Hlavní navigace

Konsolidovaný zisk České spořitelny v roce 2003 meziročně vzrostl o 31 % na rekordních 7,6 miliardy Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2003 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,62 miliardy Kč. V meziročním porovnání to představuje nárůst o 31 %, proti 5,81 miliard Kč v roce 2002.

Sdílet

Kvůli historicky nízkým úrokovým sazbám byl rok 2003 pro banky v České republice rokem obtížným. Přesto jsou výsledky za rok 2003 rekordní a dosáhli jsme zlepšení ve všech klíčových veličinách. Za úspěšnými výsledky České spořitelny stojí nárůst objemu úvěrů a vkladů, nárůst počtu transakcí nárůst počtu klientů atp. Těchto pozitivních výsledků dosahujeme díky rostoucí profesionalitě našich zaměstnanců. Péče o klienty, rozvinuté distribuční kanály a konkurenceschopné ceny, odpovídající kvalitě služeb, nám zajišťují velký náskok před konkurencí. Vytváříme moderní banku – poskytovatele finančních služeb, který bude úspěšný v Evropské unii. Výsledky roku 2003 jsou dobrým dokladem toho, že jsme v našem úsilí úspěšní, řekl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CELOROČNÍ VÝSLEDKY ROKU 2003

Konsolidované neauditované údaje k 31. prosinci 2003, vypočtené podle IFRS. Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2002, pokud není uvedeno jinak.

 • Čistý zisk činil 7, 62 miliardy Kč, meziročně se zvýšil o 31% z 5,81 miliardy Kč.
 • Zisk před zdaněním dosáhl 10,9 miliard Kč, meziročně vzrostl o 23 % z 8,9 miliard Kč.
 • Provozní zisk vzrostl na 10,1 miliard Kč, meziročně o 8 % z 9,4 miliard Kč.
 • Navrhovaná výše vyplácené dividendy je 30 Kč za akcii (proti 20 Kč ze zisku v roce 2002).
 • Čistý úrokový výnos vzrost mírně o 1% na 15,6 miliard oproti 15,5 miliardám Kč, a to díky nárůstu úvěrů a vkladů a navzdory nízkým úrokovým sazbám.
 • Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl na 8,0 miliard Kč, o 14 % ze 7,0 miliard Kč, a to především díky rostoucím objemům a počtům transakcí.
 • Provozní náklady vzrostly o 6% na 15,1 miliard Kč ze 14,2 miliard Kč především v důsledku odpisů z investic. Celkové výdaje na zaměstnance a nakupované výkony zůstaly nezměněné.
 • Rozpuštění rezerv a opravných položek dosáhlo 2,0 miliard Kč v porovnání s tvorbou 0,3 miliard Kč v roce 2002. Částka byla ovlivněna především prodejem vybraných nesplácených úvěrů v hodnotě 8 miliard (prodej špatné banky) a povinným rozpuštěním rezerv.
 • Bilanční suma činila 554,0 miliard Kč s meziročním růstem o 7 % z 519,7 miliardy Kč, což bylo způsobeno především nárůstem úvěrů.
 • Vklady klientů vzrostly na 428,6 miliardy Kč, o 6 % ze 402,7 miliardy Kč.
 • Úvěry klientům se zvýšily na 214,9 miliardy Kč, o 14 % ze 188,6 miliardy Kč.
 • Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) se zvýšil na 23,7 % proti 21,4 %.
 • Ukazatel výnosnosti aktiv (ROA) vzrostl na 1,4 % z 1,1 %.
 • Poměr provozních nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) se mírně zlepšil na 59,8 % z 60,3 %.
 • Kapitálová přiměřenost činí 14,6 %, za rok 2002 činila 16,5 %. Pokles kapitálové přiměřenosti (BIS) je způsoben především splacením podřízeného dluhu v hodnotě 5,5 miliardy Kč na konci roku 2003.

HLAVNÍ UKAZATELE

Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 90 miliónů Kč na 15,6 miliardy Kč, a to i přesto, že čistá úroková marže (počítáno na úročená aktiva) za posledních dvanáct měsíců poklesla ze 3,7 % na 3,6 %, což bylo způsobeno prostředím nízkých úrokových sazeb. Růst čistého úrokového výnosu lze přisuzovat zejména rostoucímu objemu úvěrů a vkladů klientů.

Čistý příjem z poplatků a z provizí meziročně vzrostl o 14% na 8,0 miliard Kč. Zvýšily se příjmy z poplatků z operací s cennými papíry v souvislosti se zvýšeným zájmem o investování do investičních fondů, rostly poplatky ze stavebního spoření díky rekordnímu počtu smluv ze stavebního spoření uzavřených hlavně ve 4. kvartálu roku 2003 s ohledem na legislativní změny, které vstoupily v platnost 1.1.2004. Zvláště rostly příjmy z transakčních poplatků zásluhou zvyšujícího se počtu transakcí platebního styku. Počet klientů České spořitelny roste a klienti realizují prostřednictvím banky více činností.

Všeobecné provozní náklady – zahrnující náklady na zaměstnance, nakupované výkony a odpisy – se v meziročním srovnání zvýšily o 6 % na 15,1 miliardy Kč. Díky zlepšujícímu se řízení nákladů se podařilo udržet náklady na zaměstnance a ostatní provozní výdaje meziročně na nezměněné úrovni. Ačkoli došlo k poklesu počtu zaměstnanců skupiny o 6 % na 12,412 , výdaje na zaměstnance vzrostly o 10 %. Důvodem je pokračující nárůst mezd s cílem učinit z České spořitelny konkurenceschopný subjekt na trhu; a vyplácení vyšších odměn vázaných na výkony, které byly lepší, než očekávané. Vlivem odpisů vzrostly výdaje mezi roky 2002 a 2003.

Rozpuštění opravných položek k úvěrům České spořitelny dosáhlo výše 2,0 miliardy Kč. Tato hodnota byla ovlivněna zejména likvidací vysoce rizikových úvěrů (prodej špatné banky) ve výši téměř 8 miliard Kč. Kupní cena tohoto portfolia činila 775 milionů Kč. Zkvalitnění úvěrového portfolia dále umožnilo rozpouštět nadbytečné opravné položky. V souladu s požadavkem zákona o rezervách Česká spořitelna také provádí povinné snižování všeobecných rezerv. Tento proces skončí až v roce 2005.

Bilanční suma na konci roku 2003 činila 554,0 miliard Kč s meziročním nárůstem o 7 %, což v absolutním vyjádření představuje navýšení o 34,4 miliard Kč. Za nárůstem bilanční sumy stojí všeobecné zvýšení počtu i objemu klientských úvěrů a portfolia cenných papírů.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Klientské vklady za posledních dvanáct měsíců vzrostly o 25,8 miliardy korun na 428,6 miliardy Kč. Objem vkladů obyvatelstva vzrostl o 24,2 miliardy Kč na 343,5 miliardy Kč. Vklady firemních klientů a veřejného sektoru vzrostly o 1,6 miliardy Kč na 85,1 miliardy Kč.

V průběhu roku 2003 opět zaznamenaly významný růsty úvěry obyvatelstvu, jejich objem se ve srovnání s koncem roku 2002 zvýšil o 33 % na 73,0 miliard Kč. Hlavní zásluhu na tomto výsledku mají hypoteční úvěry. Rostoucí tendenci zaznamenaly i spotřebitelské a hotovostní úvěry, úvěry ze stavebního spoření a kontokorentní úvěry na sporožirových účtech. Zájem o úvěry podpořily nízké úrokové sazby, pokračující touha obyvatelstva po vyšší životní úrovni a široká aktivní nabídka úvěrových produktů, k níž banka nabízí také kvalitní profesionální poradenství. Celkový objem hypotečních úvěrů poskytnutých občanům, městům a obcím a komerční sféře činil na konci roku 2003 již 34,7 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 57 %. Hypoteční úvěry pro občany vzrostly až na 23,2 miliardy Kč, meziročně o 59 % a to zejména zásluhou programu TOP Bydlení.

Počet klientů Finanční skupiny České spořitelny meziročně vzrostl o 126 tisíc na 5,52 milionu ke konci roku 2003. Nárůst počtu klientů je výsledkem zlepšení kvality služeb a cílené nabídky produktů a služeb domácnostem, živnostníkům, malým a středním podnikům i komunálnímu sektoru.

Počet klientů, kteří využívají některou ze služeb přímého bankovnictví (Servis 24 Telebanking, Servis 24 Internetbanking, GSM Banking) přesáhl hranici 860 000 a meziročně tak vzrostl o 90 %. Počet vydaných karet se meziročně zvýšil o 9 % a překročil hranici 2,5 milionu, přičemž čtyřnásobně vzrostly kreditní karty a jejich počet překonal 100 tisíc. O více než 11 % vzrostl objem transakcí kartami u obchodníků – smluvních partnerů České spořitelny. Počet transakcí tuzemského platebního styku prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB v roce 2003 narostl o 9 %, zahraniční platební styk vzrostl o 12 %. Síť bankomatů České spořitelny čítala na konci roku 2003 již 1 067 kusů.

MILNÍKY ROKU 2003

 • Česká spořitelna získala v roce 2003 domácí i mezinárodní ocenění: Banker Awards 2003 za nejlepší českou banku, obhájila titul MasterCard banka roku 2003 i Hypotéka roku 2003.
 • Více než 120,000 studentů středních a vysokých škol používá nový studentský účet Student+ , kvalitní produkt za výhodnou studentskou cenu.
 • Úspěšně pokračoval rozvoj zvýhodněného hypotečního programu TOP Bydlení, Česká spořitelna v rámci existence tohoto programu poskytla přes 18 tisíc úvěrů v objemu 18,6 miliard korun.
 • Počet uživatelů služby Servis 24 Internetbanking meziročně vzrostl o 313 % na více než 283 000.
 • Atraktivní nabídka (bezúročné období v kombinaci s nízkým úročením, věrnostní program) kreditních karet pod značkou Kredit+ přispěla k jejich čtyřnásobnému nárůstu na 100 tisíc karet.
 • V České spořitelně proběhl prodej ztrátových pohledávek (tzv. Bad Bank Liquidation) v objemu 8 miliard korun (rozvahových aktiv). Hlavním cílem prodeje bylo zásadní snížení nákladů spojených se správou a vymáháním portfolia nebonitních pohledávek a urychlit náhradu části hodnoty těchto aktiv. V listopadu 2003 uzavřela banka dohodu s pojišťovnou Kooperativa o prodeji neživotní části Pojišťovny ČS. Pojišťovna ČS se bude soustředit pouze na životní pojištění. Prodej bude vypořádán v 1. kvartálu roku 2004.
 • Česká spořitelna podpořila v roce 2003 řadu významných neziskových a charitativních organizací a projektů, mimo jiné například Sdružení Česká katolická charita při pomoci matkám s dětmi v nouzi, Sananim-občanské sdružení při prevenci a léčbě drogově závislých, Nadaci VIA při obnově a stavbě veřejných prostranství a hřišť, Nadaci Partnerství v projektu Greenways – cyklistické a turistické stezky, nebo Český paralympijský tým a další užitečné projekty.

VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2004

Rok 2004 bude pro Českou spořitelnu ve znamení dvou velmi rozdílných trendů. V první řadě bude Česká spořitelna pokračovat v rozvoji a bude napomáhat klientům k naplnění všech potřeb jejich finančního života. Vstup do Evropské unie 1. května 2004 Česká spořitelna chápe jako příležitost pro rozvoj ekonomiky s velmi dobrými perspektivami pro výrazný růst úvěrů, vkladů a obchodování.

Česká spořitelna má dobrou perspektivu pro rozvoj na rozšiřujícím se trhu finančních služeb v České republice, a to díky profesionalitě svých zaměstnanců, vynikajícím distribučním cestám a komplexní nabídce produktů a služeb s konkurenčním cenám.

I přes tyto vyhlídky růstu však Českou spořitelnu v roce 2004 negativně ovlivní prostředí historicky nízkých úrokových sazeb, nárůst DPH a zdvojnásobením příspěvků do Fondu pojištění vkladů.

Z důvodu těchto rozdílných trendů není rok 2004 z pohledu růstu zisku snadným rokem.

Vzhledem k těmto poznatkům, očekává Česká spořitelna v roce 2004 následují­cí vývoj:

 • Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) přesáhne 20 %.
 • Poměr náklady/příjmy v rozmezí 58 % – 60 %.
 • Meziroční růst čistého zisku je plánován na 10 – 15 %.
 • Dále se výrazně zlepší kvalita služeb.
 • Úvěry klientům vzrostou o 10 – 15 %.
 • Vklady klientů porostou o 4 %.

Klára Gajdušková
tisková mluvčí
Česká spořitelna, a.s.

Hana Urbanová
vztahy s investory
Česká spořitelna, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).