Hlavní navigace

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2009

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snižuje od 1. 1. 2009 platby sociálního pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) to bude v praxi znamenat, že procento pojistného na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti se sníží na 29,2 % (dosud 29,6 %) a pojistné na nemocenské pojištění se sníží na 1,4 % (dosud 4,4 %).

Sdílet

Od 1. ledna 2009 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 574 Kč měsíčně, po podání Přehledu za rok 2008 minimálně 1 720 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě SVČ hlavní i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do podání Přehledu za rok 2008 činit 630 Kč, po podání Přehledu za rok 2008 se bude jednat minimálně o 688 Kč. Tento podnikatel bude v roce 2009 povinen platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2009 nebo pokud jeho příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2008 alespoň 51 744 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Od 1. 1. 2009 se pojistné na nemocenské pojištění již nebude platit spolu se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude činit 56 Kč měsíčně. Pojistné na nemocenské pojištění se za měsíc leden 2009 a měsíce následující platí na nové číslo účtu příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Variabilním symbolem je rodné číslo OSVČ.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného bude činit 50 % daňového základu (rozdílu mezi příjmy a výdaji), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2008. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude minimální měsíční vyměřovací základ až do dne, v kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2008, činit 5 390 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 156 Kč.

Po podání Přehledu za rok 2008 se změní – pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude 5 889 Kč a pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 356 Kč.

Nově se od 1. 1. 2009 mění pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Tato činnost se bude považovat za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak jako dosud. Osoby, které před 1. lednem 2009 nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně, jsou považovány za OSVČ nejdříve od 1. 1. 2009. Pokud vykonávaly SVČ před 31. 12. 2008 a konají ji dále po 1. 1. 2009, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením SVČ. Nejpozději do 8. února 2009 oznámí správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“. Tiskopis je k dispozici na místně příslušných správách sociálního zabezpečení nebo na internetových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/…isy/osvc.htm.

Ke 31. 12. 2008 evidovala ČSSZ celkem 938 265 OSVČ. Z toho bylo 727 063 OSVČ, které měly povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 196 225 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).