Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny vzrostl za rok 2004 meziročně o 13,6 % na 8,65 miliardy Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2004 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,65 miliardy Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 14 %, proti 7,62 miliard Kč v roce 2003.

Sdílet

Rok 2004 byl pro Českou spořitelnu rokem velmi dobrým. Čistý a provozní zisk vzrostl o 14 %, respektive o 13 %, a to navzdory negativnímu vlivu nízkých úrokových sazeb, navzdory splatnosti dluhopisů s vysokým výnosem a navzdory růstu daně z přidané hodnoty. Příznivé hospodářské prostředí spolu s našimi profesionálními zaměstnanci a vynikajícími produkty a službami zajistily, že úspěšně pokračujeme v poskytování moderních finančních služeb našim klientům a České republice. Pokrok, který jsme učinili my v České spořitelně i pokrok, který učinila celá Česká republika, je pozoruhodný, uvedl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

I.SHRNUTÍ HLAVNÍCH BODŮ:
Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2004, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2003, pokud není uvedeno jinak:
• Provozní zisk vzrostl na 11,5 miliardy Kč, meziročně o 13,0 % z 10,1 miliardy Kč.
• Zisk před zdaněním dosáhl výše 13,8 miliardy Kč, meziročně vzrostl o 26 % z 10,9 miliardy Kč.
• Čistý zisk po menšinových podílech činil 8,65 miliardy Kč, což je nárůst o 13,6 % z 7,62 miliardy Kč.
• Návratnost kapitálu (ROE) se mírně zlepšila na 23,8 % z 23,7 %.
• Výnosnost aktiv (ROA) se zlepšila na 1,5 % z 1,4 %.
• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 58,0 % z 59,8 %.
• Čistý úrokový výnos se zvýšil o 9,9 % na 17,1 miliardy Kč z 15,6 miliardy Kč.
• Provozní náklady vzrostly o 4,8 % na 15,8 miliardy Kč z 15,1 miliardy Kč.
• Bilanční suma vzrostla meziročně o 4,8 % na 580 miliard Kč z 554 miliard Kč.
• Klientské úvěry se zvýšily o 11,3 % na 239 miliard Kč z 215 miliard Kč.
• Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 3,8 % na 445 miliard Kč ze 429 miliard Kč.
• Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům vzrostla na 3,7 % z 3,6 %. • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS na konci roku 2004 činila 13,3 % proti 14,6 % na konci roku 2003.


II. HLAVNÍ UKAZATELE

Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 9,9 % a dosáhl 17,1 miliardy Kč (z 15,6 miliardy Kč v roce 2003). Za růstem stojí především vyšší počet a objem úvěrových obchodů a výnosy z dluhopisů.

Čistý příjem z poplatků a provizí se v meziročním srovnání zvýšil o 7,1 %, dosáhl 8,6 miliardy Kč (z 8,0 miliard Kč v roce 2003). Zvýšil se zejména zásluhou rostoucích úvěrových obchodů, dále díky vyšším příjmům z obchodování s cennými papíry a díky rostoucímu počtu transakcí. Celkový počet transakcí provedených na sporožirových účtech vzrostl meziročně 11 % a objem transakcí platebními kartami vzrostl dokonce o 30 %.

K provozním výnosům zřetelně přispěl i čistý zisk z obchodních operací ve výši 1,3 miliardy Kč, obdobně jako v roce 2003. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům vzrostla na 3,7 % z 3,6 %.

Provozní náklady se meziročně zvýšily o 4,8 % a dosáhly výše 15,8 miliardy Kč (z 15,1 miliardy Kč). Na vývoj provozních nákladů má negativní vliv nárůst daně z přidané hodnoty z roku 2004. Počet zaměstnanců finanční skupiny se snížil meziročně o 7 % na 11 805. Výdaje na zaměstnance však vzrostly o 2 %, a to díky vyplácení vyšších odměn vázaných na výkony, které byly výrazně lepší, než v roce 2003. Odpisy hmotného a nehmotného majetku vzrostly o 4 %.

Bilanční suma vzrostla meziročně o 4,8% na 580 miliard Kč z 554 miliard Kč 2003. Za nárůstem bilanční sumy stojí všeobecné zvýšení počtu i objemu klientských úvěrů a portfolia cenných papírů.

Prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny (ve výši 1,16 miliardy Kč po zdanění a menšinových podílech) byl jednorázovým vlivem, který se podílel na celkovém hospodářském výsledku roku 2004. Podobně byly v roce 2003 hospodářské výsledky banky ovlivněny jednorázovým rozpouštěním všeobecných rezerv, když rozpuštění opravných položek k úvěrům České spořitelny dosáhlo výše 2,0 miliardy Kč.

Daň z příjmu České spořitelny za rok 2004 přesáhla 4 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 28 %. Česká spořitelna tak zůstává jedním z nejvýznamnějších plátců daně v České republice.

III. UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Rok 2004 byl ve znamení pokračující vysoké dynamiky růstu úvěrových obchodů, které meziročně vzrostly o 11,3 % na 239 miliard Kč z 215 miliard Kč. Rostly zejména úvěry obyvatelstvu a úvěry malým a středním podnikům. Růstový trend lze přisoudit několika skutečnostem: nízkým úrokovým sazbám, pokračujícímu zvyšování příjmů obyvatelstva, větší důvěře klientů ve schopnost splácet, inovaci produktů, které reagují na poptávku klientů a na legislativní změny a kvalitnímu poradenství. Objem úvěrů obyvatelstvu meziroční vyrostl o 33,6 % a dosáhl 97,1 miliardy Kč.

Na trhu hypoték upevnila Česká spořitelna svoji pozici největší hypoteční banky v České republice. Celkový objem hypotečních úvěrů dosáhl v roce 2004 téměř 55,6 miliard Kč (proti 37,1 miliardy). Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 65 % na 38,4 miliardy Kč (proti 23,2 miliardy v roce 2003).

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pokračoval růst objemu klientských vkladů, a to o 3,8 % na 445 miliard Kč, z tohoto objemu představují vklady obyvatelstva 358 miliard Kč.

Počet klientů Finanční skupiny České spořitelny v absolutních hodnotách meziročně poklesl z 5,52 milionu na 5,35 milionu. Pokles je dán vlivem převodu 640 tisíc klientů Pojišťovny ČS do společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s, který vyplynul z prodeje neživotní části společnosti Pojišťovna ČS. Bez tohoto vlivu se počet klientů zvýšil, což je výsledek zlepšení kvality služeb a cílené nabídky produktů a služeb domácnostem, živnostníkům, malým a středním podnikům i komunálnímu sektoru.

Počet klientů služby přímého bankovnictví Servis 24 (Servis 24 Telebanking, Servis 24 Internetbanking) se meziročně zvýšil o 20 % na 813 000 z 678 000.

Počet vydaných platebních karet se meziročně zvýšil o 7 % na 2,76 milionu z 2,58 milionu, přičemž počet kreditních karet se více než zdvojnásobil na 205 000 kusů ze 101 000 kusů. O více než 30 % vzrostl objem transakcí kartami u obchodníků – smluvních partnerů České spořitelny. Síť bankomatů České spořitelny čítala na konci roku 2004 již 1 071 kusů.

IV. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2004
• Otevření čtrnácti hypotečních center, nových specializovaných pracovišť, která poskytují komplexní nabídku služeb souvisejících s pořízením bydlení nebo jinými investicemi do nemovitostí.
• Nová verze Servis 24 Internetbanking; poprvé pro klienty z řad segmentu malých a středních firem a výrazné rozšíření funkčností a zabezpečení pro občany.
• EU program České spořitelny se zaměřením na podporu firem a podnikatelů při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.
• Počet vydaných kreditních karet Kredit+ překročil 200,000.
• Bezpečné placení kartou na internetu pomocí celosvětově standardizovaného procesu placení a akceptace karet – e-commerce 3D-Secure.
• Klienti mohou zadávat jednorázové platební příkazy přes spořitelní transakční bankomaty, jde o první službu tohoto druhu v České republice.
• Česká spořitelna nabízí malým firmám a podnikatelům nový investiční úvěr 5 PLUS s částečnou garancí Evropského investičního fondu (EIF).
• Česká spořitelna nabízí tzv. americkou hypotéku na pořízení družstevního bytu, vybavení domácnosti, koupi automobilu apod. přičemž je možné ručení nemovitostí.
• Úspěšné přečíslování téměř pěti milionů účtů na nový evropský formát.
• Otevření Expat centra – střediska služeb cizojazyčným klientům.
• Hypotéka na nákup zemědělské půdy, jako první banka na trhu uzavřela Česká spořitelna smlouvu s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.
• V roce 2004 Česká spořitelna věnovala 33,3 milionu Kč na charitativní projekty, což je o dva miliony více než v roce 2003. Banka a finanční skupina s největším počtem klientů v ČR je partnerem projektů zejména z oblasti společenského rozvoje, vzdělávání a obecně podporuje projekty neziskového sektoru.

V. OCENĚNÍ
• Banka roku pro Českou republiku v soutěži The Banker Awards 2004 (obhajoba titulu z roku 2003).
• MasterCard Nejdůvěryhodnější Banka roku
• Mastercard Hypotéka roku (obhajoba z roku 2003 a 2002)
• Zaměstnavatel roku 2004 mezi finančními institucemi
• Cena veřejnosti pro Servis 24 za oblíbený finanční produkt roku v soutěži „Zlatá koruna“

VI. VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2005

Základní strategický cíl Finanční skupiny České spořitelny pro rok 2005 zůstává neměnný: pomáhat klientům při úspěšném naplňování všech aspektů jejich finančního života; poskytovat vysoce konkurenceschopné služby na úrovni špičkových bank Evropské unie; upevnit vedoucí místo v poskytování finančních služeb v rámci České republiky; posílení klientské orientace.

Česká ekonomika pokračuje v růstu a ten přináší další možnosti pro poskytovatele finančních služeb. Česká spořitelna je připravena tento růst podpořit a zároveň je připravena pomoci klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Navzdory negativním dopadům z nízkých úrokových sazeb máme prostor k růstu. Máme také konkurenční výhodu v profesionálních zaměstnancích, ve zlepšování kvality služeb, ve vynikající distribuční síti poboček a přímého bankovnictví a v komplexních produktech, řekl Jack Stack.

• Návratnost vlastního kapitálu (ROE) bude nad hranicí 20 %
• Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) bude v intervalu 55–56 %.
• Čistý zisk by měl růst kolem 10 %

Strategickými segmenty, kterým bude věnována hlavní pozornost, jsou drobní klienti, malí a střední podnikatelé i velké korporace. Poroste význam činnosti v oblasti veřejného a neziskového sektoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).