Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. pololetí 2011 meziročně vzrostl o 23,7 % na 7,21 mld. Kč, provozní zisk ze zvýšil o 4,8 % na 13,53 mld. Kč.

[Tisková zpráva] Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2011 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,21 mld. Kč. V loňském roce představoval zisk 5,83 mld. Kč . V meziročním porovnání jde o nárůst 23,7 %. Zároveň se provozní zisk meziročně zvýšil o 4,8 % na 13,53 mld. Kč.

Sdílet

„Výsledek odráží postupné zotavování české ekonomiky z doznívající krize, které se ale projevuje velmi rozdílně v jednotlivých sektorech ekonomiky. Zatímco část firemního sektoru silně roste díky poptávce ze zahraničí, domácnosti jsou stále zasaženy pouze pomalu klesající nezaměstnaností a jsou velmi opatrné ve zvyšování spotřeby a svého zadlužení. K našim výborným výsledkům přispěla i výrazně nižší tvorba opravných položek a důsledné řízení nákladů,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. „Pozitivní výsledek můžeme oznámit v první řadě díky skvělé práci našich zaměstnanců a důvěře našich klientů, a to z řad občanů, firem i veřejného a neziskového sektoru. Nesmírně si jejich důvěry a věrnosti vážíme a bereme si z ní i nadále závazek dělit se o náš úspěch se společností, v níž působíme. Proto se budeme v duchu své tradice ještě více zaměřovat na oblast naší společenské odpovědnosti. Již v létě odstartujeme v pilotní fázi zcela unikátní projekt Financování sociálních podniků, tedy podporu podnikatelských aktivit, jejichž cílem je přinášet společenský prospěch,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2011

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2011, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2010, pokud není uvedeno jinak:

·    Provozní zisk vzrostl o 4,8 % na 13,53 mld. Kč, v 1. pololetí 2010 činil 12,91 mld. Kč.

·    Zisk před zdaněním se zvýšil o 24,1 % na 8,93 mld. Kč z 7,19 mld. Kč.

·    Čistý úrokový výnos vzrostl o 3,1 % na 15,41 mld. Kč z 14,95 mld. Kč.

·    Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 1,3 % na 6,07 mld. Kč z 5,99 mld. Kč

·    Všeobecné provozní náklady se snížily o 1,4 % na 9,33 mld. Kč z 9,46 mld. Kč.

·    Bilanční suma se meziročně snížila o 2,1 % na 907,34 mld. Kč z 926,53 mld. Kč.

·    Klientské úvěry se stabilizovaly na úrovni 464,09 mld. Kč, v 1. pololetí 2010 činily 463,46 mld. Kč.

·    Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 0,5 % na 259,33 mld. Kč z 258,01 mld. Kč.

·    Závazky ke klientům (vklady) se meziročně snížily o 2,3 % na 689,82 mld. Kč z 705,84 mld. Kč.

·    Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům zůstala stabilní na úrovni 3,83 %, k 30.6. 2010 činila 3,84 %.

·    Návratnost kapitálu (ROE) se zvýšila na 19,7 % z 17,9 %.

·    Výnosnost aktiv (ROA) vzrostla na 1,6 % z 1,3 %.

·    Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 40,8 % z 42,3 %.

·    Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 67,3 % z 65,7 %.

·    Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 15,2 % z 13,5 % na konci 1. pololetí 2010.

HLAVNÍ UKAZATELE

Hospodářské výsledky banky za 1. pololetí 2011 jsou ovlivněny nejen meziročním poklesem tvorby opravných položek na úvěry a pohledávky, ale také rostoucími provozními výnosy a pokračujícím poklesem nákladů. Provozní zisk se meziročně zvýšil o 4,8 % na 13,53 mld. Kč, především zásluhou růstu provozních výnosů, zejména čistého úrokového výnosu, a pokračujícího poklesu provozních nákladů. Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, se zlepšil z 42,3 % na 40,8 %.

Čistý úrokový výnos se i v přetrvávajícím prostředí historicky nízkých úrokových sazeb zvýšil o 3,1 % na 15,41 mld. Kč. Zvýšily se zejména úrokové výnosy z dluhopisů v portfoliu finančních aktiv držených do splatnosti. Mírně se také zvýšil čistý úrokový výnos z klientských obchodů. Nízké úrokové sazby se projevily i ve velikosti čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům, která se drží na úrovni 3,83 %, přičemž ve stejném období loňského roku činila 3,84 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 1,3 % na 6,07 mld. Kč. Pozitivní vývoj zaznamenaly především příjmy z poplatků a provizí z platebních transakcí a z transakcí provedených platebními kartami díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Např. prostřednictvím přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 bylo v 1. pololetí 2011 provedeno o 13,2 % transakcí více a objem karetních transakcí v síti České spořitelny se meziročně zvýšil o 20,2 %. Zvýšily se rovněž příjmy z transakcí s cennými papíry především vlivem zotavujících se finančních trhů a rostoucího objemu investování.

Čistý zisk z obchodních operací se meziročně snížil o 3,9 % na 1,38 mld. Kč, výrazněji se snížily výnosy z devizových obchodů, na druhé straně se zvýšily výnosy z derivátových operací a z operací s cennými papíry.

Zásluhou konzistentního řízení nákladů se meziročně snížily všeobecné provozní náklady o 1,4 % na 9,33 mld. Kč. Objem nakupovaných výkonů se snížil o 2,4 % vlivem poklesu nákladů na informační technologie. Odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 6,3 % zejména v oblasti licencí a softwaru. Personální náklady se zvýšily o 1,1 % z důvodu vyplaceného odstupného v rámci optimalizace počtu zaměstnanců.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se meziročně výrazně snížilo o 31,6 % na –3,64 mld. Kč. Důvodem meziročního poklesu je zlepšení jak korporátního, tak i retailového portfolia.

Saldo ostatních provozních výsledků se meziročně zdvojnásobilo a činí –1,16 mld. Kč. Na ostatním provozním výsledku se podílí řada faktorů, zejména výrazně vyšší odvod do Fondu pojištění vkladů z důvodu nárůstu sazby příspěvku v souvislosti s novelou Zákona o bankách s účinností od 2. pololetí 2010 a konzervativní přístup k ocenění investic v realitních fondech.

Výsledek z finančních aktiv (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizovatelných aktiv a aktiv držených do splatnosti) se meziročně zlepšil o 5,7 % na 0,20 mld. Kč, a to v reakci na pozitivní vývoj na finančních trzích zejména v 1. čtvrtletí 2011.

V současné době Česká spořitelna nevlastní žádné italské, španělské, irské, portugalské ani řecké státní dluhopisy. Expozice banky vůči italským dlužníkům (klientům/bankám) je 0,3 mld. Kč, vůči španělským 2,5 mld. Kč, vůči irským 0,7 mld. Kč a vůči portugalským 0,2 mld. Kč. Jedná se o pohledávky vůči klientům nebo bankám, nikoli vůči státům. Vůči řeckým subjektům nemá banka žádné pohledávky.

Bilanční suma dosáhla výše 907,34 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 2,1 % z 926,53 mld. Kč. V meziročním srovnání došlo na aktivní straně bilance k nárůstu portfolií cenných papírů zejména držených do splatnosti a k výraznému poklesu mezibankovních pohledávek. Na pasivní straně bilance se snížily vklady podnikatelských subjektů (zatímco vklady domácností vzrostly meziročně o 3,0 %) a podřízený dluh, zvýšil se objem vlastního kapitálu. Změny na aktivní a pasivní straně bilance zobrazují efektivnější řízení úrokových výnosů a nákladů v prostředí trvale nízkých úrokových sazeb.

Vlastní kapitál dosáhl úrovně 73,48 mld. Kč, čili rostl o 14,0 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil díky nárůstu nerozděleného zisku. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se tak v porovnání s loňským obdobím zvýšila na 15,2 %.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů meziročně nepatrně vzrostl na 464,09 mld. Kč. Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo objemu 259,33 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,5 %. Objem spotřebitelských úvěrů se snížil o 5,5 % na 74,87 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám meziročně vzrostl o téměř 5,1 mld. Kč (o 4,4 %) na 121,62 mld. Kč

Úvěry korporacím a velkým městům meziročně mírně vzrostly o 0,4 % na 160,96 mld. Kč. Úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly pokles o 4,7 % na 43,34 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly objemu 689,82 mld. Kč a meziročně poklesly o 2,3 %. Avšak vklady občanů vzrostly

o 3,0 % na 526,23 mld. Kč. Rostly především vklady na spořicích a termínovaných účtech (Šikovné spoření a Prémiové vklady) a úložky penzijního připojištění. Výrazně se rovněž zvýšily termínované vklady veřejného sektoru, naopak vklady právnických osob a vklady na běžných účtech veřejného sektoru poklesly.

K 30. červnu 2011 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,36 milionu, což přestavuje meziroční nárůst o 6,5 %, počet provedených transakcí vzrostl o 13,2 % na více než 51 milionů.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,19 milionu kusů (pokles o 1,3 %), z toho kreditní karty představují 0,41 milionu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet ke konci června 2011 činil 5,32 mld. Kč, což značí nárůst o 5,7 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se meziročně zvýšil o 20,2 % na 46,86 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 8,7 % na 1 374 kusů.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 2. ČTVRTLETÍ 2011

·    Česká spořitelna představila novinky v oblasti hypoték, nová Hypotéka České spořitelny nabízí klientům vedle úrokového zvýhodnění i variabilní splácení, tedy možnost přerušení splácení a odkladu či změny splátek. Klient si tak může v průběhu splácení hypotéky sám určit výši splátky. Klienti zároveň získají vedení Osobního účtu ČS zdarma po celou dobu první fixace. Banka tak reaguje na výsledky klientského průzkumu, který pro ni během ledna 2011 provedla společnost TNS AISA.

·    Česká spořitelna získala od Evropské investiční banky (EIB) 150 mil. EUR na financování české ekonomiky. Úvěr je určen především na projekty malých a středních podniků, mohou ho ovšem využít i zástupci veřejného sektoru. Celkově, od roku 2002, již Česká spořitelna získala pro firmy a veřejný sektor od EIB 850 mil. EUR, což z České spořitelny dělá nejvýznamnějšího partnera EIB v České republice.

·    Česká spořitelna úspěšně zaranžovala pro hlavní město Praha emisi komunálních dluhopisů v celkovém objemu 5 mld. Kč, což z této emise činí jednu z největších tuzemských dluhopisových transakcí posledních let. Banka touto emisí rovněž potvrdila svoji vedoucí pozici v oblasti dluhového financování v České republice.

·    Česká spořitelna získala ocenění „Korporátní banka roku ve střední Evropě“ v soutěži ACQ Global Awards 2011, kterou pořádá britský časopis ACQ Finance Magazine. Finanční instituce do soutěže nominují čtenáři časopisu a o výsledcích rozhodují novináři a ekonomičtí odborníci, podle kterých je Česká spořitelna nejlepší korporátní bankou nejen v České republice, ale v celé střední Evropě.

·    Od poloviny května nabízí Česká spořitelna nový Osobní účet ČS Absolvent, díky kterému klienti po řádném nebo předčasném ukončení školy (střední, vysoké či učebního oboru) získají nadstandardní výhody po dobu dvou let. Vedení účtu je zdarma a navíc k němu klienti mohou využívat zdarma dalších šest služeb. Banka tak reaguje na vyšší nároky absolventů a přináší jim ještě výraznější výhody. Česká spořitelna také spouští nový portál pro mladé (www.csas.cz/mla­di), který obsahuje užitečné informace nejen pro absolventy, ale také pro studenty středních a vysokých škol.

·    Za inovativní přístup k rozvoji služeb klientského centra získala Česká spořitelna ocenění Innovation Award, které uděluje společnost Nextira One. Banka dostala ocenění za vývoj a implementaci technologie umožňující individualizovaný přístup k volajícím zákazníkům, díky kterému je schopna lépe doporučit to, co zákazníci očekávají, a za zefektivnění zpracovávání klientských e-mailů. Česká spořitelna navázala na obdobný úspěch z roku 2009 a potvrdila tak schopnost využívat nejmodernější technologie ke zlepšování služeb klientům.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2011

Do roku 2011 vstoupila Česká spořitelna s dobrou startovní pozicí a s osvědčeným obchodním modelem, který jí zajišťuje stabilizovaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech.

Hlavní strategické cíle České spořitelny jsou definovány takto:

·    V oblasti finanční pokračovat v důsledném řízení rizik a dalším snižování provozních nákladů při současném úsilí o maximalizaci růstu provozního výsledku.

·    V oblasti klientské dále zvyšovat kvalitu i rozsah poskytovaných služeb a podpořit růst loajality klientů.

·    V oblasti procesů se zaměřit na jejich standardizaci a zvýšení efektivnosti včetně dokončení započaté transformace informačních technologií.

V oblasti zaměstnanecké usilovat o udržení statutu „zaměstnavatele první volby“, včetně dalšího rozvoje podnikové kultury.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).