Hlavní navigace

Obsah Společného prohlášení České bankovní asociace a Ministerstva financí České republiky

Včera bylo podepsáno Společné prohlášení České bankovní asociace a Ministerstva financí České republiky o spolupráci a rozvoji finančního sektoru v ČR.

Sdílet

Toto prohlášení uzavírá první část diskusí o změnách v bankovním sektoru, které Ministerstvo financí zahájilo letos v červnu. Výsledkem půlroční práce je dohoda o tom, jak dojde k uskutečnění zásadních změn na českém finančním trhu a jakým způsobem budou tyto změny provedeny. Následující text je vysvětlujícím stručným výtahem ze Společného prohlášení.

V první části Prohlášení obě strany potvrzují společný zájem na rozvoji finančního sektoru a zdůrazňují, že jednou z důležitých charakteristik je vyvážené postavení klientů a finančních institucí a zvyšování přehlednosti a dostupnosti informací. Velkou roli hraje také vzdělanost veřejnosti, kterou chtějí obě strany podporovat.

Dohoda konstatuje, že v rámci diskusí byly identifikovány některé oblasti fungování finančních služeb, které je potřeba zkvalitnit a zpřehlednit a tak zvýšit efektivnost fungování finančního sektoru.

Obě strany mají zájem na tom, aby co nejrychleji vznikl orgán, který se bude ochranou spotřebitele na finančním trhu stabilně zabývat. Ministerstvo financí proto v průběhu roku 2006 připraví návrh fungování finančního ombudsmana, který bude tuto roli plnit.

Diskuse o postavení finančního ombudsmana i o změnách ve finančním sektoru poběží na platformě Expertní skupiny, otevřené zástupcům finančního trhu i spotřebitelů. Závazek ČBA aktivně v těchto diskusích vystupovat potvrzuje i rozhodnutí prezídia ČBA, aby pokračování diskusí zastřešil člen prezídia ČBA Jiří Kunert. Do konce ledna 2006 Expertní skupina předloží jasný plán pokračování změn, které byly letos zahájeny, včetně termínů pro jejich zavádění.

Některé změny budou muset být provedeny zákonem, základním důvodem pro využití zákona bude nutnost nastavit jasnou vymahatelnost práv a povinností. Veškeré legislativní návrhy bude MF zveřejňovat a konzultovat tak, jak to již činí u ostatní legislativy finančního trhu, včetně veřejné diskuse.

Vymezení oblastí, které budou předmětem činnosti Expertní skupiny

Revize podmínek informování klientů a nabídky produktů

Vybrané typy finančních produktů by měly být popsány přehlednými infolisty, které budou obsahovat základní informace o podmínkách, cenách a rizicích produktu. Expertní skupina v průběhu roku 2006 navrhne strukturu (pořadí), obsah a formu zveřejnění těchto základních informací pro jednotlivé vybrané produkty, v případě číselných údajů i metodiku jejich výpočtu. Tento minimální standard informačních listů bude zakotven odpovídající normou, pravděpodobně vyhláškou MF ČR.

Kodex finančních služeb

S využitím připravovaného Kodexu práv klientů ČBA, etických pravidel Unie investičních společností, dostupných evropských ekvivalentů a zkušeností dalších vyspělých zemí Expertní komise navrhne do konce roku 2006 Kodex finančního trhu, zahrnující společné prvky pro jakoukoliv finanční službu a následně specifická práva poskytovatele a klienta pro jednotlivé typy produktů, včetně začlenění takového kodexu do systému regulace finančního sektoru.

Poskytování dostatečných a jasných informací klientům

Efektivní fungování tržních mechanizmů ve finančním sektoru České republiky by mělo být posíleno zpřehledněním cen služeb a podmínek, za kterých jsou tyto služby poskytovány. Expertní komise posoudí nejvhodnější rozsah povinného uvádění celkové ceny za službu (tam, kde služba sestává z několika zpoplatněných operací nebo se k ní vztahuje více různých poplatků a kde je to z povahy takové služby přirozené), dostupnost informací o cenách služeb (včetně nejvhodnější formy a rozsahu historických údajů o cenách takových produktů), jasné pojmenování základních operací, které nemohou být předmětem produktové diferenciace.

Expertní komise navrhne definice základních ukazatelů, které příslušný typ produktu přehledně popisují (výpočet úroků, RPSN a podobně) a umožňují srovnatelnost jednotlivých produktů.

Podpora znalostí zákazníků

V souladu s připraveným Usnesením vlády (které uloží ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy spolu s ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu do 30. září 2006 připravit systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách) na základě doporučení Expertní skupiny vznikne tým složený z expertů finančního sektoru, MF, MPO, odborníků na vzdělávání a spotřebitelských organizací, který doporučí základní směry finančního vzdělávání. Iniciativa ČBA na posílení finanční gramotnosti obyvatelstva se stane základním stavebním kamenem připravovaného komplexního projektu.

Porovnání podmínek bank a nebankovních subjektů při nabídce finančních produktů

V průběhu roku 2006 Expertní skupina ve spolupráci s MF ČR zajistí nezávislou expertní studii srovnávající podmínky bank a nebankovních subjektů finančního trhu při nabídce různých finančních produktů. Na základě této studie navrhne Expertní skupina vyrovnání podmínek poskytování finančních služeb pro všechny soutěžitele při respektování evropských direktiv.

Ochrana osobních údajů

Bude řešena otázka evidence a ochrany osobních údajů klientů s důrazem na zvýšení povědomí klientů o tom, jaká data o nich finanční instituce vedou a jak s nimi nakládají. Expertní skupina posoudí i potřebný rozsah standardizace takových pravidel pro celý sektor finančních služeb.

Expertní skupina v rámci své činnosti může identifikovat i další okruhy, jejichž analýza a případná doporučení by měly potenciál přispět k dalšímu rozvoji finančního sektoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).