Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny vzrostl za rok 2005 o 12,3 % na 9,13 miliardy Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2005 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 9,13 miliardy Kč. V meziročním porovnání jde o nárůst o 12,3 %, proti 8,14 miliard Kč v roce 2004. (Přitom v roce 2004 se v hospodářských výsledcích projevil mimořádným pozitivním vlivem prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny, který měl jednorázový dopad do konsolidovaného čistého zisku banky po zdanění a menšinových podílech ve výši 1,16 miliardy Kč.)

Sdílet

Finanční skupina České spořitelny již šestým rokem v řadě zvyšuje své zisky. Díky odpovědnosti a profesionalitě všech zaměstnanců skupiny naplňujeme a zároveň překonáváme očekávání našich klientů v oblasti kvality služeb, řekl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. Rok 2005 byl ve znamení značného růstu transakcí, úvěrů, vkladů, aktiv ve správě, atd. Požadavky našich drobných a firemních klientů a klientů veřejného a neziskového sektoru se zvyšují a moji kolegové z ČS pracují usilovně na tom, aby tyto požadavky naplnili a uspokojili tak finanční potřeby těchto klientů. Náš zisk je pouze jedním z měřítek našeho úspěchu, dodal Jack Stack.

I. VÝZNAMNÉ BODY Z VÝSLEDKŮ ROKU 2005*

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2005, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2004:

 • Provozní zisk vzrostl o 9,8 % na 12,43 miliardy Kč, z 11,32 miliardy Kč.
 • Zisk před zdaněním a menšinovými podíly klesl o 6,5 % na 12,31 miliardy Kč, ze 13,17 miliardy Kč z důvodu prodeje neživotní části Pojišťovny ČS (2,91 miliard Kč) v roce 2004.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 7,8 % na 18,58 miliard Kč ze 17,24 miliardy Kč.
 • Provozní výnosy vzrostly o 6,0 % na 28,85 miliardy Kč z 27,21 miliardy Kč.
 • Provozní náklady vzrostly o 3,3 % na 16,42 miliardy Kč z 15,89 miliardy Kč.
 • Bilanční suma vzrostla meziročně o 12,4 % na 654,06 miliardy Kč ze 581,78 miliard Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 18,4 % na 283,42 miliardy Kč z 239,29 miliard Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 8,3 % na 481,56 miliardy Kč ze 444,77 miliard Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k hrubým úročeným aktivům se snížila na 3,5 % z 3,7 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila na 22,3 % z 21,8 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) zůstává stabilní na 1,4 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 56,9 % z 58,4 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS mírně klesla na 12,37 % z 13,29 %.
*Od roku 2005 přijala Česká spořitelna některé změny v souvislosti s novou účetní metodikou IAS 39. Pro potřeby porovnání hospodářských výsledků byly proto některé údaje za rok 2004 revidovány, aby reflektovaly tyto změny.

II. HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk České spořitelny, vzrostl proti srovnatelnému období minulého roku o 9,8 % na 12,43 miliardy Kč. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 58,4 % na 56,9 %. Hlavním zdrojem navyšování provozního a tím i čistého zisku České spořitelny je růst úrokových výnosů.

Čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 18,58 miliardy Kč, se ve srovnání s rokem 2004 zvýšil o 7,8 %, což představuje 1,34 miliard Kč. Klíčem k úspěchu byl výrazný nárůst objemu i počtu úvěrových obchodů. Čistý úrokový výnos vzrostl navzdory hladině trvale nízkých úrokových sazeb v české ekonomice. Čistá úroková marže vztažená k celkovým hrubým úročeným aktivům se mírně snížila na 3,5 % z 3,7 %, což bylo výrazně ovlivněno nízkými úrokovými sazbami v této oblasti.

Čisté příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 2 %. Tento nárůst je spojený s objemem transakcí; v loňském roce nedošlo ke zvyšování cen a některé poplatky byly dokonce zrušeny. Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly příjmy z investování do podílových fondů a transakcí s cennými papíry o 31,1 %, příjmy z platebních transakcí vzrostly o 11,3 %, přičemž např. počet transakcí na sporožirových účtech vzrostl o 22,1 %. Nárůst Čistých příjmů z poplatků a provizí je částečně ovlivněn změnami v nastavení účetní metodologie. Bez tohoto vlivu by nárůst činil 5 %.

K provozním výnosům zřetelně přispěl i čistý zisk z obchodních operací, který se v meziročním srovnání zvýšil o 12,6 % a dosáhl výše 1,47 miliardy Kč, především díky zvýšeným příjmům z obchodních operací a operacím s cizími měnami.

Ve srovnání s rokem 2004 vzrostly provozní náklady o 3,3 % na 16,42 miliardy Kč. Ostatní administrativní náklady se snížily o 0,3 %, zatímco personální náklady ze zvýšily o 4,7 %. Toto zvýšení ovlivnil program Podíl na zisku pro zaměstnance*, bez tohoto vlivu by se personální náklady zvýšily jen o 2,2 %.

Ostatní provozní výsledky, bez dopadu z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS, vzrostly o 0,81 miliardy Kč, zejména díky obchodování s cennými papíry v portfoliu na prodej a sníženému příspěvku do Fondu pojištění vkladů.

Bilanční suma vzrostla o 12,4 % na 654,06 miliardy Kč z 581,78 miliardy Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů (meziročně o 25,4 % bez započtení pohledávek vůči České konsolidační agentuře).

III. UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za minulý rok o 18,4 % na 283,42 miliardy Kč Růstový trend lze přisoudit několika skutečnostem: pokračujícímu zvyšování příjmů obyvatelstva, nízkým úrokovým sazbám, inovaci produktů, které reagují na poptávku klientů a na legislativní změny, kvalitnímu poradenství a prodejním dovednostem ČS, atd.

Portfolio úvěrů obyvatelstvu dosáhlo objemu 132,27 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 36,2 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení, tj. hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 47,6 % na 56,67 miliard Kč (celkové hypoteční úvěry se zvýšily o 46,5 % na 81,52 miliard Kč). Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly růst o 25,8 % na 19,45 miliardy Kč. Významně se zvýšily i objemy hotovostních a spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 29,6 % na současných 41,04 miliardy Kč (včetně kontokorentních úvěrů na sporožirových účtech).

Výrazný růst vykazují také úvěry drobným podnikatelům a malým a středním podnikům. V průběhu roku 2005 se zvýšil objem portfolia těchto úvěrů o 25,5 % a dosáhl úrovně 44,57 miliard Kč. Úvěry velkým korporacím se zvýšily o 23,4 % na 53,67 miliard Kč. Úvěry určené subjektům veřejného sektoru vzrostly o 10,4 % na 14,99 miliard Kč. Jediným klesajícím segmentem jsou úvěry a pohledávky vůči České konsolidační agentuře (ČKA), které zaznamenaly snížení o 39,4 % na 15,65 miliard Kč.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 5,6 % na 378,38 miliardy Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 8,3 % na 481,56 miliardy Kč.

Výrazně se zlepšil poměr klientských pohledávek (úvěrů) vůči závazkům ke klientům (vkladům), a to z 53,8 % na 58,9 %. Česká spořitelna předpokládá zvýšení tohoto poměru v příštích dvou letech na více než 70 %.

Dynamickým tempem se zvyšuje počet vydaných kreditních karet. Ve srovnání s rokem 2004, vzrostl jejich počet o 66,5 % a činí již více než 340 tisíc. V průběhu roku 2005 přišla Česká spořitelna se třemi významnými novinkami. Studenti vysokých škol mohou získat kreditní kartu v rámci Programu Student+, kreditní kartu lze získat k hypotečnímu úvěru a klienti mohou žádat o kreditní kartu prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 207 207. Celkový počet platebních karet dosáhl úrovně 2,94 miliónu, což značí nárůst o 6,6 %. Od 15. října 2005 ručí Česká spořitelna za všechny transakce provedené ztracenou nebo odcizenou platební kartou od okamžiku, kdy klient kartu zablokuje.

Stabilně roste počet klientů využívajících základní nástroj přímého bankovnictví v České spořitelně, a to služby Servis 24. V průběhu roku 2005 se počet klientů Servisu 24 zvýšil o 19,9 % na 994 tisíc (včetně GSM Banking). V roce 2005 byl Servis 24 významně inovován řadou nových funkčností a rozšířením bezpečnostních prvků o autorizační SMS kódy, grafickou klávesnici a změnu limitu transakcí. Mezi nové funkčnosti patří anglická verze internetbankingu, přeshraniční platební styk v rámci zemí EU, avíza transakcí zahraničního platebního styku, možnost zobrazení penzijního připojištění, zavedení nových podpůrných funkcí a integrace GSM bankingu do služby Servis 24 GSM Banking.

Osobní produktové balíčky České spořitelny, určené ke komplexní správě financí a zaměřené na jednotlivé skupiny klientů – děti, studenty, rodiny, náročné klienty a seniory, využívalo na konci roku 2005 již 1 089 000 klientů což představuje meziroční nárůst o 59,1 %.

IV. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2005

 • Česká spořitelna přijala Kodex bankovních služeb, ve kterém dobrovolně vyhlásila vlastní standardy bankovních služeb pro své klienty z řad občanů. Zároveň se Česká spořitelna hlásí k dodržování všech bodů Kodexu chování mezi bankami a klienty, který vydává Česká bankovní asociace. Ve svém vlastním kodexu se pak Česká spořitelna zavazuje zajišťovat pro klienty ještě příznivější podmínky služeb, než požaduje kodex České bankovní asociace.
 • Finanční skupina České spořitelny vyhlásila v září 2005 „Program efektivity 2005–2006“. Program spočívá ve snižování všeobecných provozních nákladů o 750 milionů Kč v letech 2005 až 2006 a týká se personálních a administrativních nákladů.
 • V srpnu 2005 zvýšila ratingová agentura Standard & Poor's rating dlouhodobých závazků České spořitelny z BBB+ na A- a výhled ze stabilního na pozitivní.
 • V roce 2005 působila Česká spořitelna jako lokální kotační agent duální emise akcií a vyměnitelných dluhopisů Orco Property Group, a také duální emise akcií Central European Media Enterprises Ltd. Česká spořitelna se stala nejaktivnějším kotačním agentem akcií na pražské burze.
 • V roce 2005 skupina Erste Bank zavedla pro své zaměstnance projekt Podíl na zisku. Projekt je odrazem úsilí Erste Bank podělit se o zisk skupiny se všemi jejími zaměstnanci. Zaměstnanci skupiny Erste Bank tak dostávají mzdu, bonus – v závislosti na výkonech, benefity a podíl na zisku – v závislosti na výsledcích skupiny. Ze zisku za rok 2004 každý zaměstnanec ČS dostal €200, ze zisku za rok 2005 to bude o 75 % více, € 350.
 • Česká spořitelna zavádí ve spolupráci se společností NCR a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) bankomaty pro nevidomé nebo slabozraké občany.
 • Na jaře zahájil Antimonopolní úřad vyšetřování v České spořitelně a dvou dalších velkých českých bankách pro údajné kartelové jednání. Po několika měsících vyšetřování vydal úřad rozhodnutí, v němž podle obecného očekávání došel k závěru, že žádný kartel neexistuje. Také Ministerstvo financí ČS přišlo loni s aktivitami zaměřenými na bankovní sektor. Poté, co upustilo od pokusů regulovat ceny a porušovat tak principy tržní ekonomiky, rozvinula se mezi ministerstvem, bankami a spotřebitelskými organizacemi přínosná debata která vyústila ve vznik Kodexu bankovního sektoru v ČR a několik dalších kroků na ochranu spotřebitelů.
 • Za účelem posílení kapitálové báze v souvislosti s dynamickým růstem úvěrových obchodů emitovala Česká spořitelna desetileté podřízené dluhopisy v celkovém objemu 3 miliardy Kč.
 • Od roku 2005 pracují bankomaty České spořitelny jako multifunkční centra. Ve všech bankomatech je možné zadávat příkazy k úhradě a provést platbu pojistného společnosti Kooperativa. Banka tuto službu nabídla jako první na trhu.
 • V průběhu celého roku 2005 nabízela Česká spořitelna velmi úspěšné a žádané zajištěné investiční produkty. ESPA-ČS zajištěné fondy kombinují stoprocentní zajištění kapitálu s možností získat podíl na případném růstu akcií.
 • V konkurenci více než sedmdesáti prací z celé Evropy zvítězila kampaň České spořitelny a Nadačního fondu Mamma pod názvem „I drobná platba se může stát drahocennou“ a získala tak cenu Grand Prix 2005, kterou uděluje Evropská asociace pro finanční management a marketing (EFMA). Cena potvrdila úspěch iniciativy, díky které se během dvou měsíců podařilo vybrat více než 3,5 miliónu Kč, za které byl zakoupen mamograf, přístroj nezbytný k účinné prevenci a diagnostice rakoviny prsu.

V. VÝHLED ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2006

„V roce 2006 bude Česká spořitelna urychlovat zvyšování výnosů prostřednictvím zvyšování objemu úvěrů a transakcí. Díky perfektní kvalitě služeb doufám, že dosáhneme více než průměrného zvýšení“, řekl Jack Stack.

Základní strategická vize Finanční skupiny České spořitelny zůstává neměnná:

 • pomáhat všem skupinám klientů při naplňování veškerých jejich finančních cílů,
 • poskytovat špičkové služby, srovnatelné se službami špičkových bank v Evropské unii,
 • být dobrým partnerem společnosti, v níž působíme.

Strategickými segmenty, kterým bude věnována hlavní pozornost, jsou:

 • soukromá klientela,
 • malí podnikatelé,
 • malé a střední firmy i velké korporace,
 • klientela z oblasti veřejného či neziskového sektoru a
 • finanční instituce.

V oblasti hospodářských výsledků je strategickým cílem výrazné zvyšování výnosů vycházející ze silné pozice ČS v distribuci, produktech a kvality služeb. Současně bude ČS pokračovat v důsledném řízení provozních nákladů a investic. V roce 2006 Česká spořitelna očekává:

 • Meziroční nárůst zisku o více než 10 %.
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad 20 % podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví na úrovni konsolidované­ho celku.
 • Podíl nákladů a výnosů (Cost Income Ratio) pod úrovní 54 %.
 • Podíl úvěru ke vkladům bude činit 63 %– 65 %.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).