loňského srpna bylo plnění 62,7 % při meziročním poklesu o 3,1 mld. Kč, t.j. o 5,1 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč – vliv snížení daňových sazeb). Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 55,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 66,4 % (loni to bylo na 66,9 %) a meziročním růstu o 6,6 mld. Kč, t.j. o 13,6 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 4,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 52,0 % (loni to bylo 38,4 %) a proti stejnému období roku 2006 je nižší o 0,7 mld. Kč, tj. o 12,6 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,9 mld. Kč, což představuje 78,0 % rozpočtu (loni plnění na 74,0 %) a meziroční růst o 0,5 mld. Kč, t.j. o 14,5 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci srpna vykázány ve výši 0,9 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo 5,0 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 446,3 mld. Kč, což představuje 63,8 % rozpočtu a meziroční růst o 39,7 mld. Kč, tj. o 9,8 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 406,6 mld. Kč, tj. 63,0 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 1,8 mld. Kč, tj. o 0,4 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 239,0 mld. Kč, což představuje 67,3 % rozpočtu (loni to bylo 64,4 %) a meziroční růst o 22,4 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Rozpočet 2007 počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 196,8 mld. Kč, t.j. 66,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 18,5 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Aktuální prognóza za celý rok 2007 předpokládá o cca 11 mld. Kč vyšší příjmy než byl schválený rozpočet.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 89,3 mld. Kč, což je plnění rozpočtu již na 115,0 % (loni to bylo 99,7 %) a o 9,7 mld. Kč, tj. o 12,2 % více než ke konci srpna loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 30,4 mld. Kč, což je o 3,2 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 23,4 mld. Kč (plnění na 37,9 %), tj. o 3,0 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 4,3 mld. Kč). V měsíci srpnu bylo převedeno z rezervních fondů kapitol do příjmů Všeobecné pokladní správy 13,9 mld. Kč (usnesení vlády č. 629/2007). O tuto částku budou zvýšeny i výdaje státního rozpočtu, takže se předpokládaný schodek nezmění.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za osm měsíců čerpány ve výši 634,4 mld. Kč, což představuje 60,9 % rozpočtu a meziroční růst o 30,5 mld. Kč, t.j. o 5,0 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 62,7 % při meziročním růstu o 55,9 mld. Kč, t.j. o 10,2 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 595,1 mld. Kč, tj. na 62,6 % (loni to bylo 64,8 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 32,3 mld. Kč, tj. o 5,7 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. Kč). Ke konci srpna letošního roku bylo vyčerpáno 258,0 mld. Kč, tj. 66,6 % rozpočtu (loni plnění na 69,3 %), při meziročním růstu o 20,5 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Z toho na důchody připadlo 193,2 mld. Kč, tj 67,3 % rozpočtu (loni to bylo na 69,2 %), při meziročním růstu o 10,9 mld. Kč, tj. o 6,0 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 85,1 mld. Kč, což představuje 68,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 7,8 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 55,9 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než v roce 2006 (53,3 mld. Kč), které zahrnují i finanční prostředky na prázdninové platy učitelů ve výši 3,5 mld. Kč a zálohu na celé 3. čtvrtletí ve výši 15,1 mld. Kč. Dalších 15,1 mld. Kč představovaly transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 31,8 mld. Kč, tj. 67,3 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 0,7 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba, na rozdíl od roku 2006, kdy byly provedeny dvě mimořádné předsunuté platby ve prospěch VZP (v lednu ve výši 3,0 mld. Kč a v dubnu ve výši 2,5 mld. Kč).

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 20,5 mld. Kč, tj. 53,7 % rozpočtu, což je o 0,3 mld. Kč méně než bylo ke konci srpna loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 16,5 mld. Kč, což představuje 55,0 % rozpočtované výše, a jejich objem je pod úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,6 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 39,3 mld. Kč, což představuje 43,9 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 43,3 %), při meziročním poklesu o 1,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2007 vykázalo přebytek ve výši 22,2 mld. Kč. Tento výsledek je o 28,7 mld. Kč lepší než ke konci srpna loňského roku. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu osmi měsícům (60,9 mld. Kč) je výsledek lepší o 83,2 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů, které bylo proti jejich rozpočtované výši připadající na osm měsíců (694,0 mld. Kč) o 59,6 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (633,0 mld. Kč), a to o 23,7 mld. Kč.

Relativně pozitivní výsledek ovlivnilo hospodaření v samotném měsíci srpnu, kdy saldo ve výši 2,6 mld. Kč bylo o 8,5 mld. Kč vyšší než srpnový výsledek v roce 2006. Měsíční výsledek hospodaření ovlivnil převod prostředků z rezervních fondů kapitol do příjmů VPS (13,9 mld. Kč) tak jak bylo uvedeno výše.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).