Hlavní navigace

Nepojištění řidiči loni způsobili škody za téměř půl miliardy korun

Nejnákladnější jsou škody způsobené na zdraví. Nejčastějšími škůdci mladí řidiči, často pod vlivem alkoholu nebo jedoucí nepřiměřenou rychlostí.

V loňském roce způsobili motoristé vozidly bez povinného ručení 4 895 škodních událostí s celkovou výší škod 469,7 mil. Kč. Podle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) se v posledních pěti letech výrazně nezvyšují roční počty nepojištěných škod. Naopak podstatně narůstají jejich finanční objemy – od roku 2004 do 2008 se roční objem nepojištěných škod zvýšil o 93 mil. Kč (nárůst o cca 20 %). Největší podíl na tomto nárůstu mají škody na zdraví, které se na finančních objemech nepojištěných škod podílí z 58 procent.

Do kategorie škod na zdraví patří i dvě nejvyšší nepojištěné škody, které se staly v roce 2008, s výší škody 15 a 10 mil. Kč. V obou případech došlo k těžkým zraněním s předpokladem výplaty nároků poškozeným související s následky újmy na zdraví. V roce 2007 dosáhla nejvyšší nepojištěná škoda, také s újmou na zdraví, výše 35 mil. Kč.

Z garančního fondu (GF), ze kterého jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly, byla za rok 2008 poskytnuta poškozeným pojistná plnění ve výši 301,3 mil. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 9 %). Kumulativní objem závazků garančního fondu dosáhl v roce 2008 výše 3,1 mld. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 17 %).

Nejzávažnější jsou škody na zdraví s výplatou rent

Z celkového počtu nepojištěných škod připadá 88 % na majetkové „plechové“ škody, přitom jejich finanční objem činí jen 42 %. Průměrná nepojištěná škoda bez škod na zdraví dosahuje částky mezi 30 až 40 tis. Kč. Její meziroční nárůst je cca 5 %.

Naproti tomu z celkového počtu nepojištěných škod připadá jen 12 % na škody na zdraví. Jejich finanční objem však činí 58 %. Průměrné škody na zdraví se pohybují již v řádu statisíců korun. V případě nejzávažnějších škod na zdraví, s rentou vyplácenou poškozenému, je průměrná finanční hodnota jedné škody v řádech milionů korun a také jejich meziroční nárůst je nejvyšší (26% od roku 2002). Ačkoliv nepojištěné škody s rentou tvoří z celkového počtu půl procenta nepojištěných škod, jejich finanční podíl je zcela zásadní – představuje 38% podíl na celkové finanční hodnotě nepojištěných škod.

„U škod na zdraví s rentou je třeba také počítat s dlouhodobostí výplaty renty poškozenému a to často v řádech desítek let. Pro ilustraci – mezi příjemci rent evidujeme i poškozené z dob existence zákonného pojištění, tedy před vznikem garančního fondu ČKP, kteří byli poškozeni při dopravní nehodě před 60 lety,“ dodává Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a doplňuje: „Škody na zdraví, a zejména pak ty s výplatou rent, jsou pro garanční fond ČKP největší zátěží – dochází k valorizaci ztrát na výdělku, rostou sazby za pečovatelskou službu, průběžně se zvyšuje soudní odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění. Roční inflace pro škody na zdraví v povinném ručení se pohybuje na úrovni cca 14 % ročně.“

Vozidla bez povinného ručení zůstávají velkým problémem

„Vozidla bez povinného ručení na českých silnicích jsou stále velkým problémem. I přes pozitivní vývoj na přelomu roku, kdy bylo z registru vozidel vyřazeno nebývalé množství vozidel, nepojištěných vozidel zůstává mnoho,“ říká Jakub Hradec. Podle kvalifikovaných odhadů ČKP je v České republice reálně provozováno 200 – 250 tis. nepojištěných vozidel.

Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič, poškozeným všechny jejich oprávněné nároky uhradí ČKP z garančního fondu. ČKP následně vymáhá veškerou uhrazenou škodu na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu. Úspěšnost vymáhání náhrady škody v průměru přesahuje 30 %, tzn. cca 70 % nákladů garančního fondu dosud financovali klienti pojišťoven v ceně povinného ručení (v průměru 50 – 200 Kč ročně dle druhu vozidla). Zavedením povinného příspěvku do garančního fondu (od ledna 2009) se situace mění a do garančního fondu přispívají i majitelé vozidel bez povinného ručení. Efekty příspěvku se však budou dostavovat postupně a proto i nadále velkou část financování garančního fondu nesou poctiví plátci povinného ručení, dodává Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů.

Nejrizikovější skupinou jsou mladí muži

Nepojištěné škody jsou doménou především mužů, kteří způsobí 90 % nepojištěných škod. Nejrizikovější skupinou jsou mladí motoristé – 26 % škod je způsobeno řidiči do 23 let, 64 % řidiči do 35 let. Nejvíce nepojištěných nehod vzniká pod vlivem alkoholu a vlivem nepřiměřené rychlosti (30 %). U nejzávažnějších škod s výskytem renty jsou tyto charakteristiky ještě výraznější a jejich podíl je vyšší. V případě škod s výskytem renty je 66 % způsobeno pod vlivem alkoholu. 73 % nejzávažnějších rentových škod je způsobeno řidiči do 35 let. Zvyšuje se i podíl mužů na těchto škodách – 92 % z nich způsobí právě muži.

„Právě mladí řidiči si neuvědomují závažnost svého počínání. Jízda nepojištěným vozem pro ně může mít v případě, že způsobí nehodu, velmi závažné následky. S jejími finančními dopady se mnohdy potýkají celý život,“ říká Jakub Hradec a dodává: „I v případě, že žádnou nehodu nezpůsobí, budou vystaveni pokutám a finančním sankcím. Jednoduše řečeno – nejdražší povinné ručení je to, které nemáte.“

Povinné ručení platí i pro autobazary

Stav „nepojištění“ vozidla vzniká velmi často při změně vlastníka vozidla. Týká se tak těch, kdo si pořizují ojetá vozidla, často v autobazarech. Již tím, že brány autobazaru opustí bez povinného ručení, se dopouští protizákonného jednání. ČKP proto zpracovala DOPORUČENÍ, v nichž nabádá autobazary, aby svým zákazníkům při prodeji vozidla poskytli informace o rizicích a sankcích, která jim hrozí za provozování vozidla bez povinného ručení. ČKP zároveň upozorňuje, že zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, platí i pro autobazary jako takové. V případě vykoupení vozidla autobazarem se na autobazar vztahují, stejně jako na jakéhokoliv jiného vlastníka vozidla, povinnosti vlastníka vozidla ve vztahu k registru vozidel a v souvislosti s povinným ručením. A stejně tak jako každému jinému vlastníku vozidla hrozí za jejich nedodržení zákonné sankce.

Na komunikaci směrem k autobazarům Česká kancelář pojistitelů aktivně spolupracuje s SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, Ústředním automotoklubem ČR, ABA – Autoklubem Bohemia Assistance, Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, které poskytují tzv. povinné ručení. Spravuje garanční fond, z něhož hradí poškozeným škody, jež jim byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Kancelář následně tyto škody vymáhá po řidičích a vlastnících nepojištěných vozidel. Řeší rovněž případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným vozidlem, a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje.