Hlavní navigace

Informace o dodatečných materiálech do vlády

Informace o materiálech ministerstva financí, které byly dodatečně zařazeny na jednání vlády dne 23. listopadu 2005

Sdílet

Bod č. 24:

Kvalifikační kritéria pro výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s.

Usnesením č. 985/2005 rozhodla vláda o tom, že nejvhodnějším postupem při řešení současné situace ve společnosti Aero je prodej veškerých aktiv státu v této společnosti, a to v rámci veřejného dvoukolového výběrového řízení organizovaného ČKA.

V souladu s tímto usnesením jsou nyní vládě předkládána ke schválení kvalifikační kritéria pro toto výběrové řízení týkající se připravenosti zájemce přijmout specifikované závazky a předložit podnikatelských záměr, který bude dokládat jeho schopnost realizovat podnikatelské aktivity společnosti Aero Vodochody. Zároveň je předkládán ke schválení způsob vyhodnocování předložených nabídek. Součástí návrhu je i harmonogram výběrového řízení, které by mělo být ukončeno do poloviny května 2006.

Harmonogram je zpracován tak, aby byla zájemcům poskytnuta alespoň minimální doba pro rozhodnutí o účasti ve výběrovém řízení, splnění základních kvalifikačních předpokladů, vypracování předběžných nabídek, provedení hloubkové kontroly ve společnosti Aero, na projednání návrhu smluvní dokumentace a přípravu závazné cenové nabídky.

Základní kvalifikační předpoklady a kvalifikační kritéria jsou navržena tak, aby bylo možno vybrat zájemce, který nabídne nejvyšší cenu za nabývané akcie a pohledávky a zároveň bude dostatečně věrohodný a bude schopen zabezpečit, aby společnost Aero mohla dostát svým závazkům vůči Armádě České republiky, jakož i závazkům ze stávajících smluv s významnými dodavateli a odběrateli. Kvalifikační kritéria byla formulována i s ohledem na poskytování veřejné podpory.

Bod č. 25

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic

Vládě České republiky je předkládán ke schválení návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, kterou se nahrazuje Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. prosince 1991 v Pekingu.

V uplynulých letech obdrželo Ministerstvo financí několik signálů o závažném porušování této dohody ze strany čínských orgánů vůči českým investorům v Číně. Dohoda s Čínou z roku 1992 nepatří mezi standardní dvoustranné dohody o ochraně investic, kterými je Česká republika vázána. Tato dohoda je v úpravě vzájemných závazků nevyvážená a jednostranně výhodná pro Čínu. Příčina této nerovnováhy spočívá v Protokolu k této Dohodě, podle kterého Čína není povinna poskytovat českým investorům a jejich investicím národní zacházení, je-li to nutné z hlediska ochrany veřejného pořádku, národní bezpečnosti nebo zdravého rozvoje národního hospodářství. Jedná se o velmi vágní ustanovení, které čínské straně umožňuje zacházet s českými investicemi rozdílně v porovnání s domácími investory. Dohoda dále výrazným způsobem omezuje volný převod plateb a podřizuje tyto převody domácím devizovým předpisům.

S ohledem na tyto negativní skutečnosti iniciovalo Ministerstvo financí v roce 2002 jednání o novém návrhu bilaterální investiční dohody, která by nahradila nevyhovující dohodu z roku 1992. V roce 2002 se uskutečnila dvě kola expertních jednání (v Pekingu a posléze v Praze), během kterých se v klíčových otázkách nepodařilo nalézt přijatelné řešení.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se situace na české straně, pokud jde o sjednávání mezinárodně právních závazků, změnila. Čínské straně tak byly v srpnu 2005 předloženy nové návrhy na úpravu Dohody s Čínou, jejichž cílem bylo uvést novou dohodu do souladu se závazky vyplývajícími pro ČR z jejího členství v EU. Na pozvání české strany se ve dnech 10. a 11. listopadu 2005 uskutečnilo v Praze třetí. kolo expertních jednání s cílem dořešit dosud otevřené otázky návrhu nové dohody o ochraně investic mezi Českou republikou a Čínou. Předmětem jednání byl návrh české strany na vložení harmonizačních klauzulí do textu dohody a problematika těch ustanovení dohody, která jsou pro Českou republiku nevýhodná.

Předkládaný návrh Dohody je výsledkem kompromisu, na který česká strana přistoupila v zájmu uzavření Dohody s Čínou, která s ohledem na svůj dynamický rozvoj a velký trh představuje perspektivní území pro umísťování českých investic a lze očekávat, že tato dohoda podpoří rovněž investování čínských investorů v České republice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).