Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk ČS za Q1 2006 vzrostl o 8,5 % na 2,50 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 2,50 miliardy Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 8,5 % z 2,31 miliardy Kč v prvním čtvrtletí roku 2005.

Sdílet

„Čtrvtletí co čtvrtletí poskytují profesionální zaměstnanci České spořitelny skvělé služby zákazníkům. Výsledkem jsou vyjikající finanční ukazatele. V prvním čtvrtletí 2006 jsme zaznamenali v meziročním srovnání 20% nárůst půjček a 14% nárůst klientských aktiv ve správě. Výrazný nárůst v oblasti půjček a vkladů je ukazatelem věrnosti našich klientů a přínosu České spořitelny na vytváření silného hospodářského růstu v ČR “, řekl John James Stack, generální ředitel a předseda představenstva Čské spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2006

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2006, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2005, pokud není uvedeno jinak:

• Provozní zisk vzrostl o 27,5 % na 3,76 miliardy Kč, z 2,95 miliardy Kč. • Zisk před zdaněním vzrostl o 4,5 % na 3,30 miliardy Kč, z 3,16 miliardy Kč. • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 15,1 % na 5,09 miliardy Kč z 4,42 miliardy Kč. • Celkové provozní náklady vzrostly o 1,0 % na 4,14 miliardy Kč z 4,10 miliardy Kč. • Bilanční suma se meziročně zvýšila o 11,6 % na 687,99 miliardy Kč z 616,66 miliard Kč. • Klientské úvěry se zvýšily o 17,5 % na 294,17 miliardy Kč z 250,26 miliard Kč. • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 13,3 % na 519,54 miliardy Kč ze 458,46 miliard Kč. • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila na 3,51 % z 3,45 %. • V důsledku růstu objemu vlastního kapitálu mírně klesla návratnost kapitálu (ROE) na 22,5 % z 22,7 %. • Výnosnost aktiv (ROA) zůstala na úrovni 1,5 %. • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně výrazně zlepšil na 52,4 % z 58,2 %. • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) se v meziročním porovnání zlepšil na 56,6 % z 54,6 %. • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS mírně klesla na 11,24 % z 12,86 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk České spořitelny, rozdíl provozních výnosů a nákladů, se v porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku výrazně zvýšil o 27,5 % na 3,76 miliardy Kč. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 58,2 % na 52,4 %.

Zásluhu na výrazném navýšení provozního zisku má především nárůst čistého úrokového výnosu, které dosáhl výše 5,09 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 15,1 %. Čistý úrokový výnos se zvyšuje zejména zásluhou rostoucího objemu úvěrových obchodů. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně zvýšila na 3,51 % z 3,45 %.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 2,3 % a dosáhly výše 2,24 miliardy Kč. Poplatkové příjmy rostly v oblasti úvěrových obchodů, v oblasti platebních transakcí díky jejich rostoucímu počtu. Také rostly provize z investování do podílových fondů. Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet hypotečních úvěrů o 38,3 %, počet transakcí na sporožirových účtech o 3,7 % a počet transakcí v bankomatech České spořitelny o 3,2 %.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním srovnání vzrostl o 30,6 % a dosáhl výše 0,51 miliardy Kč, především díky operacím s cizími měnami a s úrokovými deriváty.

Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostly celkové provozní náklady pouze o 1,0 % na 4,14 miliardy Kč. Za mírným zvýšením provozních nákladů stojí především odpisy hmotného a nehmotného majetku (růst o 5,1 %) v souvislosti s investicemi do nehmotného majetku a softwaru. Díky důslednému řízení a „Programu efektivity 2005 – 2006“ zůstal objem administrativních nákladů, zahrnující zaměstnanecké náklady a nakupované výkony, na stejné úrovni jako v loňském roce.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo úrovně –309 milionů Kč, což představuje výrazné navýšení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Důvodem meziročního zvýšení byl právě vývoj v loňském prvním čtvrtletí, kdy byla tvorba opravných položek extrémně nízká a zároveň v důsledku metodologických změn byly opravné položky v prvním pololetí 2005 rozpouštěny ve větším množství než letos.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů vykazuje v meziročním srovnání zhoršení o 0,41 miliardy korun, zejména vlivem výrazného snížení výnosů z portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou.

Bilanční suma vzrostla meziročně o 11,6 % na 687,99 miliardy Kč z 616,66 miliardy Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů (meziročně o 17,5 % na 294,17 miliardy Kč), klientských vkladů, emitovaných dluhopisů a mezibankovních pohledávek.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 17,5 % na 294,17 miliardy Kč.

Portfolio retailových úvěrů dosáhlo objemu 137,48 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 35,9 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 47,5 % na 60,88 miliard Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů (vč. kreditních karet) občanům (zejména hotovostních), a to o 28,1 % na současných 42,73 miliardy Kč, z toho v rámci kampaně Snadná půjčka již bylo poskytnuto více než 140 000 půjček v celkovém objemu 7,49 miliardy Kč.

Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 22,2 % na 35,12 miliard Kč. Úvěry velkým korporacím dosáhly 56,51 miliard Kč, což představuje meziroční zvýšení o 22,0 %.Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 10,5 % na 388,20 miliard Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 13,3 % na 519,54 miliardy Kč.

Zároveň se zlepšil poměr klientských pohledávek (úvěrů) vůči závazkům ke klientům (vkladům), a to z 54,6 % na 56,6 %.Dynamickým tempem pokračuje zvyšování počtu vydaných kreditních karet. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl jejich počet o 58,5 % na více než 366 tisíc. Celkový počet platebních karet se blíží k hranici tří milionů (2,97 milionu), což představuje nárůst o 6,6 %.

Počet klientů přímého bankovnictví, služby Servis 24, překročil v prvním čtvrtletí letošního roku magickou hranici jeden milion klientů. K 31. březnu 2006 počet klientů činil 1,02 milionu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 16,2 %.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. ČTVRTLETÍ 2006

• Česká spořitelna má podle hodnocení společnosti Gartner nejlepší řízení vztahů se zákazníky (CRM), mezi finančními institucemi v Evropě. CRM představuje v České spořitelně systém strategií a hodnot orientovaných na klienty, hlavním přínosem CRM je schopnost banky individuálně přistupovat ke každému klientovi.

• Česká spořitelna poskytne České poště dlouhodobý investiční úvěr na financování výstavby sběrného přepravního uzlu v Brně. Banka vítězstvím ve veřejné soutěži vypsané Českou poštou potvrdila svoji pozici lídra v oblasti financování veřejného sektoru.

• V prvním čtvrtletí nového roku pokračuje nabídka úspěšných a žádaných zajištěných investičních produktů. ESPA-ČS zajištěné fondy kombinují stoprocentní návratnost investice s možností získat podíl na případném růstu akcií.

• Česká spořitelna obsadila v lednu 2006 první místo mezi dvanácti sledovanými bankami ve studii společnosti United Interactive, která mapuje, jak zodpovědně přistupují banky v rámci svých zákaznických center k problematice emailové komunikace se současnými nebo potenciálními zákazníky.

• Finanční skupina ČS se rozhodla přispět na pomoc jednotlivcům, obcím, firmám i regionům postiženým jarní povodní. Banka věnovala prostřednictvím své Nadace ČS jeden milion korun na sbírkový účet pro povodně 2006 zřízený obecně prospěšnou společností Člověk v tísni při ČT pro zajištění rychlé operativní pomoci. Dalším krokem je speciální nabídka pro klienty z řad firem i občanů, kteří potřebují okamžitě financovat nápravu škod.

VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2006

Základní strategická vize banky i celé finanční skupiny zůstává zachována i pro další období:

• Plně uspokojovat všechny aspekty finančního života klientů; • Rozvíjet služby, kvalitu produktů a distribučních kanálů a profesionalitu zaměstnanců na úroveň, jaká je běžná v nejlepších bankách Evropské unie; • Poskytnout adekvátní odměny a perspektivu zaměstnancům v přímé návaznosti na jejich výkony; • Zajistit akcionářům návratnost investic a přispět tak k dalšímu růst skupiny Erste Bank v regionu střední Evropy.

Finanční cíle České spořitelny v roce 2006:

• Meziroční nárůst čistého zisku o více než 10 %. • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad 20 % podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví na úrovni konsolidovaného celku. • Cost Income Ratio pod úrovní 54 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).