Hlavní navigace

MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PŘEROV – OLOMOUC DOKONČENA

Grygov, 18. ledna 2007 – Dnes byl za přítomnosti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Jana Komárka, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavla Švagra, CSc. a náměstka generálního ředitele ČD, a.s. pro dopravní cestu Ing. Petra Davida, Ph.D. slavnostně uveden do provozu další dokončený úsek sítě tranzitních železničních koridorů.

Jedná se o 17,385 km dlouhý úsek mezi Přerovem a Olomoucí, který je součástí přípojné větve II. koridoru Přerov – Česká Třebová a dílčí částí budoucího III. koridoru na trase státní hranice s Německem – Cheb – Plzeň – Praha – Olomouc – Ostrava – státní hranice se Slovenskem. Zároveň leží na mezinárodní železniční magistrále Paříž – Norimberk – Cheb – Plzeň – Praha – Olomouc – Ostrava – Žilina – Košice – Čop – Lvov.

„O nutnosti zkvalitnění a posílení železniční dopravní infrastruktury v České republice jistě nikdo nepochybuje. Dnes otevíraný úsek přispěje k výraznému zrychlení železniční dopravy ve směru východ – západ, kde lze očekávat další nárůst poptávky po kvalitní železniční dopravě,“ uvedl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC.

Stejně jako u jiných koridorových projektů bylo i zde primárním cílem stavebních prací zvýšit jednak traťovou rychlost pro jednotky s naklápěcími skříněmi až na 160 km/h, a také prostorovou průchodnost trati, což umožní přepravu objemnějších nákladů. Modernizovalo se trakční vedení, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstruováno bylo celkem 9 mostních objektů, 13 propustků, v zastávce Rokytnice u Přerova a v železničních stanicích Brodek u Přerova a Grygov vyrostla nová nástupiště, včetně již samozřejmých bezbariérových přístupů a dvou nových podchodů (v Brodku u Přerova a v Grygově). Opraveny byly také dva silniční nadjezdy. Součástí modernizace byla i protihluková opatření, v podobě 1310 metrů protihlukových stěn a u hygieniky určených objektů také výměny původních oken za okna lépe tlumící hluk.

Mezi Brodkem u Přerova a Grygovem vede 1,3 km dlouhý úsek koridoru po hranici přírodní rezervace „Království.“ Kompletní sanace železničního spodku a svršku zde byla realizována metodou bez snášení kolejového roštu, která je podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Stavbaři v této lokalitě minimalizovali staveništní provoz tak, aby byl dopad na vzácné chráněné druhy fauny a flóry co nejmenší. „Postup stavbařů byl v této lokalitě po celou dobu velmi pečlivě monitorován a všechna přijatá opatření byla shledána jako účinná,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

V Olomouci a Přerově proběhly dílčí úpravy technologie a propojení se stávající dispečerskou, sdělovací a zabezpečovací technikou. Ve stanici Grygov vznikl nový objekt pro umístění technologie, rekonstrukcí prošly i další budovy v Grygově, Brodku u Přerova a Dluhonicích. V jednotlivých stanicích a mezistaničních úsecích byly vybudovány pozemní objekty pro technologii zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukcí či přeložením prošly také stávající inženýrské sítě (sdělovací a silnoproudé rozvody, vodovody, kanalizace a plyn).

Výstavba úseku byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a jejím investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organice, Stavební správa Olomouc. Generálním projektantem byl SUDOP Brno, spol. s.r.o., na projektech se dále podílela i akciová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc. Zhotovitelem bylo sdružení firem OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení) a Skanska DS, a.s. První etapa byla realizována od dubna 2004 do listopadu 2005, druhá etapa probíhala od dubna 2005.