Hlavní navigace

Malý průvodce životním pojištěním

[Tisková zpráva] V životním pojištění má Česká republika stále co dohánět. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojištění se v průměru Evropské unie pohybuje na úrovni 61 %.

Sdílet

V České republice je jeho podíl podstatně nižší. Koncem roku 2009 činil 42,3 %. Největší mezery však mají Češi při sjednávání životního pojištění. Často neumí vybrat takový produkt, který odpovídá jejich životním potřebám a závazkům. Podhodnocují pojistnou ochranu, což v konečném důsledku vede k neefektivnosti jejich pojištění.

Životní pojištění je velmi variabilní produkt a nabízí více možností k jeho využití. Průzkum veřejnosti, který zrealizovala Česká asociace pojišťoven (ČAP) v rámci informační kampaně Únor měsíc pojištění, potvrdil, že se lidé těžko orientují v široké nabídce těchto produktů, nechápou jejich základní principy a díky tomu si pak nesprávně sjednávají pojistnou smlouvu. To nejdůležitější o životním pojištění přináší ČAP ve svém malém průvodci.

Jen krýt rizika nebo i spořit… aneb s jakými typy produktů ŽP se můžete setkat?

Ještě než životní pojištění (ŽP) uzavřete, měli byste si důkladně promyslet, co od něj očekáváte, jaká pojistná částka je pro vás optimální a jaké měsíční pojistné jste schopni hradit. „Důležité je si uvědomit, zda vám má životní pojištění posloužit jen ke krytí rizik, nebo vyhovuje-li vám více pojištění spojené se spořením. Nepodceňujte svou pojistnou ochranu. Ta by měla odpovídat vašim životním potřebám a závazkům, upozorňuje Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven (ČAP). V nabídkách pojišťoven najdete dva základní druhy životního pojištění: riziková a kombinovaná.

CAP_ZP

1.    Riziková životní pojištění kryjí základní riziko smrti, neobsahují spořící složku, veškeré zaplacené pojistné jde na krytí rizik. Rizikové ŽP je vhodné především pro ty, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti tak, aby byli schopni vyřešit všechny jeho závazky (např. hypotéční a jiné úvěry).

2.    Kombinovaná životní pojištění obsahují, vedle složky určené pro krytí rizik, i spořící složku. Díky tomu umožňují zhodnocení vložených finančních prostředků. Tyto produkty můžeme rozdělit na dvě základní kategorie: kapitálové a investiční.

  • Kapitálové životní pojištění – V nabídkách pojišťoven se objevuje i jako důchodové, univerzální pojištění a pojištění ve prospěch dítěte. Zahrnuje v sobě pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení TUM (technická úroková míra 2,4%). Při úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Pokud se klient dožije konce pojistné smlouvy, je vyplacena sjednaná pojistná částka na dožití včetně případných podílů na výnosech. V případě uzavření dalších připojištění se při pojistné události vyplácí pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Kapitálové životní pojištění je určeno především pro klienty, kteří chtějí mít kromě pojistné ochrany rizik zajištěnou i garantovanou částku na dožití.
  • Investiční životní pojištění – Pojištění pro případ smrti je kombinováno s  možností investování části pojistného do podílových fondů. Umožňuje vyšší variabilitu ve spořící složce a zhodnocení je závislé na vámi zvolené investiční strategii. Nebývá však garantováno. Kdykoli je možné změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy lze v průběhu doby trvání pojištění také měnit. V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální hodnota individuálního účtu,  popřípadě obojí. V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu. Pokud jsou uzavřena další připojištění, je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Jaká další rizika si můžete v rámci ŽP připojistit?

Vedle rizika smrti je možné sjednat ke všem produktům životního pojištění rozšíření pojistné ochrany o další rizika, jakými jsou např. pojištění úrazu a trvalé následky úrazu, závažné onemocnění, invalidita či denní dávky při pracovní neschopnosti a denní dávky pro případ hospitalizace.

Pojištění úrazu – patří sem doba nezbytného léčení úrazu, trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu.

Pojištění pro případ závažných onemocnění – mezi nejčastější závažná onemocnění patří srdeční infarkt, mozkové příhody, rakovina, transplantace důležitých orgánů, náhrada srdeční chlopně, oslepnutí, ztráta sluchu a jiné.

Pojištění pro případ invalidity – je li pojištěnému přiznán invalidní důchod dojde ke zproštění od placení pojistného, přičemž jsou zachovány všechny nároky vyplývající z pojištění. Pokud je sjednána i výše invalidního důchodu (nebo jednorázové plnění), začne se ihned s jeho výplatou.

Na kolik se pojistit?

Termín „Pojistná částka“ představuje obnos, který je sjednaný v pojistné smlouvě. Podle této částky se stanovuje výše pojistného plnění z daného rizika v případě pojistné události. Často bývá využívána jako základ pro výpočet pojistného.

Optimální pojistnou částku na smrt lze odvodit z výše ročního příjmu – měla by činit jeho dvou až pětinásobek. Při měsíčním výdělku 20 000 Kč by pojistná částka měla představovat 480 000 až 1 200 000 Kč. Často z objektivních příčin není pojistník schopen takové pojistné částky dosáhnout. V tom případě platí, že lepší nějaké pojištění, než žádné. Pokud je však nastavená pojistná částka nízká, bývá pojistné krytí nedostačující. Vždy je však třeba myslet na to, že pojistná částka má odpovídat skutečným potřebám pojištěného a jeho závazkům nebo potřebě na zajištění rodiny, pokud je pojištěný zároveň jejím hlavním živitelem.

Životní pojištění je běh na dlouhou trať!

Za minimální doporučenou délku pojištění s pravidelnými platbami pojistného se považuje sjednání pojistné smlouvy na dobu 10 let. Kratší pojištění je vhodné pouze ke konkrétnímu krátkodobému účelu (např. k zajištění leasingu, úvěru). Platí, že čím déle pojištění trvá, tím delší je doba pojistné ochrany a tím vyšší bude i případné zhodnocení finančních prostředků.
Jak dosáhnout na daňové úlevy?

U některých typů pojištění je možné dosáhnout též daňových odpočtů. Je však třeba splnit těchto 5 kritérií: pojistník musí být zároveň i pojištěným, smlouva musí být uzavřena minimálně na dobu 5 let a musí končit v roce, kdy se dožijete 60 let. Smlouva musí zahrnovat riziko smrti nebo dožití, a pokud je pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, musí být dodrženy limity minimální pojistné částky v souvislosti s pojistnou dobou. Na riziková pojištění (nekryjí riziko dožití) stejně jako na pojistné zaplacené za připojištění se daňová úleva nevztahuje.

Jak si sjednat životní pojištění?

Stejně jako u ostatních produktů, můžete pro sjednání životního pojištění navštívit pobočku pojišťovny, nebo se obrátit na pojišťovacího poradce. Tento druh produktů vždy vyžaduje individuální přístup a proto se nesjednává on-line přes internet.

Během jednání se nebojte zeptat na vše, čemu nerozumíte. Ideální je poradce, který se nevyhýbá žádným otázkám a na všechny je ochoten odpovědět ve vztahu k vaší konkrétní situaci. Správný poradce by vám měl zpracovat v rámci doporučení konkrétního produktu vaši finanční analýzu, proto s ním ve vlastním zájmu jednejte o vaší finanční situaci konkrétně. Pokud však máte pocit, že poradce více hledí na svůj zájem, než na váš, raději se obraťte na jiného. V každém případě se nespokojte jen s jednou nabídkou a vždy ji porovnejte s jinými konkurenčními.

Před podpisem pojistné smlouvy pak projděte se svým poradcem pojistné podmínky. Zaměřte se zejména na výluky z pojištění a vše si nechte podrobně objasnit, abyste věděl, co a v jakém případě můžete od svého pojištění očekávat .

Kdy a proč je dobré aktualizovat smlouvu?

Nad sjednaným životním pojištěním je vhodné se v určitých časových intervalech pravidelně zamýšlet. Po více než třech letech již lze předpokládat změny ve vašich příjmech, v rodinné situaci i ve vašich potřebách. K těmto změnám by měl každý klient přihlédnout. Proto svou pojistnou smlouvu aktualizujte, aby vám v  případě pojistného plnění úhrada pojišťovny pomohla, nikoli vás zklamala.

Může se stát … aneb co dělat, když nebudete mít na placení pojistného

Můžete se stát, že se dostanete do situace, kdy z nejrůznějších důvodů nebudete mít možnost pojistné splácet. V takovém případě doporučujeme zahájit jednání s pojišťovnou. Pro klienta je vždy nejoptimálnější požádat o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného, předejde tak vymáhání dlužného pojistného. Samotné zrušení pojistné smlouvy je totiž pro klienta vždy nevýhodné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).