Hlavní navigace

Po jedenácti měsících hospodaření je státní rozpočet vyrovnaný

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu celkové příjmy státního rozpočtu výše 769,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 769,6 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty 0,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 66,6 mld. Kč.

Sdílet

Je to nejlepší listopadový výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1998. Očekávám tedy, že deficit státního rozpočtu bude na konci letošního roku výrazně nižší než je limit schválený Poslaneckou sněmovnou, říká první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

V roce 1998 byl dosažen přebytek +2,2 mld. Kč, naopak nejvyšší zaznamenaný schodek za toto období v hospodaření státního rozpočtu byl vykázán v roce 2003 a 2004, a to –92,2 mld. Kč, resp. –66,4 mld. Kč. I přes listopadové zhoršení salda, lze hospodaření státního rozpočtu stále považovat za příznivé, když namísto schodku 76,6 mld. Kč (11/12 celoročně rozpočtované hodnoty) byl za 11 měsíců vykázáno saldo o 76,8 mld. Kč lepší.

Meziroční srovnatelná dynamika dosáhla u příjmů 15,1 %, a je tak o 7,9 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (7,2 %) a o 4,5 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku, naopak výdaje vykázaly nižší dynamiku o 0,5 procentního bodu (růst o 4,7 % proti rozpočtovaným 5,2 %) a proti loňské meziroční dynamice je letošní růst o 0,9 procentního bodu nižší.

Schválený státní rozpočet na rok 2005 nezahrnoval později přijatý zákon č. 1/2005 Sb., kterým se změnil zákon o rozpočtovém určení daní, což znamená, že. v daňových příjmech nebylo zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % při současném snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Tato nová úprava znamená přesun příjmů ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 19,9 mld. Kč.

Průběžné hodnocení pokladního plnění státního rozpočtu je proto prováděno ke korigovanému rozpočtu (t.j. upraveného o vliv zákona č. 1/2005 Sb.) a metodicky srovnatelné skutečnosti předchozího roku.

Ve srovnání s výsledky za leden až říjen, kdy byl vykázán přebytek 15,2 mld. Kč, se hospodaření v samotném měsíci listopadu zhoršilo, když inkaso příjmů dosáhlo výše 66,4 mld. Kč (v listopadu 2004 to bylo 58,8 mld. Kč), čerpání výdajů 81,4 mld. Kč (v listopadu minulého roku 65,7 mld. Kč) a schodek představoval –15,0 mld. Kč (v loňském listopadu činil –6,9 mld. Kč). V měsíčním hospodaření se projevil převod prostředků do fondu státních záruk ve výši 7,7 mld. Kč, z toho 4,6 mld. Kč představovala záruka za AERO Vodochody a 2,0 mld. Kč činila realizace státní záruky pro Slovenskou inkasní.

Hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2005

Příjmy státního rozpočtu

V lednu až listopadu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 769,8 mld. Kč, t.j. 95,6 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 406,5 mld. Kč (92,1 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 280,3 mld. Kč (89,1 %) a nedaňové a ostatní příjmy 82,9 mld. Kč (170,0 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 4,9 procentního bodu (95,6 % proti 90,7 %) při vyšší meziroční dynamice o 4,5 procentního bodu (115,1 % proti 110,6 %).

Na příznivějším plnění a vyšší meziroční dynamice příjmové strany rozpočtu se i nadále podílí daňové příjmy, které jsou plněny o 3,7 procentního bodu lépe než ve stejném období minulého roku při současně vyšší dynamice o 5,2 procentního bodu, a zejména pak nedaňové a ostatní příjmy, jejichž plnění rozpočtu je o 51,1 procentního bodu lepší, při současně vyšší dynamice o 11,8 procentního bodu. Naproti tomu plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je o 1,0 procentního bodu horší a dynamika o 1,2 procentního bodu nižší než ke konci listopadu 2004.

Příznivější plnění příjmů z daní a poplatků letos trvale ovlivňuje lepší plnění spotřebních daní (o 11,0 procentního bodu vyšší než loni) a daní z příjmů právnických osob (o 17,4 procentního bodu vyšší), zatímco letošní plnění DPH zaostává za loňským o 8,3 procentního bodu, ale při současně vyšší meziroční dynamice o 2,0 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 96,3 mld. Kč, t.j. již 101,4 % korigovaného rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, t.j. o 16,7 % (v lednu až listopadu roku 2004 činilo plnění 90,4 % při meziročním růstu o 10,8 mld. Kč, t.j. o 16,5 %, a celoročně zaostalo za rozpočtem o 1,4 mld. Kč).

Na daních z příjmů právnických osob inkasoval státní rozpočet 81,4 mld. Kč, což představuje 99,7 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 17,1 mld. Kč, t.j. o 26,5 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 82,3 % při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 1,0 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč).

Inkaso DPH dosáhlo ke konci listopadu 133,1 mld. Kč, t.j. pouze 86,2 % korigovaného rozpočtu, ale meziročně vzrostlo o 16,6 mld. Kč, t.j. o 14,2 % (v loňském roce činilo plnění 94,5 % při meziročním růstu o 13,7 mld. Kč, t.j. o 12,2 %, celoročně převýšilo rozpočet o 7,0 mld. Kč, t.j. o 5,2 %). Průběh letošního inkasa DPH je ovlivněn metodickými změnami, kdy počínaje 1. 5. 2004 se zrušil výběr DPH z členských zemí EU a od 1. 1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. května 2004 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 83,6 mld. Kč, což představuje 87,6 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 8,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění i meziroční dynamika o 0,2 procentního bodu nižší, přičemž v roce 2004 zůstalo celoročně inkaso DPFO pod úrovní rozpočtu o 1,4 mld. Kč. Na relativně horším plnění inkasa se podílí zejména horší plnění příjmů z kapitálových výnosů (76,1 % proti 102,2 %), při současně lepším plnění daně z přiznání (85,7 % proti 78,3 %) a stejném plnění daně ze závislé činnosti (88,7 %).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 67,9 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 88,7 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 5,3 mld. Kč, t.j. o 8,4 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Letošní meziroční dynamika je na stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,1 mld. Kč, což představuje pouze 76,1 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, t.j. o 3,1 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 11,7 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 85,7 % při meziročním nárůstu o 1,2 mld. Kč, t.j. o 11,9 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 78,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,9 %).

Za jedenáct měsíců letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národního podílu na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu téměř 1,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 158,6 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 5,6 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 280,3 mld. Kč, což představuje 89,1 % rozpočtu a meziroční růst o 17,0 mld. Kč, t.j. o 6,5 %. Plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 1,0 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 1,2 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 230,9 mld. Kč, t.j. 88,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,5 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 82,9 mld. Kč, což je již 170,0 % rozpočtu, a o 35,8 mld. Kč, t.j. o 76,1 % více než za stejné období loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn zejména převodem prostředků z fondů OSS do příjmů kapitol v 22,9 mld. Kč (rezervní fond a FKSP) a převodem 13,2 mld. Kč z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS, který nebyl rozpočtován. Příjmy z rozpočtu ES dosáhly 21,8 mld. Kč (74,5 % rozpočtu), z toho na kompenzační platby připadá 8,9 mld. Kč (94,6 % rozpočtu).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH – o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní – o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 2005 výše 556,7 mld. Kč, což představuje 91,5 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 66,0 mld. Kč, t.j. o 13,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 490,7 mld. Kč, t.j. 88,7 % schváleného rozpočtu, při meziročním přírůstku o 39,3 mld. Kč, t.j. o 8,7 %.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za 11 měsíců letošního roku čerpány ve výši 769,6 mld. Kč, což představuje 86,6 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 34,4 mld. Kč, t.j. o 4,7 %. Ve stejném období minulého roku byly čerpány na 86,2 % při meziročním růstu o 39,9 mld. Kč, t.j. o 5,6 %, a celoročně byly o 6,9 mld. Kč, tj. o 0,8 % nižší než upravený rozpočet.

Nižší čerpání celkových výdajů je ovlivněno zejména výdaji na dluhovou službu, které dosáhly 24,0 mld. Kč, což představuje pouze 71,3 % rozpočtu (loni 94,5 %) a meziroční pokles o 6,0 % (loni naopak vzrostly o 23,7 %) a ostatními běžnými výdaji, jež svým objemem 96,0 mld. Kč představují pouze 81,6 % korigovaného rozpočtu.

Na druhé straně nadprůměrné čerpání (obdobně jako v loňském roce) vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 32,3 mld. Kč, a to na 95,2 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta polovina předsunuté platby státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z celkové výše 2,8 mld. Kč. Vyšší je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům ve výši 98,8 mld. Kč (na 96,8 %), což je ovlivněno říjnovou zálohou školám v působnosti územních samosprávných celků na poslední čtvrtletí roku.

Na sociální dávky bylo vynaloženo 301,9 mld. Kč, t.j. 92,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,7 mld. Kč, t.j. o 4,8 % (ve stejném období m.r. byly čerpány na 92,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, t.j. o 3,3 %).

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 23,8 mld. Kč, což představuje 87,0 % rozpočtované výše.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 48,1 mld. Kč, což představuje 70,7 % korigovaného rozpočtu, přičemž vykazují meziroční nárůst o 8,1 mld. Kč, t.j. o 20,4 %. Proti stejnému období minulého roku je plnění vyšší o 11,5 procentního bodu, při vyšší meziroční dynamice o 21,7 procentního bodu (celoročně zůstaly v roce 2004 pod úrovní upraveného rozpočtu o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,3 %).

Saldo státního rozpočtu

Proti stejnému období minulého roku je letošní saldo o 66,6 mld. Kč lepší (+0,2 mld. Kč proti –66,4 mld. Kč), což souvisí s vysokým předstihem plnění příjmů před čerpáním výdajů o 9,0 procentního bodu, zatímco v loňském roce byl předstih plnění příjmů před výdaji podstatně nižší (činil 4,5 procentního bodu).

I přes snížení přebytku příjmů nad výdaji v měsíci listopadu lze výsledky hospodaření státního rozpočtu za 11 měsíců letošního roku považovat za velmi příznivé. Jsou odrazem vyššího inkasa jak daňových tak i nedaňových a ostatních příjmů (jež jsou ovlivněny převodem úspor ve výdajích minulých let do příjmů státního rozpočtu a nově vytvořeným fondem státních záruk). Na druhé straně plnění výdajů je relativně nižší, když ke konci listopadu je rozpočet plněn na 86,6 %, přičemž alikvotní úrovni by odpovídalo čerpání na 91,7 %. Celoročně rozpočtovanému schodku –83,6 mld. Kč by přitom za 11 měsíců odpovídal schodek ve výši –76,6 mld. Kč.

I když lze předpokládat zachování dosavadního příznivého vývoje příjmové strany rozpočtu, konečný celoroční výsledek hospodaření státního rozpočtu v posledním měsíci roku především ovlivní výdajová strana rozpočtu. V prosinci lze očekávat obvyklou výraznou akceleraci čerpání výdajů (zahrnující i převody úspor do rezervních fondů v předpokládané výši 25 – 30 mld. Kč), což při očekávaném inkasu celkových příjmů ve výši minimálně 875 mld. Kč a předpokládaném čerpání celkových výdajů v objemu cca 930 mld. Kč bude znamenat, že výsledný schodek letošního roku by měl tedy dosáhnout cca –55 mld. Kč, tedy o 28 mld. Kč nižší než byl schválen Poslaneckou sněmovnou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).