Hlavní navigace

Návrh MF o postupu při převodu bytových domů z majetku státu na jiné osoby

Bod 11 Koncepce dalšího postupu při převodu bytových domů z majetku státu na jiné osoby podle zákona č. 92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Sdílet

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády doplněný materiál, jehož projednávání vláda dne 17. srpna 2005 přerušila z důvodu obav porušení pravidel veřejné podpory – prodeje bytových domů právnickým osobám za jinou kupní cenu než tržní.

Z tohoto důvodu byla otázka postupu převodu bytových domů ve vlastnictví státu podle zákona o Podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby konzultována se zástupci Evropské komise v Bruselu. Z jednání vyplynulo, že EK by se měla zabývat detailně pouze významnými případy s prvkem veřejné podpory a česká strana byla požádána, aby notifikovala pouze případy, které by mohly představovat problém na komunitární úrovni. Evropská komise se tedy bude touto problematikou zabývat pouze v případě stížnosti třetí strany.

Závěry z konzultací v Bruselu byly zapracovány do předkládaného dodatku, který upřesňuje navrženou variantu 2, a rozšiřuje dosud platná pravidla pro převod tohoto typu majetku. V praxi to znamená, že podle varianty 2 Koncepce budou bytové domy podle zákona o Podmínkách převodu majetku státu a dosud platných pravidel převáděny na nabyvatele – právnické osoby, za předpokladu, že kupní cena bude splňovat pravidlo de minimis (což je pravidlo, které umožňuje v období tří let poskytnout podporu jednomu příjemci, nepřesáhne-li částku 100 000 EUR).

Pokud by toto pravidlo splněno nebylo, bude takovýto majetek převeden pouze se závazkem nabyvatele, že bezprostředně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky a bytové jednotky bezprostředně převede do vlastnictví fyzických osob – současných nájemců bytů bytového domu. Jak naloží s komerčními prostory a volnými byty je ponecháno na uvážení této právnické osoby (družstva), neboť při prodeji bytového domu byly tyto prostory započteny do celkové kupní ceny v tržní hodnotě (viz. dále) a znaky nepovolené veřejné podpory tudíž naplněny nejsou.

Další možností jak realizovat prodej bytových domů právnickým osobám – družstvům je kupní cenu zvýšit o takovou částku, aby podmínku de minimis v době realizace rozhodnutí o privatizaci splňovala.

Ve všech případech prodejů bytových domů právnickým osobám budou nebytové prostory sloužící ke komerčním účelům a byty neobsazené nájemci v převáděném bytovém domě zahrnuty do výsledné navržené kupní ceny ve své tržní hodnotě (znalecké stanovení ceny v čase a místě obvyklé).

V konečné podobě by tedy varianta 2 umožnila:

  • Pokračovat v doprivatizaci rozsáhlého bytového fondu ve správě Pozemkového fondu ČR za současných podmínek, neboť prodeje jsou realizovány fyzickým osobám.
  • Privatizovat byty bývalé státní organizace České dráhy (dnes Správa železniční dopravní cesty, s.o.) stejným způsobem jako doposud, tj. za ceny, které zohlední sociální aspekt vyplývající z Komplexního projektu doprovodného sociálního programu pro uskutečňování procesu transformace Českých drah (usnesení vlády č. 280/1998), avšak bude omezen tím, že maximální možná sleva oproti ceně v místě a čase obvyklé je 100 000 EUR.
  • Privatizovat ostatní bytový fond z důvodu kontinuity privatizace bytového fondu za ceny stanovené podle dříve platné oceňovací vyhlášky č. 393/1991 Sb., neboť se dá předpokládat, že rozdíl mezi takto vypočtenou kupní cenou a cenou v místě a čase obvyklou nepřesáhne 100 000 EUR a bude vyhovovat pravidlu de minimis
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).